Archief voor Categorie DOSSIER DROM

beantwoording vragen mbt jaarnota reserves en Drom


 

,

1 reactie

Vaststellingsovereenkomst Drom


http://www.scribd.com/doc/203116765/Vaststellingsovereenkomst-de-Drommedaris

, , ,

Een reactie plaatsen

Compromis gemeente en stichting de Drom


De gemeente Enkhuizen en stichting cultureel centrum De Drommedaris hebben een compromis gesloten over de financiering van de restauratie en verbouwing van het monumentale gebouw. Hierdoor is een gang naar de rechtbank voorkomen.

De gemeente daagde de stichting op 23 oktober voor de rechter, nadat verschil van mening was ontstaan over de verdeling van de kosten. Het ging om een bedrag van minimaal 375.000 euro dat de gemeente wilde zien van de stichting.

Volgens een gezamenlijke verklaring zijn nu ‘goede en eenduidige afspraken gemaakt over de verschillende geschilpunten rondom de renovatie en inrichting van de Drommedaris, waardoor een feitelijke start van een rechtszaak is voorkomen.’

Het bereikte compromis wordt de komende twee weken nader uitgewerkt in een door beide partijen te ondertekenen vaststellingsovereenkomst. Tot dat moment worden er nog geen inhoudelijke mededelingen gedaan.

bron:NHD.nl

, ,

Een reactie plaatsen

het hoe en waarom van de dagvaarding


nadere uitleg over geldruzie

Een reactie plaatsen

krantenknipsel: ruzie over geld Drom


http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/enkhuizen-westfriesland/article25272253.ece/Ruzie-over-geld-Drommedaris?lref=vpll

 

Een reactie plaatsen

genoeg is genoeg..dagvaarding betekend aan bestuur St. de Drom


BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
DAGVAARDING STICHTING CULTUREEL CENTRUM DE DROMEDARIS
Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Geachte voorzitter,
Op 4 december 2012 besloot uw raad tot de renovatie, verbouwing en herinrichting van de Dromedaris. Door garant te staan voor het op dat moment nog ongedekte tekort van € 341.000,– voor de totale investering kon, in afwachting van het beschikbaar komen van aanvullende subsidies, in januari 2013 toch met de werkzaamheden worden gestart. Tussen de gemeente en de Stichting Cultureel Centrum de Dromedaris (hierna: de stichting), als beoogde huurder van het gebouw, zijn immers afspraken gemaakt over de verdeling van subsidies, ook over die welke op dat moment waren aangevraagd (BankGiroLoterij en ANWB, zie raadsvoorstel), maar waarop nog niet beschikt was.
Hoewel deze afspraken naar onze mening duidelijk zijn, zij vormden immers mede de basis voor dat raadsbesluit, is ons gebleken dat nadien het genomen raadsbesluit door het stichtingsbestuur anders wordt uitgelegd. De stichting is van mening dat zij wel een bijdrage heeft toegezegd van € 100.000,– “in de stenen”, maar stelt zich op het standpunt dat van een verdeling van later toegekende subsidies geen sprake kan zijn. Zij beroepen zich hierbij op de tekst van de subsidiebeschikking.
De afgelopen maanden heeft hier veelvuldig overleg over plaatsgevonden en zijn standpunten middels brieven uitgewisseld.

Juist ook om grote vertraging in de voortgang van het project te voorkomen, met extra kosten als gevolg, is door middel van het stellen van termijnen geprobeerd om tot een vergelijk tussen partijen te komen. Zelfs op de avond van de laatste en uiterste deadline hiervoor, maandag 21 oktober 2013, heeft er bestuurlijk overleg tussen partijen plaatsgevonden. In dat overleg is ons (helaas) opnieuw gebleken dat de stichting onverkort aan haar eerder ingenomen standpunt vasthoudt.
De nu ontstane situatie heeft ons, in het kader van het zeker stellen van de financiële belangen van de gemeente, genoodzaakt om enerzijds juridische stappen te zetten naar de stichting en anderzijds om inrichtings-gerelateerde werkzaamheden, – wensen van de stichting als beoogde huurder – niet uit te laten voeren. In de praktijk betekent dit dat vandaag, woensdag de 23e, de stichting is gedagvaard, door de betekening van een dagvaarding door de deurwaarder, waarbij wij nakoming eisen door de stichting van de overeengekomen financiële verplichtingen. Anderzijds hebben wij de aannemer “minder-werk” opgedragen, waardoor het gebouw straks casco opgeleverd zal worden.
Wij zijn van mening dat wij het door u genomen raadsbesluit op een juiste wijze uitvoeren. Omdat het in dit dossier om substantiële bedragen gaat en de stichting, ondanks onze vele pogingen daartoe niet bereid is te komen tot een vergelijk, restte ons, in het belang van de gemeente, niets anders dan deze stappen te zetten.
Enkhuizen, 22 oktober 2013
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n
De secretaris, De burgemeester,

, ,

Een reactie plaatsen

SUBSIDIESTROOM DROM


Eigenaardige uitspraak van dhr. Mooijmans in het NHD over de besteding van de toegekende subsidie van de BankGiroLoterij voor de Drom.                                                                                                    Er kan en mag naar mijn mening volgens de afspraken die zijn gemaakt helemaal geen deel van de subsidie worden aangewend voor de herinrichtingskosten.                                                                      Dit zou het stichtingsbestuur zelf (moeten) bekostigen.

drom scheepsrecht151 (3)

 

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: