Artikelen getagd met hertenkamp

Beantwoording schriftelijke vragen Hertenkamp, Heemtuin, camping de Vest


https://www.scribd.com/doc/273508417/20150703-Quasten-inzake-StaVaZa-Hertenkamp-heemtuim-stadscamping-Schriftelijke-VRAGEN-pdf

 

 

 

Een reactie plaatsen

schriftelijke vragen Hertenkamp, Heemtuin, camping de Veste


Lijst_Q_1c - kopie (124x150) (62x75)

 

 

 

Enkhuizen, 3 juli 2015

Betreft: schriftelijke vragen stand van zaken hertenkamp, heemtuin en Stadscamping De Vest

Geacht college,

Op 1 januari jongstleden kwamen het hertenkamp in het Wilhelminaplantsoen, alsmede de naastgelegen heemtuin en stadscamping De Vest, na tien jaar Philadelphia, in beheer bij Leekerweide, de Baanbreker, WmoBuroFlo enPalito BV.

We zijn inmiddels een halfjaar verder en bij deze heb ik, namens Lijst Quasten, een aantal vragen omtrent de stand van zaken.

1 – In de raadsbrief ‘Beheer en onderhoud Hertenkamp, Heemtuin en camping de Vest’, van 2 december 2014, worden een aantal zaken genoemd;

a – In het plan van aanpak en de bijbehorende exploitatieopzet, zo schrijft u, “wordt uitgegaan van de inzet van 25 cliënten […] en 10 vrijwilligers“. Wat zijn de cijfers op dit moment (i.e.: hoeveel cliënten en vrijwilligers werken er en is er sprake van een stijgende of juist dalende lijn in deze) en zou u ons het genoemde plan van aanpak, alsmede die exploitatieopzet, kunnen doen toekomen?

b – De opstallen zouden “in goede staat [worden] overdragen“. In het Noordhollands Dagblad van 6 december 2014 wordt dienaangaande gemeld dat de gemeente “nog met Philadelphia in gesprek [is] over de afwikkeling van zaken“; hoe staat het er momenteel voor met deze gesprekken?

c – Over beheer en onderhoud zijn met Leekerweide en de andere zorgpartijen, zo meldt u, contractueel “duidelijke en controleerbare afspraken vastgelegd“. Het contract echter is niet openbaar gemaakt, dus hoe ziet u dat controleren voor zich? Zou het contract, teneinde controle mogelijk te maken, alsnog openbaar gemaakt kunnen worden en zo nee, waarom niet en hoe moeten wij, als Raad, een en ander dan controleren?

d – In het eerste halfjaar van 2015“, zo viel 2 december te lezen, “wordt als eerste het kantinegebouw [van het hertenkamp] opgeknapt“. Wat is hieromtrent de gang van zaken?

e – In de brief werd medegedeeld dat het streven een “zo vloeiend en vlekkeloos mogelijke” overname was; hoe is dit in de praktijk, voor zowel cliënten als voor personeel en voor dieren, vormgegeven en verlopen?

2 – De Witte Schuur heeft het, op bladzijde 16 van haar Jaarverslag 2014, over het “opstellen [van een]visiedocument met Leekerweide, WmoBuroFlo, Baanbreker en Palito BV“. Zou u, als medefinancier van de Witte Schuur en partij in de gesprekken over het hertenkamp, ons dit visiedocument kunnen doen toekomen?

3 – De gemeente gaat, zo meldt mevr. Weel van WmoBuroFlo in het Noordhollands Dagblad van 8 januari, “zorgen voor een nieuw dak op het gebouw van de hertenkamp“.

Klopt dit en zo ja, waarom is dit ons niet gemeld en om welk bedrag gaat het? En wanneer wordt dit voornemen daadwerkelijk fysiek bewaarheid?

4 – Het is nog pionieren“, meldt WmoBuroFlo op 21 januari jongstleden op haar website; hoe zit het daaromtrent met het welbevinden van de cliënten en het welzijn van de dieren? Heeft Leekerweide voor adequaat, dierdeskundig, personeel gezorgd en in hoeverre is er, ten opzichte van voorgaande jaren, sprake van continuïteit? Welke rol was/is er weggelegd voor het voormalige personeel, alsmede voor hun kennis en expertise, en hoe zit dit roltechnisch gezien met de vrijwilligers en cliënten?

5 – In uw antwoorden van 29 september jongstleden, op raadsvragen van de fractie Lijst Quasten, wordt, ten aanzien van het “adequaat, duidelijk en helder informeren” van de inwoners van Enkhuizen, vooral gedoeld op het zorgaanbod, maar hoe staat het thans en in z’n algemeenheid met de communicatie richting stad? Mede daar er vier zorgpartijen zijn (Leekerweide,

Baanbreker, WmoBuroFlo en Palito) ligt het risico op onduidelijkheid en fragmentatie op

de loer; hoe is dit geregeld? En hoe is überhaupt de verdeling der verantwoordelijkheden onder de genoemde zorgpartijen?

6 – De inwoners van Enkhuizen waren vorig jaar erg betrokken bij de perikelen rondom het hertenkamp; in hoeverre worden zij nu betrokken bij het geheel? Wie zitten er aan tafel bij de gesprekken aangaande hertenkamp,heemuin en Camping De Vest? Is er een “vertegenwoordiger” van de inwoners van Enkhuizen bij?

7 – Wat is er tot nu toe allemaal concreet veranderd, verbeterd?

Het zijn veel en uitgebreide vragen, maar gezien de waarde die het hertenkamp voor veel Enkhuizers heeft, en gezien het goed is om een vinger aan de pols te houden, leek ons dat wel op z’n plaats. We zien de antwoorden dan ook graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Stella Quasten

Lijst Quasten

Bijlagen:

Een reactie plaatsen

Beantwoording vragen Hertenkamp


5b7b9034-9673-4ce8-96e4-dbe013a8c14f

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsbrief schriftelijke vragen Hertenkamp door Lijst Quasten
Beantwoording schriftelijke vragen
 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad,Met deze raadsbrief beantwoorden wij de schriftelijke vragen die het raadslid mevrouw Stella Quasten aan ons college stelde. 
Aanleiding: Op 11 augustus 2014 heeft mevrouw Stella Quasten namens Lijst Quasten een aantal vragen gesteld over het Hertenkamp.Informatieverstrekking
Hieronder de vragen en antwoorden:
 
1. Welke inspanningen heeft het college tot op heden ondernomen om de toekomst van het  Hertenkamp te borgen?
 
 Antwoord: Het college is van mening dat de zorgcomponent die nu verbonden is aan het Hertenkamp,de Heemtuin en de camping De Veste behouden moet blijven en waar mogelijk verbreed. Dit in het kader van de nieuwe doelgroep AWBZ/begeleiding die vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Het college heeft een aantal gesprekken gevoerd met verschillende zorgaanbieders die wellicht in aanmerking komen om de taken van Philadelphia over te nemen per 1 januari a.s.Daarnaast is het college in gesprek met Philadelphia om tot een goede afronding te komen.Uitgangspunt is dat er een partij of combinatie van partijen wordt gevonden die zowel de toekomst van het Hertenkamp, de Heemtuin als van camping De Veste garandeert; deze gesprekken zijn inmiddels gestart.
 
2. Wat is er volgens het college in de breedste zin, maar ook specifiek financieel, nodig om het Hertenkamp in huidige maar eventueel in afgeslankte vorm;
 a. te behouden
 
 Antwoord: Zoals aangegeven kijkt het college op dit moment breder naar het Hertenkamp dan de tot nu toe verleende zorg door Philadelphia. Of dit ook daadwerkelijk lukt, is nog niet zeker. Of dit uiteindelijkleidt naar een afgeslankte vorm van voorzieningen is niet te zeggen op dit moment.
 
b. achterstallig onderhoud weg te werken
 
 Antwoord: Het college is op dit moment bezig de samenwerking met Philadelphia af te ronden. In deze besprekingen speelt het niet/onvoldoende plegen van onderhoud (zoals contractueel overeengekomen)een belangrijke rol. Inzet van het college is dat Philadelphia het onderhoudsniveau van de gebouwen op pijl brengt voor 1 januari 2015. Dan wel dat Philadelphia de financiële middelen hiervoor beschikbaar stelt. Inmiddels heeft het college aan een externe adviseur gevraagd om een inschatting te maken van het achterstallig onderhoud en de kosten die ermee gemoeid gaan om de gebouwen van het Hertenkamp weer in goede staat te brengen. Voor het eind van deze maand verwachten wij hier de uitkomsten van. Deze rapportage zal gebruikt worden bij de gesprekken met Philadelphia.
 
c. te beheren
 
 Antwoord: Uitgangspunt voor de besprekingen is dat de staat van onderhoud wordt geoptimaliseerd. Aan de nieuwe (potentiële) (zorg)aanbieders zal gevraagd worden hoe de beheersfunctie op langeretermijn wordt ingevuld. Waarbij uitbreiding van mogelijkheden ook voor wat betreft het zorgaanboduitgangspunt is. lees meer
 
3. Is er informatie voor handen waaruit opgemaakt kan worden welke kosten de laatste 5 jaar gemoeid waren met het onderhoud en beheer door Stichting Philadelphia? Zo ja, dan zou Lijst Quasten het op prijs stellen dat deze openbaar gedeeld worden om zich een beeld te kunnen vormen.
 Antwoord: Er is, op dit moment, geen informatie aan de gemeente Enkhuizen verstrekt over welke kosten Stichting Philadelphia heeft gemaakt voor beheer en onderhoud van het Hertenkamp. Het

Lees de rest van dit artikel »

Een reactie plaatsen

Hoop voor Enkhuizer Hertenkamp…


5b7b9034-9673-4ce8-96e4-dbe013a8c14f

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijst Quasten heeft op de ingediende vragen jl 14 augustus https://stellaquasten.wordpress.com/2014/08/11/schriftelijke-vragen-hertenkamp/  nog geen antwoord(en) ontvangen, maar het volgende is morgen wel te lezen in het NHD..

HOOP VOOR ENKHUIZER HERTENKAMP

De gemeente Enkhuizen heeft de regie overgenomen van zorginstelling Philadelphia om een nieuwe zorgpartij te vinden. Een nieuwe zorgpartij die cliënten dagbesteding aanbiedt in het hertenkamp en stadcamping De Vest, en die beide locaties ook gaat exploiteren. ,,We zijn met een combinatie van zorgpartijen in gesprek’’, zegt wethouder Marcel Olierook.

De woorden van Olierook bieden na een maandenlange stilte eindelijk uitzicht op een oplossing voor de cliënten die in het hertenkamp en de camping werken. Volgens Olierook is het sowieso de bedoeling dat beide voorzieningen blijven bestaan. Philadelphia stopt per 1 januari met de exploitatie en het beheer van deze locaties, en ook met het bieden van dagbesteding hier aan haar cliënten. De gemeente wil dat een andere partij dit overneemt.

Kandidaten voorgesteld
Afgesproken was dat Philadelphia een geschikte andere zorgpartij zou voordragen. ,,De gemeente moet beslissen wat er gaat gebeuren, die is verantwoordelijk’’, laat Agnes Verhulst nu namens Philadelphia weten. ,,Philadelphia heeft kandidaten aan ons voorgesteld’’, aldus Olierook. ,,De enige serieuze kandidaat trok zich echter terug vanwege onze eis om het hertenkamp en de camping ook te gaan exploiteren. Toen hebben wij zelf als gemeente de regie in handen genomen.’’

De combinatie van zorginstellingen met wie nu wordt gesproken heeft deze week een voorstel ingediend. Enkhuizen gaat dit voorstel nu eerst bestuderen voordat een besluit wordt genomen. ,,Het voortbestaan van het hertenkamp en de camping staat voor het college buiten lijf’’, laat Olierook alvast hoopvol weten.

Voor de gemeente is de zorg die aan de betrokken cliënten geboden wordt onlosmakelijk gekoppeld aan de eis om beide locaties ook te exploiteren. ,,Het gaat nu om twintig cliënten, waarvan negen cliënten uit Enkhuizen. Andere gemeenten, waar deze mensen ook vandaan komen, zullen ook moeten meebetalen als wij straks als gemeenten verantwoordelijk zijn voor deze zorg.’’

Zorg verbreden
,, Wij willen de zorg die we hier bieden gaan verbreden’’, zegt Olierook bovendien. ,,Zodat ook mensen uit andere doelgroepen hier aan de slag kunnen.’’
Met de nieuwe zorgpartijen moet nog onderhandeld worden over het opknappen van de verouderde opstallen.
Olierook: ,,Er wordt nog onderzocht wat dit gaat kosten.
Ik krijg hierover ook nog gesprekken met Philadelphia om te bepalen of zij de kosten van dit onderhoud geheel of gedeeltelijk moet betalen.’’

Op het hertenkamp wachten de cliënten van Philadelphia intussen met smart op duidelijkheid.
,,Ons is verteld dat we eind september meer horen’’, zegt Miranda Kruijt die hier haar dagbesteding heeft.

 

Brn:NHD.nl

Een reactie plaatsen

Hertenkamp -2-


5b7b9034-9673-4ce8-96e4-dbe013a8c14f

 

BRON:NHD.nl

Een reactie plaatsen

Schriftelijke vragen Hertenkamp


 

,

1 reactie

%d bloggers liken dit: