Archief voor Categorie DOSSIER DROM

beantwoording vragen mbt jaarnota reserves en Drom


 

,

1 reactie

Vaststellingsovereenkomst Drom


http://www.scribd.com/doc/203116765/Vaststellingsovereenkomst-de-Drommedaris

, , ,

Een reactie plaatsen

Compromis gemeente en stichting de Drom


De gemeente Enkhuizen en stichting cultureel centrum De Drommedaris hebben een compromis gesloten over de financiering van de restauratie en verbouwing van het monumentale gebouw. Hierdoor is een gang naar de rechtbank voorkomen.

De gemeente daagde de stichting op 23 oktober voor de rechter, nadat verschil van mening was ontstaan over de verdeling van de kosten. Het ging om een bedrag van minimaal 375.000 euro dat de gemeente wilde zien van de stichting.

Volgens een gezamenlijke verklaring zijn nu ‘goede en eenduidige afspraken gemaakt over de verschillende geschilpunten rondom de renovatie en inrichting van de Drommedaris, waardoor een feitelijke start van een rechtszaak is voorkomen.’

Het bereikte compromis wordt de komende twee weken nader uitgewerkt in een door beide partijen te ondertekenen vaststellingsovereenkomst. Tot dat moment worden er nog geen inhoudelijke mededelingen gedaan.

bron:NHD.nl

, ,

Een reactie plaatsen

het hoe en waarom van de dagvaarding


nadere uitleg over geldruzie

Een reactie plaatsen

krantenknipsel: ruzie over geld Drom


http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/enkhuizen-westfriesland/article25272253.ece/Ruzie-over-geld-Drommedaris?lref=vpll

 

Een reactie plaatsen

genoeg is genoeg..dagvaarding betekend aan bestuur St. de Drom


BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
DAGVAARDING STICHTING CULTUREEL CENTRUM DE DROMEDARIS
Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Geachte voorzitter,
Op 4 december 2012 besloot uw raad tot de renovatie, verbouwing en herinrichting van de Dromedaris. Door garant te staan voor het op dat moment nog ongedekte tekort van € 341.000,– voor de totale investering kon, in afwachting van het beschikbaar komen van aanvullende subsidies, in januari 2013 toch met de werkzaamheden worden gestart. Tussen de gemeente en de Stichting Cultureel Centrum de Dromedaris (hierna: de stichting), als beoogde huurder van het gebouw, zijn immers afspraken gemaakt over de verdeling van subsidies, ook over die welke op dat moment waren aangevraagd (BankGiroLoterij en ANWB, zie raadsvoorstel), maar waarop nog niet beschikt was.
Hoewel deze afspraken naar onze mening duidelijk zijn, zij vormden immers mede de basis voor dat raadsbesluit, is ons gebleken dat nadien het genomen raadsbesluit door het stichtingsbestuur anders wordt uitgelegd. De stichting is van mening dat zij wel een bijdrage heeft toegezegd van € 100.000,– “in de stenen”, maar stelt zich op het standpunt dat van een verdeling van later toegekende subsidies geen sprake kan zijn. Zij beroepen zich hierbij op de tekst van de subsidiebeschikking.
De afgelopen maanden heeft hier veelvuldig overleg over plaatsgevonden en zijn standpunten middels brieven uitgewisseld.

Juist ook om grote vertraging in de voortgang van het project te voorkomen, met extra kosten als gevolg, is door middel van het stellen van termijnen geprobeerd om tot een vergelijk tussen partijen te komen. Zelfs op de avond van de laatste en uiterste deadline hiervoor, maandag 21 oktober 2013, heeft er bestuurlijk overleg tussen partijen plaatsgevonden. In dat overleg is ons (helaas) opnieuw gebleken dat de stichting onverkort aan haar eerder ingenomen standpunt vasthoudt.
De nu ontstane situatie heeft ons, in het kader van het zeker stellen van de financiële belangen van de gemeente, genoodzaakt om enerzijds juridische stappen te zetten naar de stichting en anderzijds om inrichtings-gerelateerde werkzaamheden, – wensen van de stichting als beoogde huurder – niet uit te laten voeren. In de praktijk betekent dit dat vandaag, woensdag de 23e, de stichting is gedagvaard, door de betekening van een dagvaarding door de deurwaarder, waarbij wij nakoming eisen door de stichting van de overeengekomen financiële verplichtingen. Anderzijds hebben wij de aannemer “minder-werk” opgedragen, waardoor het gebouw straks casco opgeleverd zal worden.
Wij zijn van mening dat wij het door u genomen raadsbesluit op een juiste wijze uitvoeren. Omdat het in dit dossier om substantiële bedragen gaat en de stichting, ondanks onze vele pogingen daartoe niet bereid is te komen tot een vergelijk, restte ons, in het belang van de gemeente, niets anders dan deze stappen te zetten.
Enkhuizen, 22 oktober 2013
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n
De secretaris, De burgemeester,

, ,

Een reactie plaatsen

SUBSIDIESTROOM DROM


Eigenaardige uitspraak van dhr. Mooijmans in het NHD over de besteding van de toegekende subsidie van de BankGiroLoterij voor de Drom.                                                                                                    Er kan en mag naar mijn mening volgens de afspraken die zijn gemaakt helemaal geen deel van de subsidie worden aangewend voor de herinrichtingskosten.                                                                      Dit zou het stichtingsbestuur zelf (moeten) bekostigen.

drom scheepsrecht151 (3)

 

,

Een reactie plaatsen

DROM BETOOG 1E TERMIJN


drom

Het is heel verleidelijk om op dit complexe pijndossier een megalang betoog te houden, want dat is geen kunst zeker gezien de inhoud van de onlangs gehouden extra en besloten informatieavond, maar ik zal proberen om de focus te leggen op de paar kernpunten waar het voor Lijst Quasten betreft om draait en zal leiden tot een tegenstem op zowel voorstel 1 als voorstel 2.

Eerst wat opmerkingen over het proces:

1. De wethouder heeft wat ons betreft verzaakt om op een juiste en zorgvuldige wijze met het raadsbesluit naar aanleiding van een amendement Bokhove/Quasten van juli 2012, om te gaan. Het kan in onze ogen echt niet door de beugel dat een wethouder in de media verklaart dat hij niet goed weet wat hij met dat besluit aan moet, maar niet de stap heeft gezet om dat terug te koppelen naar de raad. Om waar nodig het besluit te laten verduidelijken en pas dan aan de gang te gaan met de uitvoering.
De wethouder heeft in plaats daarvan zijn tijd en energie gestoken om aan het eigen gewenste scenario te werken. Waarbij hij tot het uiterste is gegaan om het op papier smeuïg en aantrekkelijk genoeg te maken om daarmee de aandacht van de kern en de opdracht af te leiden en te wijken. De door de wethouder veel gebruikte woorden ‘De raad bepaalt’, blijkt een gelegenheidsopmerking en een wassen neus.

2.De wethouder heeft de raad in juli 2012 – toen hij al op de hoogte was van het feit dat de kosten inmiddels waren opgelopen tot de 6 ton – en de maanden erna tot aan de informatieavond hierover niet geïnformeerd. Buiten het feit dat je je dan als raad moet afvragen of en op welk ander moment dit dan wel naar boven was komen drijven als de commissie niet om een extra informatie-avond had verzocht, is het gewoon een pure en forse overschrijding waarbij en waarop de wethouder op geen enkel moment de raad  om een aanvullend krediet heeft gevraagd. Dan rijst natuurlijk ook de vraag uit welk potje of met welke subsidie deze nu al uit de hand gelopen kosten zijn bekostigd.

Dan het voorliggende raadsvoorstel:

3.Kijkend naar voorstel 1 zien wij dus een verhoging van de kosten die tot 6 ton zijn opgelopen. Om dan simpelweg  terug te grijpen naar het de opmerking dat de 1,2 miljoen voor de uitvoering van de sobere variant destijds slecht een raming was vinden wij op zijn zachtst gezegd opmerkelijk.U had dat dus veel eerder moeten melden. De beweegredenen van de raad om in juli tot een besluit te komen dat de uitvoering voor de 1.2 miljoen + voorbereidingskosten hoef en ga ik verder niet meer uit de doeken doen.

4. Voorstel 2 is naar onze mening met veel gegoochel van cijfers, wankele aannames en onrealistische verwachtingen omgeven. Je kan er voor kiezen om het voor zoete koek aan te nemen dat de door het stichtingsbestuur en college zo gewenste super de luxe uitvoering in een paar maanden tijd qua prijskaartje spectaculair is gedaald maar je kan ook om met de woorden van de heer Noorman een tijdje terug te spreken: ‘als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook het geval’. Wij zitten op die lijn.
Waar bij voorstel 1 het prijskaartje met 6 ton is opgedreven is dat bij voortel 2 weggepoetst onder het verhaal van onder andere scherp onderhandelen met de aannemer. Dat zal allemaal best, maar betekent in onze optiek dat wij tijdens lopende de werkzaamheden er bijna vergif op kunnen innemen dat we geconfronteerd zullen gaan worden met meerkosten zoals dat tot nu toe bij elk project van enige omvang in Enkhuizen aan de orde is geweest. Zeker als je aan een monumentaal gebouw gaat lopen verbouwen en sleutelen. En hoe heviger dat wordt tegengesproken, hoe meer wij dat in de categorie aannames plaatsen. De zorg is daarvoor te groot. Wij vinden het ook behoorlijk naïef dat tijdens de informatieavond werd aangegeven dat men heel hard had nagedacht over nadelen bij uitvoeren van voorstel 2, maar er geen één kon bedenken.Wij zien die nadelen wel degelijk en hebben dat ook aangegeven.

Wenselijkheid en realiteit: In het kort: Je kan iets nog zo graag willen en je kan van alles bedenken en proberen te sturen om dat voor elkaar te krijgen, maar als de realiteit is dat aan die wens toch wel grote risico’s kleven voor een gemeente en haar inwoners en je bovendien als gemeente in tijden van een economische crisis hele moeilijke besluiten moet nemen die uitdraaien op bezuinigingen op het vlak van de sociale en maatschappelijke voorzieningen zoals een bibliotheek en een zwembad, dan kan je het wat Lijst Quasten betreft gewoon niet maken om dergelijke risico’s te nemen. Maar moet je  wat Lijst Quasten betreft het gezonde verstand laten zegevieren en genoegen nemen met wat wel kan, realistisch is en gewoon de opdracht was.

03/12/2012

, ,

Een reactie plaatsen

INFOAVOND PROJECT DROM


drom

 

22 november 2012 kregen raad en commissieleden op verzoek nogmaals de kans om aanvullende informatie te vergaren en (kritische) vragen te stellen over het project de Drom. Rode draad was dat hoe meer vragen er werden gesteld en beantwoord, hoe overzichtelijker en onduidelijker het werd. Een kort overzicht na 2 12 uur:

De projectleider had een presentatie voorbereid waarbij het wel opvallend was dat er( zoals ingeschat)  zo goed als niets met het raadsbesluit van juli 2012 was gebeurd en dat er de laatste maanden  volledig is ingezet op de wens van het college en stichtingsbestuur om toch voor het totaalplan te gaan zonder opdracht van de raad aan de bel te trekken of te overleggen met de raad en om nadere verduidelijking te vragen.

Wel was er een opsomming dat ‘men’ er niet goed mee wist om te gaan of wist hoe uit te voeren met onder ander de volgende argumenten:

* algemeen geformuleerd zonder uitleg  *niet nodig want was letterlijke tekst uit raadsvoorstel 2009 dus aangedragen door college zelf*

*financieel kader niet inzichtelijk qua kosten en dekking * onzin, want ook dat was 1 op 1  te vertalen*

Daarna werden de bouwkundige elementen en vooral nadelen benadrukt  die zich voordoen bij voorstel 1. Frappant is dat men in de blinde vlek van de wens geen enkel nadeel of risico wist te vermelden bij de uitvoer van voorstel 2.

Die zijn er wel degelijk waaronder  meerkosten, mogelijke schade aan fundering bij droog pompen kelder, de exploitatiebegroting, geen inzicht hebben in de BV maar alleen op de Stichting, maw de geldstromen en verbanden,  het ingrijpende verbouwingsplan aan een eeuwenoud monument puur en alleen ten behoeve van een stichtingsbestuur die hoogwaardige cultuur wenst aan te bieden in combinatie met horeca en het feit dat men de pot ‘onvoorzien’ van 10% naar 6% hebben verlaagd en dat verklaarden met ‘we hebben dagenlang alles tot de laatste spijker onderzocht, dus wij verwachten geen onvoorziene zaken waar een pot van 10%  bij hoeft’.

Het zwaartepunt van de avond lag op de 600,000,- verschil tussen voorstel 1 en 2. Bij 1  omhoog, bij 2 naar beneden. Het werd er allemaal niet duidelijker op, want de 6 ton verhoging werden toegeschreven aan de tot nu toe gemaakte kosten maar dan wel alleen op voorstel 1.

Onze indruk was dat men  blijkbaar een ander concept heeft van wat voorbereidingskosten zijn en wat het daarbij gevoteerde krediet was. Er brak daarop een pittige discussie los waarbij naar voren kwam dat we er niet uit kwamen. De 6 ton is tot nu toe in ieder geval uitgegeven aan:

Leges bouwvergunning – kosten architect – project/procesmanagement – ambtelijke kosten – kosten subsidieverstrekking –  advieskosten – kosten verzekering – stijging kosten irt inflatiecorrectie –  communicatie.

Volgens het college en de projectleider was de 1,2 miljoen die in 2009 als scenario werd gepresenteerd slechts een raming en dat door alle externe en interne factoren het dus niet uit kan en de restauratie dus op 1,8 miljoen uitkomt. Het blijft onduidelijk hoe men dan aan de bedragen is gekomen voor het totaalplan , het verschil tussen 1 en 2 en hoe hard bijvoorbeeld de toezegging van het stichtingsbestuur is om nog een ton bij te lappen.

Wat Lijst Quasten betreft zijn er buiten de vraag over de wenselijkheid voor een dergelijk project in deze tijden waarin het mes gezet wordt in sociale voorzieningen, nog steeds en onveranderd te grote bezwaren om akkoord te gaan met het totaalplan om van de Drom een ‘cultuurtempel’ maken.

 

,

Een reactie plaatsen

NOG GEEN JA TEGEN DROM


drom

Hoewel de Enkhuizer gemeenteraad bereid is op zijn schreden terug te keren, klonk er dinsdagavond nog geen volmondig ja voor het renovatie- en verbouwingsplan van cultureel centrum De Dromedaris.

Veel fracties hebben nog vragen aan het college die zij eerst beantwoord willen zien. Daarom wordt op maandag 26 november een extra informatieavond belegd.

Het pleidooi van Cor Westerveld (Lijst Quasten) voor een openbaar toegankelijke informatieavond was aan dovemansoren gericht.

Bron: NHD.nl

14/11/2012

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: