Archief voor Categorie DOSSIER SOCIAAL DOMEIN/BELEID

Terugblik commissie BOFS – WMO 2015/Jeugdwet-


Op de agenda: WMO 2015/Jeugdwet, Evenementenbeleid en Gemeenschappelijke regeling Werksaam *voorheen Op/Maat- soiale werkvoorziening*

Punten die Lijst Quasten heeft ingebracht;

 WMO 2015/Jeugdwet;

 Mantelzorgers

Het extra budget van € 7.000  voor mantelzorgers  wil het college inzetten voor erkennen en herkennen. Dat vinden wij nogal vaag en het te makkelijk overnemen van  de lijn van Mezzo.                                                  Wij zien het gebeuren dat door alle veranderingen die met name gericht zijn op ‘eigen kracht en omgeving, dat er bovenop de  huidige beende  mantelzorgers er nog veel bij zullen komen die niet bekend zijn of zich niet melden.  Inzetten op het informeren, vinden en zoeken van mantelzorgers lijkt ons een duidelijker doel met dit beperkte budget.

Eigen bijdrage

Van iedereen met een maatwerkvoorziening wordt een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd. Dat zou ook kunnen gaan gelden voor algemene voorzieningen.    In zeer uitzonderlijke situaties kan worden afgezien van het opleggen van een eigen bijdrage. Verduidelijking gevraagd, want wel erg ruim  omschreven  wat verwarring geeft. Het komt erop neer dat in de verordening(en) een hardheidsclausule zal worden opgenomen.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en Compensatie eigen risico *Wtcg/Cer*

‘’ Wij willen het beschikbare budget, indien wettelijk mogelijk, inzetten voor de minima met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm’

Dit lijkt ons zeer onrechtvaardig voor alle inwoners met een chronische ziekte of beperking die meerkosten maken. Tot op heden werden deze groepen jaarlijks automatisch gecompenseerd en dat is ook hard nodig, want juist deze groep is als eerste door het  nog hoger wordende verplicht eigen risico heen, hoge ziektekostenverzekering en er vallen steeds meer mensen die boven de 120% zitten,onder  het minimum.

Het kan niet de bedoeling zijn dat het beschikbare budget alleen voor  een deel van chronisch zieken en gehandicapten worden  ingezet puur op basis van inkomen. Dat is geen maatwerk leveren wat notabene het doel is van deze snoeiharde bezuiniging. De tegemoetkoming daar terecht laten komen  bij mensen die werkelijk meerkosten hebben. Daarnaast zijn de cijfers  bij de gemeente nog niet bekend om hoeveel cliënten het gaat.

De wethouder was en is van mening dat dit wel op deze manier moet met als motivatie dat  van het eerde bedrag dat  het CAK aan Enkhuizer cliënten uitkeerde  bijna 700.000 was en dat van dat budget maar 20% overgaat. Of Lijst Quasten aan kon aangeven waarmee dat gat dan gevuld moest worden.

Ten eerste door gerichte keukentafelgesprekken te voeren met diegene die zich bij de gemeente via een toestemming overdracht dossier van het CAK aanmelden  *daar vallen er naar verwachting al een hoop af* om te kijken wat en of er meerkosten zijn . Daarnaast is het raar dat de wethouder een bedrag van €45.000 noemt als zijnde beschikbaar terwijl er vanuit het Rijk dit jaar een aanvullend budget *verdeelsleutel* wordt uitgekeerd van €45 miljoen en structureel oplopend naar 268 miljoen in 2015, dus er  is naar onze mening wel degelijk ruimte om ook op dit onderdeel van de WMO en decentralisatie ervoor te zorgen dat er een zachte landing kan plaatsvinden.

 

 

,

1 reactie

Implementatieplan WMO 2015 en Jeugdwet


Op de agenda voor de eerstkomende commissie BOFS maandag 22 september 2014:

http://www.scribd.com/doc/238857041/Implementatieplan-Wmo-2015-en-Jeugdwet-Bijlage-1-Nota-Naar-Lokale-Uitvoering-Na-Wmo-raad

 

,

Een reactie plaatsen

Afspraken Bureau Jeugdzorg


f431baa9-196d-4d71-a346-3e1c0cd1802a_WF7

 

 

 

 

 

In de afgelopen weken hebben de gemeenten in West-Friesland en Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH) concrete afspraken gemaakt over onder andere het begeleiden van gezinnen die zorg nodig hebben, het toe leiden van kinderen naar specialistische zorg en het afhandelen van zorgmeldingen. Hiermee wordt voor het jaar 2015 de zorgcontinuïteit gewaarborgd.

De gemaakte afspraken moesten worden voorgelegd aan verantwoordelijk staatssecretaris de heer F. Teeven. Hij heeft laten weten met het Westfriese voorstel in te stemmen.

Vanaf 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. Daarmee worden de jeugdzorgtaken gedecentraliseerd naar gemeenten. Dit houdt in dat gemeenten verantwoordelijk worden voor alle jeugdhulp aan kinderen en gezinnen. De gemeenten in West-Friesland werken met alle betrokken zorgaanbieders intensief samen aan de voorbereidingen op deze nieuwe Jeugdwet.
Bijzondere aandacht is er voor kinderen in kwetsbare situaties. De regio West-Friesland en Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH) hebben de afgelopen maanden constructief gesproken over de wijze waarop de zorg aan jeugd na 1 januari 2015 wordt gecontinueerd.

Een reactie plaatsen

Wijverpleegkundige gaat indiceren


Nieuwe fietsen voor wijkverpleegkundigen

Wat Lijst Quasten al heel lang van mening is, wordt nu door staatssecretaris van Rijn onderschreven namelijk dat de wijkverpleegkundige  in het brandpunt van een veranderend zorglandschap moet staan. Zij staan aan de zijde van cliënten bij het beoordelen van wat ze nodig hebben aan verpleegkundige zorg om langer thuis te kunnen wonen. De wijkverpleegkundige coördineert alle zorg rondom de cliënt en stemt af met andere hulpverleners, zoals de huisarts, medisch specialist en maatschappelijk werker. Niet alleen verstand hebben van zorg, maar vooral ook verstand hebben van mensen is de sleutel en is een rol die een wijkverpleegkundige past als een handschoen.  

De oorspronkelijke plannen om verzorging en wijkverpleging op te knippen en gedeeltelijk door de gemeenten uit te laten voeren, zijn hiermee gelukkig  definitief van de baan. De wijkverpleegkundige wordt nu vanaf 2015 in het basispakket van de Zorgverzekeringswet opgenomen. Hiermee is geregeld dat iedereen straks recht heeft op verpleging en verzorging. Daarbij gaat de wijkverpleegkundige zelf indiceren. De wijkverpleegkundigen krijgen straks dus de ruimte om zelf in te schatten hoeveel tijd  en welke zorg er nodig is voor een cliënt.

                                                       

,

2 reacties

Actieplan ‘van eenzaamheid naar samenleving’


 

http://www.scribd.com/doc/206424039/van-eenzaamheid-naar-samenleven

, ,

Een reactie plaatsen

Beleidsnota WMO 2013- 2016


images

http://www.scribd.com/doc/204479640/Beleidsnota-Wmo-2013-2016-NOTA

Eerste behandeling: 17 februari 2014 Commissie BOFS

, ,

Een reactie plaatsen

Raadsvoorstel Kinderen in Armoede


download

 

http://www.scribd.com/doc/204479885/Kinderen-in-Armoede-RaadsVOORSTEL

Eerste behandeling: 17 februari 2014 Commissie BOFS

 

, ,

Een reactie plaatsen

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016


images (1)

 

http://www.scribd.com/doc/204480198/Nota-Lokaal-Gezondheidsbeleid-2013-2016-NOTA

Eerste behandeling : 17 februari 2014 in de commissie BOFS

 

Een reactie plaatsen

Op de rem


3067 WMO FL

Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook wethouders uit onder meer Den Haag, Groningen en Almelo stellen dat invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)  per 2015 schier onmogelijk is. Uitstel lijkt onontkoombaar, nu er een impasse is tussen gemeenten en kabinet.

Het inmiddels veel te korte tijdpad tot aan de invoeringsdatum en de aanhoudende en nog steeds voortdurende onduidelijkheid over de condities waaronder gemeenten de WMO moeten gaan uitvoeren, maken een zorgvuldige invoering van de wet in de ogen van de gemeenten onmogelijk.De zorgen  van de gemeenten worden in de Tweede Kamer breed gedeeld. Deze debatteert in de eerste week van februari met staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA).  Het VNG-bestuur heeft namens de gemeenten vorige week vrijdag aan het kabinet laten weten dat het onverantwoord is om de WMO onder de huidige voorwaarden uit te voeren.  Lees de rest van dit artikel »

Een reactie plaatsen

Lijst Quasten en de transitie AWBZ naar WMO


download

 

Het standpunt en het debatje van en door Lijst Quasten met betrekking tot de AWBZ>WMO-transitie, is via de link te beluisteren.
Vanaf 10.48 -15.26 en vanaf 1.04 – 1.11

http://enkhuizen.notubiz.nl/vergadering/notucast_light/38062/commissie+Bestuur%2C+Organisatie%2C+Financien+en+Samenleving+_20-01-2014

, ,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: