Artikelen getagd met amendement

Amendement inzake herontwikkeling recreatieoord Enkhuizer Zand


 

wp1140df85

AMENDEMENT KUNST, QUASTEN, STOLK, VAN DER PLUIJM, NOORMAN

Korte samenvatting/doel van het instrument:  opnemen van een communicatie paragraaf, waarbij één communicatieronde met de burgers van Enkhuizen is opgenomen.

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=800740/type=pdf/Markconsultatie_REZ_-_Amendement_Kunst-Quasten-Stolk-Van_der_Pluijm-Noorman_inzake_communicatieparagraaf.pdf 

 

, ,

Een reactie plaatsen

Voorgenomen amendement aanslagoplegging en automatische incasso


AMENDEMENT Quasten

Raadsagenda: Betreffende het raadsvoorstel: AANSLAGOPLEGGING EN AUTOMATISCHE INCASSO 2014

3 december 2013

Korte samenvatting/doel van het instrument:

Handhaven 10 betalingstermijnen automatische incasso gecombineerde aanslag rioolheffing, onroerendezaakbelasting, roerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en reinigingsrecht.

Overeenkomstig artikel 34 van het Reglement van Orde  dient ondergetekende het volgende wijzigingsvoorstel in:

De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 3 december 2013,

– Tekstaanpassing punt 2 in het raadsvoorstel: Met ingang van 2014 de regeling voor automatische incasso voor aanslagen wegens rioolheffing, onroerendezaakbelasting, roerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en reinigingsrecht te verkorten tot negen maanden. De wijziging wordt aangepast in de desbetreffende verordeningen.

Te wijzigingen in: Met ingang van 2014 de regeling voor automatische incasso voor aanslagen wegens rioolheffing, onroerendezaakbelasting, roerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en reinigingsrecht te handhaven op 10 maanden.  Lees de rest van dit artikel »

,

Een reactie plaatsen

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN 2012 LIJST QUASTEN (ISM)


Motie opheffing geheimhouding SMC > Lijst Quasten > aangenomen

Motie stopzetting project SMC>   Lijst Quasten en SP. Ingetrokken

Amendement Voorbereidingskrediet MFA (Brede School) mbt verduidelijking/afbakening waar krediet aan gelabeld wordt>  PvdA/Lijst Quasten/ GL>aangenomen

Motie Geen kernafvalopslag in Enkhuizen > Lijst Quasten/PvdA/GL/SP/Langbroek > Aangenomen

Amendement Wijziging Verordening Wet Kinderopvang mbt eigen bijdrage mantelzorgers> SP/Lijst  Quasten > verworpen

 Moties Bestuursakkoord RijK Beleidsvrijheid en budgetten bij taken > PvdA/Lijst Quasten/SP  > aangenomen

Amendement projectkosten SED-samenwerking> kosten dekken uit voorziening organisatie-ontwikkeling> SP/Lijst Quasten/GL/PvdA/CDA > aangenomen

Amendement renovatie/verbouwing en/ of herinrichting Drom > scenario alleen renoveren>Lijst Quasten >aangenomen (3 juli 2012)

 

,

Een reactie plaatsen

AMENDEMENT VERBOUWING/RESTAURATIE DROM


Korte samenvatting/doel van het instrument:

te kiezen voor een scenario 3, dat bestaat uit renovatie

Overeenkomstig artikel 34 van het Reglement van Orde dienen ondergetekenden het volgende wijzigingsvoorstel in:

De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op

3 juli 2012,

– Tekstaanpassing van het voorgestelde besluit, te weten:

vervanging van het onder 2. voorgestelde beslispunt door de navolgende

tekst:

“Te kiezen voor een nieuw scenario 3 dat bestaat uit renovatie zoals beschreven in raadsvoorstel 2011019: ‘Het gebouw is toe aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud en renovatie van met name het dak, carillon, toiletten,trappen,verwarming,isolatie (warmte, en geluid), elektrische installatie en de klimaatbeheersing, en per omgaande met de uitvoering te beginnen.”

en, onder vernummering, schrappen van de voorgestelde beslispunten

3, 4 en 5,

waarmee het besluit, na amendering, als volgt komt te luiden:

1. Kennis te nemen van de stand van zaken en de genoemde scenario’s  zoals verwoord in dit voorstel;

2. Te kiezen voor een nieuw scenario 3 dat bestaat uit renovatie zoals beschreven in raadsvoorstel 2011019: ‘Het gebouw is toe aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud en renovatie van met name het dak, carillon, toiletten,trappen,verwarming,isolatie     (warmte, en geluid), elektrische installatie en de klimaatbeheersing,  en per omgaande met de uitvoering te beginnen.’

3. De begroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen.

Toelichting:

Nu niet voldaan is aan de door de gemeenteraad gestelde voorwaarden In het amendement bij raadsvoorstel 2011019, moet voor een ander scenario dan volledige verbouwing (scenario 4 in raadsvoorstel 2011019) worden gekozen. De door het college gebruikte woordkeuze is echter niet consistent: wat vorig jaar nog renovatie heette, heet nu restauratie. Daarom is in het voorstel een expliciete verwijzing opgenomen naar raadsvoorstel 2011019 waarin dit scenario glashelder is uitgelegd. Voor het scenario renovatie zijn de gelden (in totaal € 1.375.000) al beschikbaar gesteld en hiermee kan dus direct worden begonnen.

De indieners:

C. Bokhove- SP

S.A. Quasten – Lijst Quasten

21/6/2012

*aangenomen*

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: