Artikelen getagd met motie

terugblik


 

download

Terugblik raadsvergadering 

Enkhuizer Zand:

Amendement communicatieparagraaf  van de coalitie http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=800740/type=pdf/Markconsultatie_REZ_-_Voorgenomen_AMENDEMENT_-_Kunst-Quasten-Stolk-Van_der_Pluijm-Noorman.pdf  met 16 voor en 1 ((HEA) aangenomen.

Dat HEA het amendement niet wilde steunen, verbaasde mij zeer. Hans Langbroek heeft het altijd *terecht* over de burger en dat deze te weinig gehoord wordt. Dit amendement wilde een specifieke ‘ronde’ van inspraak/mee spraak voor de burgers verankeren en wat zegt HEA?’ Dat is alleen voor de  show, er wordt toch niets mee gedaan.’  Het is niet goed of het deugt nietdus wat HEA betreft en is het nee zeggen om het nee zeggen. Een andere reden kan ik niet bedenken.  Dat je als fractie en raad niet 18.000 meningen kan dienen en niet iedereen tevreden kan stellen, likt me een gegeven en heeft niets te maken met niet(willen) luisteren,  maar met luisteren, afwegen, je koers/visie/doel als fractie betrekken  en doen waarvoor je gekozen bent, namelijk een besluit naar eer en geweten nemen waarbij je zeker de mening  van burgers niet in de prullenbak gooit. Dat heet verantwoordelijkheid nemen.  Lees de rest van dit artikel »

, ,

Een reactie plaatsen

Voorgenomen motie dienstregeling NS


http://www.scribd.com/doc/187809784/Motie-Dienstregeling-NS

 

,

Een reactie plaatsen

Motie alles in één unaniem aangenomen


Het is nogal verdraaid lastig om de in de juiste vorm gegoten motie hier goed te plaatsen, dus vandaar dan maar de redelijk ruwe versie.

—————————————————————————————————————————————————————–

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 11 juni 2013,

Betreffende de Nota Integrale Schuldhulpverlening.

Overwegende dat;

–        het niet gebruik van inkomensondersteunende maatregelen nog te vaak voorkomt,

       het aantal mensen dat in een schuldhulpverleningstraject terecht komt stijgt,

       veel inkomensondersteunende maatregelen voor diegene die het echt nodig hebben, wat lucht kan geven en risico op schulden vermindert,

       de mogelijkheid om aanspraak te maken op inkomensondersteunende maatregelen soms net het verschil kunnen uitmaken,

      er nog geen gebruik wordt gemaakt van effectieve bestandskoppeling,

      –     Spreekt uit dat;

          –   De gemeente het van alles in één systeem gaat gebruiken om zodoende het niet gebruik  van inkomensondersteunende maatregelen terug te dringen door   diegene die er recht op hebben maar er niet van op de hoogte zijn, maximaal tegemoet te komen in de sfeer van informatieverstrekking en hulp bij aanvragen. 

    –  De wijze van informatieverstrekking door middel van de brochure’ voor mensen met wat  minder, doet de gemeente wat meer’ en ‘Bijstand voor ZZP’ers’  niet te beperken tot het WWBloket maar daar met name ook het zorgloket , instellingen, (vrijwilligers) organisaties en kerken te voorzien van deze brochure.

  – Verzoekt het College uitvoering aan deze motie te geven

    en gaat over tot de orde van de dag.

   Toelichting:

Met het niet-gebruiken van regelingen doen veel minima of mensen in financiële nood zichzelf tekort. Veelal is dit door onwetendheid, soms zijn er andere redenen. Door een ‘all-in-one’ regeling in te stellen zou daar verbetering in kunnen en moeten komen.

Dat betekent dat bij mensen die recht hebben op één voorziening zowel bij het loket WWB als ook het WMO loket, automatisch door de gemeente  proactief worden voorzien van informatie door middel van een brochure die alle regelingen met betrekking tot het minimabeleid ‘Voor mensen met wat minder, doet de gemeente wat meer’ mee te geven en/of tevens de brochure ‘Bijstand voor Zelfstandigen’ en daar waar nodig en gewenst aanvragers helpt bij het aanvragen van specifieke aanvragen mocht dat nodig of gewenst zijn.


Lijst Quasten 

Stella Quasten

 

Een reactie plaatsen

MOTIE KUNST-LANGBROEK-VAN DER PLUIJM-QUASTEN- STOLK-VISSER


(voorgenomen motie Raad 4 december 2012)

Belastingnota 2013
Korte samenvatting/doel van het instrument:
mogelijkheid van termijnbetaling van grafleges onderzoeken
Overeenkomstig artikel 36 van het Reglement van Orde dienen ondergetekenden de volgende motie in:
De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 4 december 2012,
gehoord:
– dat in Enkhuizen er geen mogelijkheid is om grafleges in termijnen te betalen, zoals dat bijvoorbeeld bij de OZB wel het geval is,
overwegende dat:
– inwoners van Enkhuizen plotseling voor grote uitgaven kunnen ko-men te staan, die wellicht makkelijker zijn te betalen in termijnen,
– het in termijnen betalen in andere gemeenten ook mogelijk is en dat dit hier in Enkhuizen tot de mogelijkehden zou kunnen behoren. (gemeente Beemster, gemeente Stadskanaal, bijvoorbeeld),
spreekt uit dat:
– Het wenselijk zou zijn dat er een mogelijkheid is om de leges in termijnen te betalen,
verzoekt het College:
– in het komende belastingjaar 2013 de mogelijkheden voor de betaling in termijnen van de grafleges te onderzoeken en bij het vaststellen van de belastingnota 2014 met een voorstel hierover te komen,
en gaat over tot de orde van de dag.

03/12/2012

*aangenomen*

,

Een reactie plaatsen

Motie van afkeuring haalt het niet


Deze motie die de handelswijze van de voorzitter van de raad betreft inzake zijn bezoek aan NE de avond voor de besluitvorming biedingsprocedure SMC, spreekt voor zich, en werd na de interpellatie van de SP ingediend. Zoals al werd verwacht is de motie met 9-7 verworpen. De partijen die het wel ondersteunden (met een -rode- wijziging in de tekst) waren SP/GL/PvdA en FQ. Waarom ingediend, als de uitkomst al was voorzien? Vanwege het feit dat deze partijen graag hadden gezien dat de voorzitter van de Raad op welke manier dan ook een kleine opening had gegeven om aan te geven dat hij inziet dat deze fracties hier een groot peobleem mee hebben. Dat gebeurde dus niet, integendeel zelfs.

Overwegende

–    Dat een voorzitter van de gemeenteraad ook onze voorzitter moet zijn;
–    Dat de burgemeester slechts een beperkt aantal portefeuilles onder zijn hoede heeft, waaronder niet de portefeuilles die betrokken zijn bij het biedingsresultaat SMC;
–    Dat de burgemeester op de avond van 7 januari 2008 de fractievergadering van Nieuw Enkhuizen heeft bezocht in het kader van het voorstel Biedingsresultaat SMC;
–    Dat de burgemeester niet uitspreekt dat deze handelwijze strijdig is met het onafhankelijke karakter van de voorzitter van de gemeenteraad;
–    Dat ook niet is uitgesproken dat het in de toekomst ook niet meer zal gebeuren, sterker nog, dat de voorzitter het als zijn plicht ziet om dergelijke bezoeken af te leggen;
–    Dat hiermee de schijn van partijdigheid gewekt is;

–    Dat dit –ook al is de burgemeester ook voorzitter van het college- het vertrouwen in de voorzitter heeft doen slinken;

Van oordeel zijnde dat

–    Dit weinig vertrouwen voor de toekomst geeft;

*    Dit vanwege het feit dat de burgemeester geenblijk geeft van de onzorgvuldigheid van zijn handelen, vrees bestaat voor herhaling, hetgeen inbreuk doet op door de raad in zijn voorzitter te stellen vertrouwen.

 

Spreekt zijn afkeuring uit over de wijze waarop de burgemeester
–    Heeft gehandeld op de avond van 7 januari 2008 door de fractie van Nieuw Enkhuizen bezoeken;
–    Hiermee de schijn van partijdigheid heeft gewekt en de gedragscode met voeten heeft getreden;

en gaat over tot de orde van de vergadering
Enkhuizen, 5 februari 2008

—————————————————————————————————-

De verdeeldheid binnen NE, het tijdstip van het bezoek( avond voor besluitvorming) , de gevoeligheid van dit zware onderwerp, het feit dat de voorzitter van de raad de bestuurlijke en juridische consequenties heeft uitgelegd/benadrukt, hij geen jurist is, en dus ook die juridische kanten niet zou moeten uitleggen, hij geen vakwethouder/portefeuillehouder is, en het feit dat na 4 juni 2007 geen aanvullende of veranderde informatie naar voren is gekomen, heeft bij bovengenoemde fracties de schijn van partijdigheid, en het niet onafhankelijk opereren van de burgemeester gewekt. Kortom zeer onverstandig, en het getuigt van weinig politiek gevoel zoals GL opmerkte.

De voorzitter van de Raad is van mening dat hij absoluut niets heeft gedaan dat tegen de gedragscode voor ambtsdragers indruist, en is ook van mening dat hij deze handelingen in het vervolg ook moet kunnen uitvoeren. De coalitie is van mening dat Jan Baas geen enkele blaam treft, en door de berichtgeving onnodig is beschadigd.  

, ,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: