Artikelen getagd met REZ

Uit de oude doos… REZ


,

Een reactie plaatsen

Aanbesteding REZ stopgezet


Een reactie plaatsen

Raadsbrief aanbesteding Enkhuizer Zand


http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1214967/20150512_-_Aanbesteding_REZ_-_raadsBRIEF.pdf

,

Een reactie plaatsen

Infoavond REZ


B en W besteden Enkhuizerzand aan

Door Paul Gutter15-9-2014, 23:20 (Update 15-9-2014, 23:33)

ENKHUIZEN – De gemeenteraad van Enkhuizen stelt tijdens de vergadering op dinsdag 7 oktober de gunningscriteria voor de herontwikkeling van het Enkhuizerzand vast. Daarna ligt de verantwoordelijkheid voor de gunning en aanbesteding echter volledig bij een selectiecommissie en tot slot bij het college van burgemeester en wethouders.

De raad krijgt dus niet, zoals destijds bij het Sociaal Medisch Centrum in de Vijzelstraat het geval was, aan het einde van het aanbestedingstraject nog de ’schijnkeuze’ van twee projectontwikkelaars voorgeschoteld.

Dat kwam maandagavond naar voren tijdens de informatiebijeenkomst over het raadsvoorstel dat op 7 oktober voorligt. Dit behelst een analyse van de belangrijkste risico’s die de gemeente loopt bij de herontwikkeling, en de gunningscriteria die de gemeente gaat hanteren bij de aanbesteding. Politici konden hier verduidelijkende vragen over stellen.

Plannen van ontwikkelaars moeten in ieder geval voldoen aan de minimumeisen die de gemeenteraad stelt. Zo niet, dan vallen ze direct af. Marktpartijen die daarentegen meer bieden dan op een specifiek punt geëist wordt, kunnen hiermee extra punten scoren en die scores worden meegenomen in de eindafweging.

Niet reëel

Hoewel in de minimumeisen is opgenomen dat er na herontwikkeling geen gemeentelijke exploitaties meer mogen zijn, liet de gemeente al doorschemeren dat dit voor het Recreatiebad Enkhuizerzand niet reëel geacht wordt. Wel verwacht de gemeente van de projectontwikkelaar jaarlijks een substantiële bijdrage in de exploitatie van het bad, waar dan uiteraard ook bezoekers van het recreatiepark gebruik van mogen maken. Hoe hoger dit bedrag, hoe hoger de score voor de ontwikkelaar op dit onderdeel.

Een andere heel belangrijke eis aan ontwikkelaars is dat zij maximaal 200 vakantiehuisjes mogen bouwen op een terrein van acht tot tien hectare. Raadslid Michèl de Jong (Nieuw Enkhuizen) vroeg niettemin hoe wordt omgegaan met ontwikkelaars die komen met een ’fantastisch plan’, maar alleen als ze 230 huisjes mogen neerzetten. Daarover was projectleider Martin Stolwijk echter klip en klaar. ,,Die vallen af.’’

Een reactie plaatsen

NHD- REZbesluit


DSCN4218

, ,

Een reactie plaatsen

Memo Risico’s REZ


http://www.scribd.com/doc/231450033/20140626-Toezegging-Risico-s-Rez

,

Een reactie plaatsen

Uitnodiging Informatieavond Recreatieoord Enkhuizer Zand


wp1140df85

Maandag 31 maart 2014 in De Nieuwe Doelen
19:30 – 20:00 uur – Inloop
20:00 – 20:30 uur – Presentatie: de ontwikkelingen tot nu toe
20:30 – 22:00 uur – Co-creatie: een open creatieve discussie met inwoners en specialisten, met mogelijkheid tot stellen van vragen en het inbrengen van nieuwe ideeën binnen de gegeven kaders
Doel van deze bijeenkomst is de deelnemers informeren over de huidige stand van zaken en op basis daarvan betrekken van de inwoners van Enkhuizen bij het opstellen van de randvoorwaarden voor de plannen. Met uw inbreng kunnen we de randvoorwaarden scherp krijgen voor de definitieve uitwerking. Deze bijeenkomst is onderdeel van een bredere raadpleging van de diverse belanghebbenden voor Recreatieoord Enkhuizer Zand. De verkregen informatie wordt besproken met de gemeenteraad en vervolgens verwerkt in een raadsvoorstel.  

Aanmelden

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen vragen wij u om u aan te melden, dat kan door een e-mail te sturen naar: rez@enkhuizen.nl. 
Bent u lid van het stadspanel? Dan wordt u uitgenodigd via een enquête uw mening over dit onderwerp kenbaar te maken. Bent u ondernemer? Dan wordt u voor een andere bijeenkomst uitgenodigd.

, , ,

Een reactie plaatsen

Enkhuizer Zand en inspraak


IMG   IMG_0001

, ,

Een reactie plaatsen

Communicatieparagraaf Enkhuizer Zand


wp1140df85

In de raadsvergadering van 7 januari 2014 is door de gemeenteraad besloten dat  naar aanleiding van het ingediende amendement door de PvdA, Lijst Quasten, SP, CU/SGP en GroenLinks  * http://tinyurl.com/mubf3sf  dat voor de herontwikkeling van het Recreatieoord Enkhuizer Zand, er een uitgebreide communicatie-paragraaf moest komen. Hierin moest duidelijk worden verwoord wie op welk moment een besluit moet nemen en hoe gedurende het gehele proces met raad en inwoners actief gecommuniceerd wordt over mijlpalen en voortgang. Tevens moest hierin nadrukkelijk een actievecommunicatieronde met de burgers, stakeholders en uw raad zijn opgenomen.

Met onderstaande raadsbrief wordt aan het besluit van de gemeenteraad voldaan en is er inzichtelijk wie, wat en waar en ook vooral wanneer alle partijen in dit proces van burgers, raad, college tot marktpartijen aan zet zijn en in stelling worden gebracht.

http://www.scribd.com/doc/210979209/Communicatie-Paragraaf-Enkhuizer-Zand-RaadsBRIEF

,

Een reactie plaatsen

Toekomstvisie REZ


wp1140df85

Tot nu toe heeft de gemeenteraad van één marktpartij die interesse heeft om het Recreatiegebied Enkhuizer Zand te herontwikkelen alvast een toekomstvisie ontvangen.

Aangezien de gemeenteraad bestaat uit volksvertegenwoordigers, lijkt het me logisch dat Enkhuizers deze visie en wellicht nog volgende visies van mogelijk andere marktpartijen,  ook in kunnen zien, zeker omdat er nog momenten komen waarop de inwoners ook hun zegje kunnen doen over dit project.

http://www.scribd.com/doc/200367342/Toekomstvisie2013

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: