Artikelen getagd met akkoord

BETOOG LIJST QUASTEN – EEN NIEUW EVENWICHT


EEN NIEUW EVENWICHT

DE TITEL VAN DIT BEREIKTE AKKOORD, ’ EEN NIEUW EVENWICHT’ HEEFT VOOR LIJST QUASTEN MEERDERE BETEKENISSEN EN DAN NOG NIET EENS ZOZEER MET DE FOCUS OP HET WOORD EVENWICHT, MAAR VOORNAMELIJK OP HET WOORD NIEUW.

EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUW AKKOORD, EEN NIEUWE COALITE, EEN NIEUW COLLEGE EN EEN NIEUW BEGIN WAARIN NIEUWE UITDAGINGEN LIGGEN MAAR OOK NIEUWE MOGELIJKHEDEN OM AAN DE HAND VAN DIT AKKOORD DEZE OUDE, PRACHTIGE MAAR HIER EN DAAR IN NOOD EN ONZEKERHEID VERKERENDE GEMEENTE EN HAAR INWONERS EEN BESTUUR TE GEVEN WAARBIJ RUST, STABILITEIT, OPENHEID EN DAADKRACHT VOOROP STAAN.

LIJST QUASTEN HEEFT DE LAATSTE MAANDEN ALS ZEER INTENS, MAAR VOORAL OOK ALS POSITIEF EN LEERZAAM ERVAREN. DAARBIJ KAN IK NIET ANDERS DAN CONSTATEREN DAT DOOR MIDDEL VAN WEDERZIJDS RESPECT, BEVLOGENHEID EN RUIMTE VOOR ELKAARS INBRENG HET MOGELIJK IS GEBLEKEN OM ONDANKS DE VERSCHILLEN CONSTRUCTIEF SAMEN TE WERKEN WAARBIJ DE SOCIALE AGENDA OVERDUIDELIJK ALS VERBINDENDE FACTOR AANWEZIG WAS.

ZAL HET MAKKELIJK WORDEN? NEE, DAT IS HET NOOIT, MAAR WIJ WILLEN NIET IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL BLIJVEN TUREN NAAR WAT ACHTER ONS LIGT, MAAR DE BLIK VOORUIT WERPEN WAARBIJ IK DE HOOP UITSPREEK DAT DE GEHELE RAAD IN GEZAMELIJKHEID BEREID IS DIT TE DOEN.

LIJST QUASTEN HEEFT IN IEDER GEVAL VERTROUWEN IN HET VOORLIGGENDE AKKOORD WAT ALS RAADSPROGRAMMA DIENT EN IN DE CAPACITEITEN, INZET, KENNIS EN KUNDE VAN DE DADELIJK TE BENOEMEN WETHOUDERS, DIE IK VANAF HIER ALVAST EEN GOEDE SAMENWERKING MET ELKAAR MAAR VOORAL MET DE RAAD EN VEEL STERKTE EN WIJSHEID TOEWENS.

16–01-2013

, ,

Een reactie plaatsen

EEN NIEUW EVENWICHT COALITIEAKKOORD 2013 – 2014


537435_389575254469783_596704577_n 24419_389575281136447_2059541250_n

Socialistische Partij,

Partij van de Arbeid,

ChristenUnie / Staatkundig Gereformeerde Partij,

Lijst Quasten,

GroenLinks,

en Fractie Langbroek.

VOORWOORD

De werking van het Openbaar Bestuur in het democratisch systeem dat wij kennen is van groot belang. Een systeem dat niet perfect is, maar beter is niet voor handen.

In dit niet volkomen systeem loopt de besluitvorming wel eens vast, zo ook in de raadsvergadering van 13 november 2012 over de begroting 2013. De ondertekenaars van dit akkoord hebben het terugtreden van het college op die avond niet veroorzaakt, maar zijn wel vastbesloten om, bij gebrek aan alternatieven, het bestuur van Enkhuizen vorm te geven tot de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Realiteitszin en oog voor datgene dat ons bindt staan hierbij centraal. Burgers hebben recht op een zo goed mogelijk functionerend plaatselijk politiek bestuur.

Wij hebben als gekozen volksvertegenwoordigers de intentie met grote inzet en passie te gaan werken aan de lokale democratie. Inhoudelijk, relationeel, maar ook aan vergroting van openheid en duidelijkheid.

Dat is in economisch goede tijden  al niet eenvoudig. In de huidige tijd met de bezuinigingsmaatregelen die ons te wachten staan wordt het extra moeilijk. Daarom zullen wij gezamenlijk met een ieder die de democratie en Enkhuizen een goed hart toedraagt, de schouders er onder moeten zetten om de gevolgen van het huidige regeringsbeleid op te vangen. Hierbij zullen we de minder draagkrachtigen trachten te ontzien.

Dit document bevat het beleid “op hoofdlijnen” voor de komende bestuursperiode van veertien maanden, tot aan de verkiezingen van maart 2014 (2013-2014). Op enkele onderdelen worden deze uitgangspunten uitgewerkt, soms tot op uitvoeringsniveau.

Enkhuizen, 11 januari 2013

De inhoud van het akkoord is te lezen op:

http://www.scribd.com/doc/185439307/Coalitieakkoord-2013-2014

 

11-01-2013

, ,

Een reactie plaatsen

NIEUWE COALITIE EEN FEIT


 

De formateur van de Socialistische Partij, dhr. Wim Stolk, zal op 17 januari 2013* tijdens een ingelaste vergadering de gemeenteraad voorstellen een nieuw college te benoemen. De nieuwe meerderheidscoalitie wordt gevormd door de Socialistische Partij, Partij van de Arbeid, ChristenUnie / Staatkundig Gereformeerde Partij, Lijst Quasten, GroenLinks en Fractie Langbroek. Deze zes partijen beschikken in totaal over tien van de zeventien raadszetels.

De kandidaat-wethouders zijn dhr. Marcel Olierook (SP), mevr. Rian van Dam (PvdA) en dhr. Gerrit Wijnne (namens CU/SGP, LQ, GL en FL). Alle drie de kandidaten beschikken over ruime bestuurlijke ervaring en hebben grote expertise op respectievelijk het gebied van sociale zaken, financiën en ruimtelijke ordening. Het coalitieakkoord genaamd ‘Een nieuw evenwicht’ bevat op hoofdlijnen het beleid voor de komende bestuursperiode van veertien maanden, waarbij de hoofdstukvolgorde aangeeft waar de accenten komen te liggen.

De tussentijdse collegewisseling is een gevolg van de raadsvergadering van 13 november 2012. Bij het agendapunt over de begroting van 2013 trokken de toenmalige coalitiepartijen VVD/D66, Nieuw Enkhuizen en het CDA hun steun aan het college in. Toen na kort beraad tussen de fractievoorzitter van de SP (de grootste partij) en de toenmalige coalitie duidelijk werd dat de laatstgenoemden niet als individuele fracties met de SP wilden praten bleek dat een constructief overleg op dat moment niet mogelijk was. Hierna besloot de fractievoorzitter van de SP om een onafhankelijk informateur in de persoon van de heer Raymond Keur aan te stellen. Zijn onderzoek was de basis voor het verder vormgeven van het nu voorgestelde akkoord.

Een nieuw evenwicht

Bij de totstandkoming van het nieuwe akkoord was de in 2009 vastgestelde Stadsvisie een duidelijke leidraad. SP formateur Stolk licht verder toe:

“In het nieuwe coalitieakkoord wordt wederom het sociale gezicht getoond; het bestaand armoedebeleid wordt gehandhaafd en op het gebied van de thuiszorg wordt de individuele verpleegkundige belangrijker. Nog dit jaar komt er duidelijkheid over het Recreatieoord Enkhuizer Zand; in het akkoord is opgenomen dat plan- én besluitvorming nog voor 2014 worden afgerond.” Ook het onderwerp parkeren wordt benoemd: “In het huidige parkeerregulatiesysteem kunnen, gezien de korte periode waarvoor dit coalitieakkoord gaat gelden helaas geen fundamentele wijzigingen worden doorgevoerd. Wel wordt het college gevraagd te kijken naar onder andere een verlaging van de kosten voor de inwoners en een ander systeem voor de kraskaarten”, aldus de formateur.

Op economisch vlak wordt met name de ontwikkeling van Seed Valley belangrijk geacht. Vastgelegd is onder andere dat de zaadbedrijven ruimte wordt geboden. Ook de middenstand krijgt bijzondere aandacht; extra inspanningen op dit gebied zijn noodzakelijk.

Nieuw college

De portefeuilleverdeling van de wethouders vindt na benoeming plaats waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke expertises. Daarna volgt een inwerkperiode waarin het college zich inleest in de dossiers en de stad & haar inwoners verder leert kennen.

* De voorgestelde raadsvergadering en het gepresenteerde akkoord zijn onder nadrukkelijk voorbehoud. Het bestuur van de lokale SP moet op maandag 14 januari nog goedkeuring verlenen.

13-01-2013

,

Een reactie plaatsen

COALITIE AKKOORD IN ENKHUIZEN BEREIKT


akkoord
Zaterdag j.l. zijn de 6 fracties van SP, PvdA, CU/SGP, GL, LQ en FL voor de laatste keer bij elkaar geweest om de inhoud van het coalitie akkoord onder leiding van de formateur Wim Stolk van de Socialistische Partij te bespreken.
Er is een akkoord over de inhoud bereikt.
Woensdag 9 januari worden de laatste puntjes op i gezet. Als alle deelnemende fracties akkoord zijn hebben we in Enkhuizen onder voorbehoud een nieuw coalitie programma.
Voor de SP en de PvdA fractie officieel hun goedkeuring kunnen geven moeten zij respectievelijk hun bestuur en ledenvergadering raadplegen.
Als dit gebeurd is en er is van deze 2 partijen geen bezwaar kan er verder gegaan worden met de vorming van het college.
We hopen in de derde week van januari een nieuw college te kunnen installeren.

04-01-2013

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: