Artikelen getagd met schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen Hertenkamp


 

,

1 reactie

Beantwoording college vragen LQ schuldhulpbemiddeling


Raadsbrief schuldhulpverlening

Beantwoording schriftelijke vragen

Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad,

Met deze raadsbrief beantwoorden wij de schriftelijke vragen die 24 maart jl. zijn gesteld door Lijst
Quasten.

Aanleiding
In onze raadsbrief van 11 maart jl. hebben wij de raad geïnformeerd over de uitkomst van de aanbesteding voor schuldhulpverlening. Naar aanleiding van deze raadsbrief zijn er door Lijst Quasten schriftelijke vragen gesteld.

Informatieverstrekking
Vraag 1.
Op welke wijze wordt de overgang van Plangroep naar de Kredietbank gemonitord en begeleid, zodat de
cliënten die al problemen genoeg hebben, er niet tijdelijk op achteruit gaan of nog verder in de problemen
komen?
Antwoord: Bestaande dossiers van mensen met een schuldhulpverleningstraject bij PLANgroep worden
niet overgedragen aan Kredietbank Nederland. PLANgroep rondt deze trajecten af.  Lees de rest van dit artikel »

, ,

Een reactie plaatsen

schriftelijke vragen gunning schuldhulpverlening


Lijst_Q_1c - kopie (124x150) (62x75)

 

 

 

Betreft: schriftelijke vragen gunning/aanbesteding schuldhulpverlening.

Enkhuizen,  24 maart 2014

Geacht college,

Op 21 maart jl. is de raad middels een raadsbrief (dd 11 maart jl) geïnformeerd over de aanbesteding/gunning  schuldhulpverlening. In deze raadsbrief wordt duidelijk dat er voor is gekozen om het contract met Plangroep per 1 april 2014 te beëindigen en per 31 maart 2014 de schuldhulpverlening te laten uitvoeren door de Kredietbank en SVF.

Lijst Quasten heeft een aantal zorgen en vragen over een paar zaken die ons niet  helemaal duidelijk zijn en zouden deze het college dan ook middels onderstaande vragen willen voorleggen om meer duidelijkheid te krijgen.  Lees de rest van dit artikel »

, ,

Een reactie plaatsen

SCHRIFTELIJKE VRAGEN WOON/WELZIJNSSTICHTING


Schriftelijke vragen Lijst Quasten

Enkhuizen, 30 juli 2012

Betreft: Woon/welzijnsstichting

Dank zij de berichtgeving via Pim’s Eigen Persbureauhttps://www.facebook.com/Pimsep is bij mij de indruk ontstaan dat het Welzijnswerk in Enkhuizen ondergeschikt lijkt te worden/zijn gemaakt aan de financiële belangen van de woningcorporatie Enkhuizen.

In ieder geval lijkt er een enorm verschil te zijn ontstaan tussen het theoretisch beleid (zoals weergegeven in de Welwonen uitgave van april 2010, waarvan het college naar ik aanneem volledig van op de hoogte is) en de praktische uitvoering ervan, zoals geschetst door Pimsep.

Ik zou graag van het college de verzekering willen dat zij ook van mening is dat door het samengaan van het wonen en welzijnsaspect het niet zo kan zijn dat een persoon of personen geen enkele kant op kan in het geval van een geschil met de woningcorporatie omdat het welzijnsloket in opdracht handelt of lijkt te handelen van de corporatie. Waar blijft de hulp en bescherming  voor willekeurige burgers/huurders? Ik zou graag uw reactie willen vernemen hoe het college tegen dergelijk beleid (zoals op de website uitvoerig is beschreven)  van de Woon/Welzijn stichting aankijkt en/ of men mogelijkheden ziet hierin een rol van betekenis te spelen.

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Namens Lijst Quasten,

Stella Quasten

BEANTWOORDING:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Geachte voorzitter,

Via deze informerende raadsbrief beantwoorden wij de schriftelijke vragen die gesteld zijn door mevrouw Stella Quasten op 30 juli 2012 met betrekking tot de
Woon- & Welzijnsstichting.
Het college geeft nooit een mening over uitingen in de pers en dus zeker ook niet over de situatie met betrekking tot Welwonen op een website op persoonlijke titel. De gemeente voert zowel bestuurlijk als ambtelijk structureel overleg met Welwonen, waarin de bedrijfsvoering e.d. van de stichting wordt besproken. Wij zijn dan ook overtuigd dat de belangen van huurders met de grootste zorg zijn
gewaarborgd.
Enkhuizen, 7 augustus 2012
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n
De secretaris, De burgemeester,

30/7/2012 20:12:38

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: