Archief voor Categorie MOTIES EN AMENDEMENTEN

Amendement inzake herontwikkeling recreatieoord Enkhuizer Zand


 

wp1140df85

AMENDEMENT KUNST, QUASTEN, STOLK, VAN DER PLUIJM, NOORMAN

Korte samenvatting/doel van het instrument:  opnemen van een communicatie paragraaf, waarbij één communicatieronde met de burgers van Enkhuizen is opgenomen.

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=800740/type=pdf/Markconsultatie_REZ_-_Amendement_Kunst-Quasten-Stolk-Van_der_Pluijm-Noorman_inzake_communicatieparagraaf.pdf 

 

, ,

Een reactie plaatsen

Voorgenomen motie dienstregeling NS


http://www.scribd.com/doc/187809784/Motie-Dienstregeling-NS

 

,

Een reactie plaatsen

Voorgenomen amendement aanslagoplegging en automatische incasso


AMENDEMENT Quasten

Raadsagenda: Betreffende het raadsvoorstel: AANSLAGOPLEGGING EN AUTOMATISCHE INCASSO 2014

3 december 2013

Korte samenvatting/doel van het instrument:

Handhaven 10 betalingstermijnen automatische incasso gecombineerde aanslag rioolheffing, onroerendezaakbelasting, roerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en reinigingsrecht.

Overeenkomstig artikel 34 van het Reglement van Orde  dient ondergetekende het volgende wijzigingsvoorstel in:

De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 3 december 2013,

– Tekstaanpassing punt 2 in het raadsvoorstel: Met ingang van 2014 de regeling voor automatische incasso voor aanslagen wegens rioolheffing, onroerendezaakbelasting, roerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en reinigingsrecht te verkorten tot negen maanden. De wijziging wordt aangepast in de desbetreffende verordeningen.

Te wijzigingen in: Met ingang van 2014 de regeling voor automatische incasso voor aanslagen wegens rioolheffing, onroerendezaakbelasting, roerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en reinigingsrecht te handhaven op 10 maanden.  Lees de rest van dit artikel »

,

Een reactie plaatsen

voorgenomen amendement APV – horeca


AMENDEMENT Quasten

Raadsagenda: Betreffende het raadsvoorstel:

3 december 2013 Algemene plaatselijke verordening Enkhuizen 2014 (2013052)

Korte samenvatting/doel van het instrument:

toegangstijden stop van 0.00 uur niet invoeren vanwege de wetswijziging alcoholverbod onder de 18 jaar

Overeenkomstig artikel 34 van het Reglement van Orde  dient ondergetekende het volgende wijzigingsvoorstel in:

De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 3 december 2013,

– Tekstaanpassing van de vast te stellen Algemene Plaatselijke  Verordening – Enkhuizen 2014, te weten:  schrappen van het bepaalde in artikel 2:34g, inhoudende de invoering van een toegangsstop tot horecabedrijven na 0.00 uur voor jongeren onder de 18 jaar.

Toelichting:

Het voorgestelde artikel 2:34g APV komt neer op een mogelijk in te zetten instrument om af te dwingen dat de horeca een toegangsstop voor jongeren onder de 18 na 00.00 instelt.

Aangezien de Drank-en- Horecawet per 1 januari voorziet in een verbod aan het schenken van alcoholhoudende drank aan 18-min, ligt de verantwoordelijkheid voor het nakomen en naleven van deze wet bij de horeca en in het verlengde daarvan ook het risico. Daarmee is deze bepaling, ook in een ‘kan’ vorm overbodig.

Daarnaast geeft het opnemen van een dergelijke bepaling in de APV een scheef beeld als dit niet regionaal wordt afgestemd en overgenomen in kader van West-Frisland. De kracht van het convenant is eensluidend , duidelijk en eenduidig beleid met betrekking tot het terugdringen van het alcohol en middelengebruik onder jongeren.

28 november 2013

Stella Quasten – Lijst Quasten

,

Een reactie plaatsen

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN 2012 LIJST QUASTEN (ISM)


Motie opheffing geheimhouding SMC > Lijst Quasten > aangenomen

Motie stopzetting project SMC>   Lijst Quasten en SP. Ingetrokken

Amendement Voorbereidingskrediet MFA (Brede School) mbt verduidelijking/afbakening waar krediet aan gelabeld wordt>  PvdA/Lijst Quasten/ GL>aangenomen

Motie Geen kernafvalopslag in Enkhuizen > Lijst Quasten/PvdA/GL/SP/Langbroek > Aangenomen

Amendement Wijziging Verordening Wet Kinderopvang mbt eigen bijdrage mantelzorgers> SP/Lijst  Quasten > verworpen

 Moties Bestuursakkoord RijK Beleidsvrijheid en budgetten bij taken > PvdA/Lijst Quasten/SP  > aangenomen

Amendement projectkosten SED-samenwerking> kosten dekken uit voorziening organisatie-ontwikkeling> SP/Lijst Quasten/GL/PvdA/CDA > aangenomen

Amendement renovatie/verbouwing en/ of herinrichting Drom > scenario alleen renoveren>Lijst Quasten >aangenomen (3 juli 2012)

 

,

Een reactie plaatsen

MOTIE KUNST-LANGBROEK-VAN DER PLUIJM-QUASTEN- STOLK-VISSER


(voorgenomen motie Raad 4 december 2012)

Belastingnota 2013
Korte samenvatting/doel van het instrument:
mogelijkheid van termijnbetaling van grafleges onderzoeken
Overeenkomstig artikel 36 van het Reglement van Orde dienen ondergetekenden de volgende motie in:
De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 4 december 2012,
gehoord:
– dat in Enkhuizen er geen mogelijkheid is om grafleges in termijnen te betalen, zoals dat bijvoorbeeld bij de OZB wel het geval is,
overwegende dat:
– inwoners van Enkhuizen plotseling voor grote uitgaven kunnen ko-men te staan, die wellicht makkelijker zijn te betalen in termijnen,
– het in termijnen betalen in andere gemeenten ook mogelijk is en dat dit hier in Enkhuizen tot de mogelijkehden zou kunnen behoren. (gemeente Beemster, gemeente Stadskanaal, bijvoorbeeld),
spreekt uit dat:
– Het wenselijk zou zijn dat er een mogelijkheid is om de leges in termijnen te betalen,
verzoekt het College:
– in het komende belastingjaar 2013 de mogelijkheden voor de betaling in termijnen van de grafleges te onderzoeken en bij het vaststellen van de belastingnota 2014 met een voorstel hierover te komen,
en gaat over tot de orde van de dag.

03/12/2012

*aangenomen*

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: