Artikelen getagd met kadernota

ALGEMENE BESCHOUWINGEN KADERNOTA 2013 LIJST QUASTEN


 

Er is de laatste jaren al heel veel gezegd en geschreven over de bezuinigingen vanuit het Rijk en de taken die  zonder voldoende budget op het bordje van de gemeenten worden gelegd. We zullen moeten afwachten wat er nog meer uit de Haagse hoge hoed getoverd zal worden.

Ondanks al deze sombere vooruitzichten is Lijst Quasten in grote lijnen wel tevreden met de richting en keuzes die in deze kadernota met een doorkijk naar het Meerjarenperspectief worden voorgesteld. Deze is zoals ook wordt aangegeven, gegoten in en naar het model van het coalitieakkoord van de SP, PvdA, Lijst Quasten, ChristenUnie/SGP en GroenLinks en de begroting 2013. Geen gemorrel aan het minimabeleid is en blijft voor ons, zolang het houdbaar is, een voorwaarde. Lijst Quasten pakt in deze algemene beschouwing de punten waar wij iets over kwijt willen eruit.

ONDERHOUD BUITENRUIMTE

De keuze om het onderhoud en de planning van werkzaamheden van 4 naar 5 jaar uit te smeren, kan op instemming rekenen.  Met als uitdagende opdracht aan het college om daadwerkelijk met een effectievere planning te komen van uitvoerbaarheid binnen het budget en daarbij de toezegging dat dit niet ten koste gaat van kwaliteitsverlies.

 

LOKALE HEFFINGEN

Het verhogen van de afvalstoffenheffing en rioolrechten naar 95% in een ingroeimodel kan op onze instemming rekenen. Afspraak is immers afspraak. Wel zouden wij een verduidelijking willen op welke wijze het ingroeimodel wordt vormgegeven en of daar ook nog een keuze in te maken is.

NIEUW BELEID

Lijst Quasten heeft bijzonder veel moeite met het voorstel om €75.000 uit te trekken voor een nieuw verkeersplan. Wij zijn van mening dat gezien de ervaring rondom het huidige Verkeersplan, hoe dit tot stand is gekomen en wat het daadwerkelijk heeft opgeleverd, te ambitieus, overbodig en veel te duur is. Wij zouden graag een reactie willen op de suggestie om het huidige plan goed tegen het licht te houden en daar waar nodig voor de periode van 10 jaar aanpassingen en/of wijzigingen voor te stellen. Dat is sneller, effectiever, duidelijker en naar onze mening ook een stuk goedkoper.

IMMERHORN

Lijst Quasten is ronduit verheugd dat een lang gekoesterde wens om in de sportvelden op de Immerhorn te investeren en de mogelijkheid voor het aanleggen van kunstgrasvelden te onderzoeken, eindelijk onder dit nieuwe college voortgang krijgt. Het belang van de sport, het bewegingsonderwijs en de staat van het onderhoud op de Immerhorn was in onze ogen de laatste jaren ondanks alle beloftes en schijn, een ondergeschoven kind. Het wordt tijd om dit kind tot volle wasdom te laten komen en dit is een goede stap in die richting.

UITVOERING HANDHAVINGSNOTA

Lijst Quasten gaat ervan uit dat de uitbreiding met een extra formatieplaats voor handhaving conform het coalitieakkoord ingezet zal worden voor de zogeheten ‘kleine ergernissen’. Graag een reactie of wij dat juist hebben ingeschat.

ONDERGRONDSE CONTAINERS

Lijst Quasten heeft tijdens de besluitvorming voor de aanschaf van ondergrondse containers bij de Gependam de suggestie geopperd om te onderzoeken of dit niet op grotere schaal en dan met name in de binnenstad een uitkomst en goede investering zou zijn. Dat dit in deze kadernota  is meegenomen vinden wij dan ook een goede zaak.

 

7 juni 2013

Lijst Quasten

Stella Quasten

 

 

 

,

Een reactie plaatsen

KADERNOTA 2e TERMIJN EN BESLUIT


NEE

Lijst Quasten heeft na veel discussie tegen de kadernota gestemd.

Wij konden ons scharen achter de vaststelling dat er 900.000 extra bezuinigd moet worden, de categorieën waaruit dit geput moet worden, maar niet achter de bedragen per categorie en de uitgangspunten aangezien er nog te veel vragen openbleven wat de effecten daarvan zouden zijn.

Het is namelijk nog maar de vraag of een investering van €300,000 voor ‘lean-managment’ binnen de eigen organisatie wenselijk is, of je nu wel of niet lokale belasting kostendekkend moet maken, een extra bezuiniging moet afdwingen bij de gemeenschappelijke regelingen terwijl de eerder opgelegde 10% al een moeilijkheidsgraad van + 10 heeft.

Aangezien het raadsvoorstel een alles of niets voorstel was en er ondanks dat meerdere fracties aandrongen om niet alleen categorie 4 na het reces besproken zou moeten worden, maar dat dit voor alle categorieën zou moeten gelden werd daar door het college en een aantal raadsfracties niet welwillend op gereageerd hebben wij  moeten besluiten dat het voorstel daardoor niet gesteund kon worden.

Een reactie plaatsen

ALGEMENE POLITIEKE BESCHOUWING-KADERNOTA 2013 – LQ


loep

INLEDING

Op voorhand willen wij onze waardering uitspreken dat het college en betrokken ambtenaren in deze tijden die voornamelijk te wijten zijn aan het politieke klimaat in Den Haag, het is gelukt om deze Kadernota aan de gemeenteraad voor te leggen al was de ‘doorlooptijd’ naar onze mening wel erg krap.

Wij hebben er begrip voor dat alles op alles is gezet om aan de cyclus vast te houden, maar de vraag is wel hoe wij alles moeten wegen aangezien er eerder al was aangegeven dat veel benoemde zaken in deze Kadernota gebaseerd zijn op aannames en dat bijstellingen zeer waarschijnlijk in het verschiet liggen.

De berichten uit Den Haag dat ingezet beleid op het gebied van sociale wetgeving gemeenten en burgers stopgezet en of teruggedraaid dient te worden, stellen ons allerminst gerust.Hoe gaan we nu om met bijvoorbeeld de Wet Werken naar Vermogen, de huishoudedeninkomenstoets, de overheveling van de AWBZ naar de WMO en de onzekerheid rond de Sociale Werkplaats? Kosten zijn gemaakt, beleid is (deels) ingezet en wat nu? Kortom, het zijn tijden waarin we op deze zaken nu en de komende maanden in het donker tasten.

Op de keper beschouwd wordt Enkhuizen in ieder geval al geconfronteerd met een extra bezuiniging van €900.000 bovenop de al eerder vastgestelde €1,5 miljoen en dat is wel een situatie die vraagt om verstandige keuzes die links om rechtsom gevoeld zal worden. Wij kiezen ervoor om onze bijdrage te beperken om op die onderdelen in te zoomen waar wij vragen cq op of aanmerkingen omdat wij verwachten dat er vanuit het Haagse alleen nog maar meer onduidelijkheid zal komen in het komende jaar welke effect zullen hebben op ons huishoudboekje.

BEDRIJFSVOERING   

Dat het college kiest om nog een slag te slaan binnen de eigen organisatie is een insteek die wij kunnen ondersteunen, maar hebben daar nog wel de volgende op en aanmerkingen bij.Hoe kan het dat van een kleine plus á €50.000 de weegschaal naar de andere kant doorslaat en een tekort van €380.000 laat zien? Buiten de wens om 2 fte’s aan te nemen zouden wij een uitleg willen hoe een organisatie die steeds slanker, efficiënter en flexibeler wil gaan werken en bovendien de samenwerking met Stedebroek en Drechterland aangaat, diep in het rood komt te staan. Het doel en de uitkomst lopen dan totaal niet synchroon of zien wij iets over het hoofd?

Posten met prioriteit 2 zijn niet opgenomen in het berekende tekort terwijl er wel een grove indicatie is. Waarom is dit nagelaten? Duidelijke keuzes in nut en noodzaak en prioriteit is wat ons betreft een eerste vereiste en zullen dan ook de route moeten doorlopen om de raad te laten bepalen of die wensen gedeeld en de dekking geaccordeerd kan worden.

Lijst Quasten wil graag nadere uitleg waarom de taakstelling om te komen tot een 10% verlaging met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen, nog niet is in te boeken. Het college wil daarbij ook nog inzetten op een extra taakstelling, maar wij vragen ons af hoe realistisch dit is als het al zoveel moeite kost om de 10% te halen.Concreet willen wij weten met hoeveel procent het college de taakstelling wil bijstellen en hoe zij de kansen inschat dat dit op een meerderheid in de deelnemende gemeenten kan rekenen en welke inzet daarop gepleegd wordt.

VASTGOED  

Dat het Witte Hert nog steeds niet is verkocht, is wederom teleurstellend en het is wat Lijst Quasten betreft een overweging waard om te zien of er (voorlopig) een andere creatieve invulling gegeven kan worden aan een gebouw dat daar nu maar staat, niets oplevert en waar niets mee gebeurd. Verhuur is ook een optie. Is daar niets mee te doen?

SMC 

Lijst Quasten is er een voorstander van om vooruit te kijken en alvast na te denken wat te doen als nav het amendement Slier-Wijchers mocht blijken dat de gefaseerde uitvoering van het SMC op niets uitdraait. Mocht dat scenario zich voordoen, is er een back-up plan nodig en nu is de tijd om daar alvast over na te denken. Het is wat Lijst Quasten betreft heel onverstandig om in deze fase nog steeds te wedden op één paard dat misschien de finishlijn niet zal halen, maar voor de streep door de hoeven zakt.Onze gedachten gaan uit naar het realiseren van centrale huisvesting. Wij vragen het college om aan te geven of zij zich puur en alleen vastbijten in het SMC,terwijl het er sterk anar uitziet dat de gemeente zelf als enige huurder met 400m2 WMO-loket overblijft of dat zij ook een alternatief voor ogen hebben en zo ja, in welke richting wordt dan gedacht?

INKOMSTEN

Er wordt zijdelings een opmerking gemaakt over het invoeren van nieuwe belastingen. Wij vinden dat het college hierin duidelijkheid dient te scheppen en te benoemen waar zij dan aan denkt. Wij zien de reactie van hert college dan ook met belangstelling tegemoet.De insteek van Lijst Quasten blijft nog steeds dat het verhogen van de rioolheffing een te zware wissel in deze voor iedereen al zware financiële tijden en staan nog steeds achter onze eerdere keuze om eerst te kijken naar de begrafenisrechten.

CATEGORIE 4  

Lijst Quasten vraagt zich af wat de kwaliteitsverbetering Peuterspeelzaalwerk nu eigenlijk precies inhoudt en wat de consequentie is als we besluiten dit niet uit te voeren.Wat de heroverweging van genoemde zaken op de B-Lijst aangaat kunnen wij ons vinden met name op het schrappen van het project Erop Af. Wij dringen er voor de zoveelste keer op aan om het anders te doen en in te steken op het project Zichtbare Schakel en zorg dat de wijkverpleging in Enkhuizen de spin in het web rol krijgt toebedeeld.

Wij dringen mede zo aan omdat op 7 juni 2012 door het demissionair kabinet werd aangekondigd dat zij projecten om de wijkverpleging (Zichtbare Schakel) nog meer willen stimuleren en 10 miljoen direct in het Gemeentefonds stort om dat mogelijk te maken, te starten of uit te breiden.. Het wordt nu wel eens tijd om dit op en aan te pakken en aan de uitvoering te gaan werken.

9 juni 2012

Namens Lijst Quasten,

Stella Quasten

 

Een reactie plaatsen

KADERNOTA 2013


Lijst Quasten heeft na veel discussie tegen de kadernota gestemd.

Wij konden ons scharen achter de vaststelling dat er 900.000 extra bezuinigd moet worden, de categorieën waaruit dit geput moet worden, maar niet achter de bedragen per categorie en de uitgangspunten aangezien er nog te veel vragen openbleven wat de effecten daarvan zouden zijn.

Het is namelijk nog maar de vraag of een investering van €300,000 voor ‘lean-managment’ binnen de eigen organisatie wenselijk is, of je nu wel of niet lokale belasting kostendekkend moet maken, een extra bezuiniging moet afdwingen bij de gemeenschappelijke regelingen terwijl de eerder opgelegde 10% al een moeilijkheidsgraad van + 10 heeft.

Aangezien het raadsvoorstel een alles of niets voorstel was en er ondanks dat meerdere fracties aandrongen om niet alleen categorie 4 na het reces besproken zou moeten worden, maar dat dit voor alle categorieën zou moeten gelden werd daar door het college en een aantal raadsfracties niet welwillend op gereageerd hebben wij  moeten besluiten dat het voorstel daardoor niet gesteund kon worden.

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: