Artikelen getagd met enkhuizer zand

Terugblik raadsvergadering(en) oktober


wp1140df85

 

 

 

 

 

 

 

De hoofdmoot van de raadsvergadering jl 7 oktober was natuurlijk het go-no go besluit voor de herontwikkeling van het Enkhuizer Zand.

Na ontelbare jaren van praten, debatten, voorstellen, schaven, punten inbrengen, onderzoeken, inspraak, kaders , criteria en randvoorwaarden vaststellen, was het dan eindelijk zover.

Zoals verwacht lag er een stapel aan moties en uiteindelijk 1 amendement uit diverse hoeken van het politieke spectrum waarvan na wat debat het college de meeste moties overnam of toezeggingen deed. Het amendement bleef over, plus nog een motie welke voor de oppositiepartijen  (minus Lijst Quasten)  een breekpunten leken te zijn wat wij al ingeschat hadden, want wij hadden niet echt het gevoel dat het nu specifiek om die zaken draaide, maar om het aloude  spel tussen coalitie en oppositie.

Lijst Quasten  vond de 2 voorstellen niet in onze lijn liggen om daar achter te gaan staan en  ook al zit Lijst Quasten in de oppositierol, betekend dat allerminst dat wij aan blokvorming  doen maar onze onafhankelijke rol waarbij wij onze eigen afwegingen maken bewaken.

Lijst Quasten was het dus niet eens met overige oppositiepartijen dat het keurslijf  *welke de raad nota bene zelf heeft gefabriceerd inclusief de indienende partijen* blijkbaar ineens te strak werd bevonden en dat er terug gegaan moest worden naar de basis en alle ruimte geboden moest worden voor projectontwikkelaars. Zeg maar: alles overboord en alle remmen los. komt u maar.

Dat is naast opmerkelijk , ook bijzonder onverstandig en bovendien veel, veel en veel te laat. Dan hebben we het nog maar niet over  alle voorgaande processen en afspraken die je dan gewoon in de prullenbak gooit.

Lijst Quasten wil al jaren dat er daadwerkelijk iets ondernomen zou worden waar al decennialang over gesproken werd, maar nooit enige vooruitgang in werd geboekt. We hebben een lange weg afgelegd waarbij iedereen zijn inbreng naar voren heeft kunnen brengen van raad tot burgers, belangengroepen, stakeholders en andere belanghebbenden aan toe.

Niets doen is wat ons betreft geen optie. NU eindelijk eens doorpakken en kijken wat er bereikt kan worden. Strandt het hele gebeuren, dan vinden wij dat er in ieder geval de intentie er wel was om het te laten slagen. Er zullen altijd voor en tegenstanders zijn, maar dat is altijd zo.

Het is niet goed of het deugt niet principe, maar Lijst Quasten vindt dat je moet doen wat je zegt en moet zeggen wat je doet en  mbt het REZ zijn wij  altijd  voorstander geweest om het nu eindelijk eens op te pakken en vooral DOOR te pakken als alle rafelranden, losse eindjes en puntjes op de i gezet zouden zijn. Wij zijn’ positief gestemd  dat we nu eindelijk  weer een stap verder zijn gekomen in de herontwikkeling EN vitalisering van het Enkhuizer Zand.

Een reactie plaatsen

Raadsvoorstel go- no go besluit Enkhuizer Zand


images

 

 

 

 

 

Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de verkregen informatie tijdens de diverse inspraakavonden en uit de
gehouden enquête onder het stadspanel betreffende de herontwikkeling van het Recreatieoord
Enkhuizer Zand en deze informatie nadrukkelijk bij uw besluitvorming te betrekken;

2. Op basis van deze informatie vast te stellen dat er een breed draagvlak onder de bevolking bestaat
om te komen tot een herontwikkeling van het recreatieoord waarbij de inwoners begrip hebben
getoond dat er in het recreatieoord recreatiewoningen komen om het project van herontwikkeling te
kunnen bekostigen;

3. Het eerder vastgestelde Vlekkenplan als basis vast te houden, waarbij de daarin opgenomen
grenzen minder hard zijn en uitruil en, binnen grenzen, het toevoegen van functies mogelijk blijft;

4. Geen ruimte te reserveren voor parkeergelegenheid voor het Zuiderzeemuseum om zo te
voorkomen dat er veel autoverkeer door de stad komt;

5. De eerder geformuleerde randvoorwaarden bij het aanbestedingstraject te formuleren als
minimumeisen en alleen een bandbreedte vast te stellen voor de strandfunctie en de vlek voor
recreatiewoningen;

6. Het begrip budgettair neutraal zo te formuleren dat hierbij ook de gekapitaliseerde extra
opbrengsten, welke na herontwikkeling uit dit gebied worden verkregen, volgens een vooraf
genormeerde berekening, mogen worden meegenomen;

7. Bij de nog vast te stellen gunningscriteria, binnen de gestelde randvoorwaarden, de kwaliteit van het
plan bij de eindbeoordeling het zwaarst te laten wegen;

8. Voor de verdere uitwerking van het project het groene licht te geven en de hiervoor benodigde
kosten voor projectbegeleiding als voorinvestering te dekken uit de grondexploitatie REZ.

Het complete voorstel :

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=898691/type=pdf/REZ__go_no_go_beslissing_-_RaadsVOORSTEL.pdf

, ,

Een reactie plaatsen

Uitkomst stadspanel over ontwikkeling Enkhuizer Zand


wp1140df85

 

 

 

 

 

 

 

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=898693/type=pdf/REZ__go_no_go_beslissing_-_bijlage_-_stadspanel_Enkhuizen_over_de_ontwikkelplannen_Enkhuizer_Zand.pdf

 

,

Een reactie plaatsen

Raadsbrief Enkhuizer Zand


http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/collegebericht.cgi/action=view/id=44332

 

Een reactie plaatsen

Planning


De agenda voor de komende periode laat naast de gebruikelijke commissie en raadsvergaderingen, een aantal interessante bijeenkomsten zien waarnaar onze belangstelling zeer zeker ook uitgaat naar de informatiebijeenkomst REZ (Recreatieoord Enkhuizen Zand) Het zou toch een heel mooi iets zijn als na jaren stilstand dit project eindelijk eens op de rit gezet zal kunnen worden en we zicht hebben of krijgen op een (eind) resultaat. Wij laten ons graag verrassen.

Informatieavond bestemmingsplannen 14-05-13 20:00  ****

Informatiemoment/bezoek”bouwplaats” Dromedaris 29-05-13 19:00 ****

Informatiebijeenkomst REZ 10-06-13 20:00 ****

Informatiebijeenkomst Brede School 19-06-13 19:00 ****

, ,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: