Artikelen getagd met 2014

Raadsbrief Rekenkamerrapport HVC


 

 

, ,

Een reactie plaatsen

Raadsvoorstel go- no go besluit Enkhuizer Zand


images

 

 

 

 

 

Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de verkregen informatie tijdens de diverse inspraakavonden en uit de
gehouden enquête onder het stadspanel betreffende de herontwikkeling van het Recreatieoord
Enkhuizer Zand en deze informatie nadrukkelijk bij uw besluitvorming te betrekken;

2. Op basis van deze informatie vast te stellen dat er een breed draagvlak onder de bevolking bestaat
om te komen tot een herontwikkeling van het recreatieoord waarbij de inwoners begrip hebben
getoond dat er in het recreatieoord recreatiewoningen komen om het project van herontwikkeling te
kunnen bekostigen;

3. Het eerder vastgestelde Vlekkenplan als basis vast te houden, waarbij de daarin opgenomen
grenzen minder hard zijn en uitruil en, binnen grenzen, het toevoegen van functies mogelijk blijft;

4. Geen ruimte te reserveren voor parkeergelegenheid voor het Zuiderzeemuseum om zo te
voorkomen dat er veel autoverkeer door de stad komt;

5. De eerder geformuleerde randvoorwaarden bij het aanbestedingstraject te formuleren als
minimumeisen en alleen een bandbreedte vast te stellen voor de strandfunctie en de vlek voor
recreatiewoningen;

6. Het begrip budgettair neutraal zo te formuleren dat hierbij ook de gekapitaliseerde extra
opbrengsten, welke na herontwikkeling uit dit gebied worden verkregen, volgens een vooraf
genormeerde berekening, mogen worden meegenomen;

7. Bij de nog vast te stellen gunningscriteria, binnen de gestelde randvoorwaarden, de kwaliteit van het
plan bij de eindbeoordeling het zwaarst te laten wegen;

8. Voor de verdere uitwerking van het project het groene licht te geven en de hiervoor benodigde
kosten voor projectbegeleiding als voorinvestering te dekken uit de grondexploitatie REZ.

Het complete voorstel :

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=898691/type=pdf/REZ__go_no_go_beslissing_-_RaadsVOORSTEL.pdf

, ,

Een reactie plaatsen

onafhankelijke informateur aangewezen


download

 

 

 

 

 

 

 

De SP als initiatiefnemer met de onderhandelingen, is op zoek gegaan naar een onafhankelijke informateur.
Van de 10 kandidaten is Leonie Sipkes verzocht de verdere informatieve ronde te doen.
Leonie Sipkes was Tweede Kamerlid voor de PSP en GroenLinks en burgemeester van de gemeente Koggenland (2007-2013).
Tussen 2004 en 2007 was zij waarnemend burgemeester van Wester-Koggenland, dat per 1 januari 2007 met Obdam fuseerde tot de gemeente Koggenland.

,

Een reactie plaatsen

Slotdebat 13 maart 2014


images (1)

 

 

U KOMT TOCH OOK NAAR DE VERKIEZINGSMARKT EN HET SLOTDEBAT MET DE LIJSTTREKKERS VAN DE DEELNEMENDE PARTIJEN?

DE VERKIEZINGSMARKT EN HET DEBAT VINDEN PLAATS IN DE NIEUWE DOELEN.

U BENT VANAF 19.00 VAN HARTE WELKOM.

, ,

Een reactie plaatsen

Financiële Beschouwing 2014 Lijst Quasten


Enkhuizen, 1 november 2013

 

Lijst Quasten is positief over de voorliggende begroting voor 2014 en bijbehorend raadsvoorstel. De wijze waarop deze 2 stukken zijn gepresenteerd, waren goed te doorgronden, duidelijk te lezen en een (door)vertaling van de Kadernota en het coalitieakkoord ‘een nieuw evenwicht’.

Ondanks dat de voormalige coalitie en wethouders op basis van de alternatieve begroting voor 2013 meenden dat deze volstrekt onuitvoerbaar, onverantwoord en ronduit zo slecht was dat zij de handdoek in de ring gooide, laat deze begroting zien dat van dat alles geen enkele sprake is. De begroting zit goed in elkaar, en de keuzes die gemaakt zijn komen ten goede aan Enkhuizen en haar inwoners.

Wij zijn met name tevreden over het volgende onderdelen:

– Het (groen)onderhoud blijft op peil en wordt voortvarender aangepakt door een meer realistische planning en werkwijze en bijbehorend budget.

-De verhoging van lokale belastingen gaat in  hele kleine stapjes waardoor burgers niet geconfronteerd worden met extreem hogere lasten.

-Er wordt niet gemorreld aan de sociale voorzieningen en inkomensondersteunende maatregelen.

Daarnaast ziet Lijst Quasten een meerwaarde in de 3 voorstellen die een bescheiden karakter hebben, maar wel, maar wel een groot verschil kunnen maken.

Met name het voorstel voor de binnenstad coördinator kan op onze volledige steun rekenen aangezien Lijst Quasten in 2012 het initiatief heeft genomen om te pogen structurele samenwerking met alle partijen die een economisch belang hebben bij een bruisend winkel/verblijfsgebied in de binnenstad voor elkaar te krijgen. De voortgang om  daar een concreet iets van te maken is toen door het voormalig college niet opgepakt, maar nu voortvarend opgepakt conform het coalitieakkoord.

Is het allemaal rozengeur en maneschijn? Nee, dat nou ook weer niet, want er zijn nog veel onduidelijkheden wat er in de komende jaren nog allemaal op ons afkomt waar wij geen enkele invloed op hebben. De grilligheid van Den Haag gaat ons nog voor grote vraagstukken en uitdagingen stellen waar wij ons ernstig zorgen over maken. Maar door anders en oplossingsgericht te denken, goed samen te werken en dan niet alleen binnen de gemeentegrenzen, maar ook daarbuiten, zijn wij ervan overtuigd dat ook die uitdagingen goed op en aangepakt zullen worden.

 

Namens Lijst Quasten,

Stella Quasten

, ,

Een reactie plaatsen

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezing 2014


Lijst Quasten zal net als in 2010 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing in maart 2014. 

De kandidatenlijst ziet er als volgt uit:

1.   Stella Quasten (huidig raadslid/fractievoorzitter)

2.   Cor Westerveld (huidig commissielid)

3.   Inge van der Meer

4.   Johan de Jong

5.   Ricky van Langeveld

6.   Martin Prummel

7.   Widia Baldewsing – de Jong

8.   Esther Fluiter

De streefdatum om het definitieve verkiezingsprogramma gereed te hebben is 15 december 2013.

 

, ,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: