Artikelen getagd met wmo

Terugblik commissie BOFS – WMO 2015/Jeugdwet-


Op de agenda: WMO 2015/Jeugdwet, Evenementenbeleid en Gemeenschappelijke regeling Werksaam *voorheen Op/Maat- soiale werkvoorziening*

Punten die Lijst Quasten heeft ingebracht;

 WMO 2015/Jeugdwet;

 Mantelzorgers

Het extra budget van € 7.000  voor mantelzorgers  wil het college inzetten voor erkennen en herkennen. Dat vinden wij nogal vaag en het te makkelijk overnemen van  de lijn van Mezzo.                                                  Wij zien het gebeuren dat door alle veranderingen die met name gericht zijn op ‘eigen kracht en omgeving, dat er bovenop de  huidige beende  mantelzorgers er nog veel bij zullen komen die niet bekend zijn of zich niet melden.  Inzetten op het informeren, vinden en zoeken van mantelzorgers lijkt ons een duidelijker doel met dit beperkte budget.

Eigen bijdrage

Van iedereen met een maatwerkvoorziening wordt een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd. Dat zou ook kunnen gaan gelden voor algemene voorzieningen.    In zeer uitzonderlijke situaties kan worden afgezien van het opleggen van een eigen bijdrage. Verduidelijking gevraagd, want wel erg ruim  omschreven  wat verwarring geeft. Het komt erop neer dat in de verordening(en) een hardheidsclausule zal worden opgenomen.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en Compensatie eigen risico *Wtcg/Cer*

‘’ Wij willen het beschikbare budget, indien wettelijk mogelijk, inzetten voor de minima met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm’

Dit lijkt ons zeer onrechtvaardig voor alle inwoners met een chronische ziekte of beperking die meerkosten maken. Tot op heden werden deze groepen jaarlijks automatisch gecompenseerd en dat is ook hard nodig, want juist deze groep is als eerste door het  nog hoger wordende verplicht eigen risico heen, hoge ziektekostenverzekering en er vallen steeds meer mensen die boven de 120% zitten,onder  het minimum.

Het kan niet de bedoeling zijn dat het beschikbare budget alleen voor  een deel van chronisch zieken en gehandicapten worden  ingezet puur op basis van inkomen. Dat is geen maatwerk leveren wat notabene het doel is van deze snoeiharde bezuiniging. De tegemoetkoming daar terecht laten komen  bij mensen die werkelijk meerkosten hebben. Daarnaast zijn de cijfers  bij de gemeente nog niet bekend om hoeveel cliënten het gaat.

De wethouder was en is van mening dat dit wel op deze manier moet met als motivatie dat  van het eerde bedrag dat  het CAK aan Enkhuizer cliënten uitkeerde  bijna 700.000 was en dat van dat budget maar 20% overgaat. Of Lijst Quasten aan kon aangeven waarmee dat gat dan gevuld moest worden.

Ten eerste door gerichte keukentafelgesprekken te voeren met diegene die zich bij de gemeente via een toestemming overdracht dossier van het CAK aanmelden  *daar vallen er naar verwachting al een hoop af* om te kijken wat en of er meerkosten zijn . Daarnaast is het raar dat de wethouder een bedrag van €45.000 noemt als zijnde beschikbaar terwijl er vanuit het Rijk dit jaar een aanvullend budget *verdeelsleutel* wordt uitgekeerd van €45 miljoen en structureel oplopend naar 268 miljoen in 2015, dus er  is naar onze mening wel degelijk ruimte om ook op dit onderdeel van de WMO en decentralisatie ervoor te zorgen dat er een zachte landing kan plaatsvinden.

 

 

,

1 reactie

Implementatieplan WMO 2015 en Jeugdwet


Op de agenda voor de eerstkomende commissie BOFS maandag 22 september 2014:

http://www.scribd.com/doc/238857041/Implementatieplan-Wmo-2015-en-Jeugdwet-Bijlage-1-Nota-Naar-Lokale-Uitvoering-Na-Wmo-raad

 

,

Een reactie plaatsen

video’s debat Ouderen en Zorg


1960313_521339997986992_1714158893_n

 

Video’s bekijken?  http://www.youtube.com/watch?v=jdpYFNwNzQg

 http://www.youtube.com/watch?v=5f9HggdNa-M

, , ,

Een reactie plaatsen

Lijst Quasten > Zorg en Welzijn <


ZORG EN WELZIJN

 

hhPassende zorg en welzijn voor ouderen thuis

Lijst Quasten wil laten onderzoeken of er een samenwerkingsverband tussen de gemeente, zorgverzekeraar(s) en welzijnsaanbieders mogelijk is om de ouderenzorg zo in te richten dat ouderen zo lang en prettig mogelijk zelfstandig in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. 

Nieuwe fietsen voor wijkverpleegkundigen  Wijkverpleging

Lijst Quasten zet zich in voor meer zichtbare en laagdrempelige zorg in de wijken en buurten. De wijkverpleging is wat ons betreft daarbij de spin in het web. Zij werken nauw samen met huisartsen en andere zorgverleners en kunnen snel en effectief hulp en zorg inschakelen wanneer dit nodig is.

download  WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) raad  

Lijst Quasten wil stimuleren dat meer belangengroepen die zich bewegen op het sociale vlak, deel uitmaken van de WMO raad. Deze is de gesprekspartner van het college en de  gemeenteraad om zo versnippering tegen te gaan en te komen tot één duidelijk adviesorgaan op gebied van zorg en welzijn.  De WMO-raad is belangrijk voor de burgers omdat zij samen met de gemeente richting geeft aan zaken die van invloed zijn op uw welzijn. Wij willen dus dat meer belangengroepen deel uit maken van die raad. Zodat uw belangen zo breed mogelijk vertegenwoordigd worden.   

, ,

Een reactie plaatsen

Beleidsnota WMO 2013- 2016


images

http://www.scribd.com/doc/204479640/Beleidsnota-Wmo-2013-2016-NOTA

Eerste behandeling: 17 februari 2014 Commissie BOFS

, ,

Een reactie plaatsen

Op de rem


3067 WMO FL

Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook wethouders uit onder meer Den Haag, Groningen en Almelo stellen dat invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)  per 2015 schier onmogelijk is. Uitstel lijkt onontkoombaar, nu er een impasse is tussen gemeenten en kabinet.

Het inmiddels veel te korte tijdpad tot aan de invoeringsdatum en de aanhoudende en nog steeds voortdurende onduidelijkheid over de condities waaronder gemeenten de WMO moeten gaan uitvoeren, maken een zorgvuldige invoering van de wet in de ogen van de gemeenten onmogelijk.De zorgen  van de gemeenten worden in de Tweede Kamer breed gedeeld. Deze debatteert in de eerste week van februari met staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA).  Het VNG-bestuur heeft namens de gemeenten vorige week vrijdag aan het kabinet laten weten dat het onverantwoord is om de WMO onder de huidige voorwaarden uit te voeren.  Lees de rest van dit artikel »

Een reactie plaatsen

Lijst Quasten en de transitie AWBZ naar WMO


download

 

Het standpunt en het debatje van en door Lijst Quasten met betrekking tot de AWBZ>WMO-transitie, is via de link te beluisteren.
Vanaf 10.48 -15.26 en vanaf 1.04 – 1.11

http://enkhuizen.notubiz.nl/vergadering/notucast_light/38062/commissie+Bestuur%2C+Organisatie%2C+Financien+en+Samenleving+_20-01-2014

, ,

Een reactie plaatsen

Toch tegenstem Enkhuizen


download (1)

* En dan spit je verder op het internet *je moet tegenwoordig wel* en dan kom je een bericht tegen waaruit blijkt dat uit al die gemeenten die een tegenstem hebben uitgebracht over het ‘akkoord’, Enkhuizen ook een nee heeft laten horen. Ondanks dat ik daar blij mee ben, ben ik nog steeds ontevreden over feit dat de gemeenteraad hierover niet is geïnformeerd of in stelling is gebracht. Zo hoor je niet met elkaar om te gaan.*

” Het aantal gemeenten dat het onderhandelingsresultaat tussen het VNG-bestuur en staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) heeft verworpen, en dat kenbaar maakt, is de afgelopen dagen gestaag gegroeid. Arnhem, Westland, Kampen, Enkhuizen, Hoorn, Opmeer, Heerde, Barneveld en meeste gemeenten in de Achterhoek waaronder Bronckhorst, Aalten en Oude IJsselstreek, hebben de VNG laten weten niet in te stemmen. Eerder deden Haarlemmermeer, LeidenGroningen, Zwolle en Wijk bij Duurstede dat al.

Rode draad van de tegenstanders is dat het onderhandelingsakkoord veel te ver af staat van de resolutie die gemeenten met overweldigende meerderheid aannamen tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering van de VNG. Het is niet gelukt om de persoonlijke verzorging alsnog in het takenpakket van gemeenten te krijgen. De budgetkortingen zijn evenmin substantieel omlaag gegaan.

Bij veel gemeenten is het niet in goede aarde gevallen dat het VNG-bestuur het onderhandelingsresultaat met een positief advies aan de leden heeft voorgelegd. Ook is bij gemeenten in het verkeerde keelgat geschoten dat − hoewel de uitslag van de ledenraadpleging nog niet bekend was − de VNG dinsdag een gematigd positieve reactie heeft gegeven op de Wmo, direct na Van Rijn de wet naar de Kamer stuurde. Daarin staat dat de persoonlijke verzorging onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) komt te vallen.

Bron:BinnenlandsBestuur.nl

, , ,

Een reactie plaatsen

Gemeenten eisen persoonlijke verzorging op


http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-eisen-alsnog-persoonlijke-verzorging-op.9170701.lynkx

, , , ,

Een reactie plaatsen

REKENKAMERCOMMISSIERAPPORT WMO


12 februari 2013
Presentatie en toelichting rapport Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie heeft onderzoek verricht naar de WMO (prestatieveld 6). Dit onderzoek mondt uit in een aantal conclusies en aanbevelingen.
De Rekenkamercommissie presenteert haar rapport op een raadsinformatieavond. Op deze avond is er voor raadsleden de gelegenheid onderzoekstechnische en inhoudelijke vragen te stellen over het rapport..

, ,

2 reacties

%d bloggers liken dit: