Archief voor Categorie FRACTIENIEUWS

Opheffing- stilstand of gewoon iets anders?


Aangezien een blog bijhouden best veel tijd in beslag neemt, er wel wordt gekeken, maar niet gereageerd en het voornamelijk collega’s en bestuurders betreft,  heb ik dit blog een tijd op non actief gezet om te kijken wat en welk effect dit zou hebben.
Dat is duidelijk: geen effect en daarom ga ik gewoon verder waar ik gebleven ben op Facebook.
Sneller, korter , directer in vraag/antwoord/reacties en makkelijker te bereiken en ook voor voor hen die zich niet direct in het centrum van de lokale politiek begeven.
Interesse?
https://www.facebook.com/groups/106527669522092/

Een reactie plaatsen

schriftelijke vragen Hertenkamp, Heemtuin, camping de Veste


Lijst_Q_1c - kopie (124x150) (62x75)

 

 

 

Enkhuizen, 3 juli 2015

Betreft: schriftelijke vragen stand van zaken hertenkamp, heemtuin en Stadscamping De Vest

Geacht college,

Op 1 januari jongstleden kwamen het hertenkamp in het Wilhelminaplantsoen, alsmede de naastgelegen heemtuin en stadscamping De Vest, na tien jaar Philadelphia, in beheer bij Leekerweide, de Baanbreker, WmoBuroFlo enPalito BV.

We zijn inmiddels een halfjaar verder en bij deze heb ik, namens Lijst Quasten, een aantal vragen omtrent de stand van zaken.

1 – In de raadsbrief ‘Beheer en onderhoud Hertenkamp, Heemtuin en camping de Vest’, van 2 december 2014, worden een aantal zaken genoemd;

a – In het plan van aanpak en de bijbehorende exploitatieopzet, zo schrijft u, “wordt uitgegaan van de inzet van 25 cliënten […] en 10 vrijwilligers“. Wat zijn de cijfers op dit moment (i.e.: hoeveel cliënten en vrijwilligers werken er en is er sprake van een stijgende of juist dalende lijn in deze) en zou u ons het genoemde plan van aanpak, alsmede die exploitatieopzet, kunnen doen toekomen?

b – De opstallen zouden “in goede staat [worden] overdragen“. In het Noordhollands Dagblad van 6 december 2014 wordt dienaangaande gemeld dat de gemeente “nog met Philadelphia in gesprek [is] over de afwikkeling van zaken“; hoe staat het er momenteel voor met deze gesprekken?

c – Over beheer en onderhoud zijn met Leekerweide en de andere zorgpartijen, zo meldt u, contractueel “duidelijke en controleerbare afspraken vastgelegd“. Het contract echter is niet openbaar gemaakt, dus hoe ziet u dat controleren voor zich? Zou het contract, teneinde controle mogelijk te maken, alsnog openbaar gemaakt kunnen worden en zo nee, waarom niet en hoe moeten wij, als Raad, een en ander dan controleren?

d – In het eerste halfjaar van 2015“, zo viel 2 december te lezen, “wordt als eerste het kantinegebouw [van het hertenkamp] opgeknapt“. Wat is hieromtrent de gang van zaken?

e – In de brief werd medegedeeld dat het streven een “zo vloeiend en vlekkeloos mogelijke” overname was; hoe is dit in de praktijk, voor zowel cliënten als voor personeel en voor dieren, vormgegeven en verlopen?

2 – De Witte Schuur heeft het, op bladzijde 16 van haar Jaarverslag 2014, over het “opstellen [van een]visiedocument met Leekerweide, WmoBuroFlo, Baanbreker en Palito BV“. Zou u, als medefinancier van de Witte Schuur en partij in de gesprekken over het hertenkamp, ons dit visiedocument kunnen doen toekomen?

3 – De gemeente gaat, zo meldt mevr. Weel van WmoBuroFlo in het Noordhollands Dagblad van 8 januari, “zorgen voor een nieuw dak op het gebouw van de hertenkamp“.

Klopt dit en zo ja, waarom is dit ons niet gemeld en om welk bedrag gaat het? En wanneer wordt dit voornemen daadwerkelijk fysiek bewaarheid?

4 – Het is nog pionieren“, meldt WmoBuroFlo op 21 januari jongstleden op haar website; hoe zit het daaromtrent met het welbevinden van de cliënten en het welzijn van de dieren? Heeft Leekerweide voor adequaat, dierdeskundig, personeel gezorgd en in hoeverre is er, ten opzichte van voorgaande jaren, sprake van continuïteit? Welke rol was/is er weggelegd voor het voormalige personeel, alsmede voor hun kennis en expertise, en hoe zit dit roltechnisch gezien met de vrijwilligers en cliënten?

5 – In uw antwoorden van 29 september jongstleden, op raadsvragen van de fractie Lijst Quasten, wordt, ten aanzien van het “adequaat, duidelijk en helder informeren” van de inwoners van Enkhuizen, vooral gedoeld op het zorgaanbod, maar hoe staat het thans en in z’n algemeenheid met de communicatie richting stad? Mede daar er vier zorgpartijen zijn (Leekerweide,

Baanbreker, WmoBuroFlo en Palito) ligt het risico op onduidelijkheid en fragmentatie op

de loer; hoe is dit geregeld? En hoe is überhaupt de verdeling der verantwoordelijkheden onder de genoemde zorgpartijen?

6 – De inwoners van Enkhuizen waren vorig jaar erg betrokken bij de perikelen rondom het hertenkamp; in hoeverre worden zij nu betrokken bij het geheel? Wie zitten er aan tafel bij de gesprekken aangaande hertenkamp,heemuin en Camping De Vest? Is er een “vertegenwoordiger” van de inwoners van Enkhuizen bij?

7 – Wat is er tot nu toe allemaal concreet veranderd, verbeterd?

Het zijn veel en uitgebreide vragen, maar gezien de waarde die het hertenkamp voor veel Enkhuizers heeft, en gezien het goed is om een vinger aan de pols te houden, leek ons dat wel op z’n plaats. We zien de antwoorden dan ook graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Stella Quasten

Lijst Quasten

Bijlagen:

Een reactie plaatsen

Terugblik raadsvergadering(en) oktober


Dag 2:

WMO implementatieplan 2015

https://nl.scribd.com/doc/242082503/Implementatieplan-Wmo-2015-en-Jeugdwet-VOORGENOMEN-AMENDEMENT-QUASTEN-VAN-MARLE-pdf

‘Keukentafelgesprekken’ tijdens  vergadering omgezet in  toetsing en controle

Toezegging dat in de verordening maatwerk geboden zal worden óók buiten de 120% categorie.

Toezegging scheiding tussen kwaliteitscriteris zorgaanbieders en zorgontvangers 

https://nl.scribd.com/doc/242082650/Huisvestingsverordening-2014-Voorgenomen-Motie-Van-Marle-quasten

Na uitleg nieuwe regelgeving  en aanpassingen per juni 2015 , ingetrokken

Aangenomen  12 stemmen voor en 4  tegen. *SP*

 

, ,

Een reactie plaatsen


Een reactie plaatsen

Schriftelijke vragen Hertenkamp


 

,

1 reactie

Verslag raadsvergadering 6 mei 2014


 

download

 

 

 

 

 

 

COALITIEAKKOORD

Aangezien het gesloten coalitieakkoord tussen SP – Nieuw Enkhuizen – CDA en CU/SGP pas op 3 mei in de avond naar de raad was verstuurd en er in onze optiek veel te kort tijd was om zoals werd verzocht, feedback te geven, nam Lijst Quasten het initiatief om te pleiten voor uitstel van behandeling/bespreking. Dit werd gesteund door alle oppositiepartijen en uiteraard niet door de coalitiepartijen. Na wat gehakketak over en weer en een door de SP aangevraagde schorsing, werd alsnog besloten dat behandeling in een extra raadsvergadering op dinsdag 13 mei 2014 zal plaatsvinden om het coalitieakkoord te bespreken.  Lees de rest van dit artikel »

, , ,

2 reacties

Verklaring gezamenlijke oppositie


Machtspolitiek van nieuwe coalitie in Enkhuizen

De gezamenlijke fracties van de oppositiepartijen in de raad verbazen zich over het agenderen van het coalitieakkoord en de benoemingen van 4 wethouders voor a.s. dinsdag 6 mei. De stukken voor deze onderwerpen zijn, nadat deze uitgebreid zijn besproken binnen de fracties en achterban van de coalitiepartijen, pas op zaterdag vrijgegeven. De oppositiepartijen wordt op deze manier van agenderen, die nog op het nippertje past binnen het regelement van orde van de raad, zo min mogelijk voorbereidingstijd en gelegenheid voor onderlinge afstemming gegund.  Lees de rest van dit artikel »

,

Een reactie plaatsen

Beantwoording college vragen LQ schuldhulpbemiddeling


Raadsbrief schuldhulpverlening

Beantwoording schriftelijke vragen

Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad,

Met deze raadsbrief beantwoorden wij de schriftelijke vragen die 24 maart jl. zijn gesteld door Lijst
Quasten.

Aanleiding
In onze raadsbrief van 11 maart jl. hebben wij de raad geïnformeerd over de uitkomst van de aanbesteding voor schuldhulpverlening. Naar aanleiding van deze raadsbrief zijn er door Lijst Quasten schriftelijke vragen gesteld.

Informatieverstrekking
Vraag 1.
Op welke wijze wordt de overgang van Plangroep naar de Kredietbank gemonitord en begeleid, zodat de
cliënten die al problemen genoeg hebben, er niet tijdelijk op achteruit gaan of nog verder in de problemen
komen?
Antwoord: Bestaande dossiers van mensen met een schuldhulpverleningstraject bij PLANgroep worden
niet overgedragen aan Kredietbank Nederland. PLANgroep rondt deze trajecten af.  Lees de rest van dit artikel »

, ,

Een reactie plaatsen

Commissies in vogelvlucht


Tijdens de commissievergadering hebben de commissieleden van Lijst Quasten een aantal vragen en opmerkingen geplaatst over:

Horeca: Nu Medemblik de toegangstijd naar 02.00 heeft verplaatst voor de horeca en Hoorn ook probeert te morrelen aan die tijd, hoe stevig is dan het convenant met de 7 WF gemeente in het convent West-Frisland dan  nog?

Afschaffen bezwarencommissie en instellen pre-mediation. klinkt goed, maar als we in SED verband kijken, wil Drechterland vasthouden aan de commissie. Daar zien wij dan al een scheefgroei in ‘cultuur’.
Daarbij  zou het  wat ons betreft verstandig zijn om n ieder geval dat wat besproken en afgesproken wordt tijdens de pre-mediation,  vast te leggen n een verslag wat beide partijen  dan zouden moeten ondertekenen om later een welles/niets verhaal  te voorkomen en duidelijkheid te verschaffen.  Of het afschaffen van de bezwarencommissie  überhaupt een goed idee is, valt wel te betwijfelen, want niet alles kan opgelost worden door pre-mediation. Als dat het geval is, rest er alleen nog de weg naar de rechter wat voor mensen om welke reden dan, ook een te hoge drempel kan zijn.

Aanleg beschoeiing Haling: Prima, maar graag inventarisatie en aanpak van beschoeiingen in geheel Enkhuizen aangezien deze op meerdere plekken gewoon weggerot is.

Parkeerfonds: Prima, zeer uitgebreid en toegelicht voorstel die na het vaststellen van de bestemmingsplannen voor de binnenstad de volgende stap is om het écht mogelijk te maken woningen boven winkels te realiseren en mensen die een woning willen bouwen in de binnenstad maar niet op eigen terrein kunnen parkeren toch een bouwvergunning te kunnen verlenen.

,

Een reactie plaatsen

Installatie commissieleden Lijst Quasten


Hedenavond zijn Cor Westerveld en Inge van der Meer geïnstalleerd als commissieleden voor Lijst Quasten.

008009

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: