Archief voor Categorie 2013

Opheffing- stilstand of gewoon iets anders?


Aangezien een blog bijhouden best veel tijd in beslag neemt, er wel wordt gekeken, maar niet gereageerd en het voornamelijk collega’s en bestuurders betreft,  heb ik dit blog een tijd op non actief gezet om te kijken wat en welk effect dit zou hebben.
Dat is duidelijk: geen effect en daarom ga ik gewoon verder waar ik gebleven ben op Facebook.
Sneller, korter , directer in vraag/antwoord/reacties en makkelijker te bereiken en ook voor voor hen die zich niet direct in het centrum van de lokale politiek begeven.
Interesse?
https://www.facebook.com/groups/106527669522092/

Een reactie plaatsen

Mediation….


http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/enkhuizen-westfriesland/article27492523.ece/Enkhuizen-en-De-Nijs-denken-na-over-mediation_ 

Een reactie plaatsen

Resultaat parkeeronderzoek #Enkhuizen


Een reactie plaatsen

Religieus Vervoer


images

Bijgevoegde motie van de fractie HEA kreeg van Lijst Quasten , PvdA, VVD en D’66 volledige steun.

Ondanks dat het nog steeds in de wet in vastgelegd, is het deze fracties een doorn in het oog dat de gemeenschap voor de rekening opdraait omdat ouders * die uiteraard een vrije keuze hebben van godsdienst EN keuze van het dor hun gewenste onderwijs voor hun kind(eren)* van mening zijn dat het geboden onderwijs  in de gemeente onvoldoende aansluit op hun geloofsovertuiging en hun kinderen   naar andere gemeenten sturen.

Opvallend is dat de landelijke SP één van de voortrekkers is om dt wettelijk te veranderen, maar dat de lokale SP nu zij in een coalitie met de CU/SGP en het CDA zit, er helemaal niets in zien. Datzelfde geldt vor de coalitiepartner Nieuw Enkhuizen die in het verleden een geljkluidende motie in de Raad heeft ingebracht en zich nu verschuilt achter het excuus dat zij zich alleen willen bezighouden met lokale politiek. Daarbij gaan zij voor het gemak totaal voorbij dat  vrijwel alles van uit Den Haag wordt voorgeschreven en opgelegd en gemeenten  daar ofwel profijt ofwel nadeel van ondervinden. Dit is trouwens ook een heel selectief en eigenlijk een gelegenheidsexcuus, want er zijn vaker moties in de Raad (unaniem) aangenomen die een oproep deden  voor welk onderwerp dan ook richting Den Haag, de VNG of de Provincie.

https://www.scribd.com/doc/265307257/Verordening-Leerlingenvervoer-gemeente-Enkhuizen-voorgenomen-MOTIE-LANGBROEK-1-pdf

Een reactie plaatsen

Drom splijt gemeenteraad Enkhuizen


http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/enkhuizen-westfriesland/article27395156.ece/Drommedaris-splijt-gemeenteraad-Enkhuizen_?lref=SL_1

Een reactie plaatsen

Eerste termijn Lijst Quasten inzake de Drom


ONZE REACTIE OP HET AMENDEMENT EN MOTIE VAN DE SP. WAAR IN 2012 AL EEN DRAAK VAN EEN AMENDEMENT DOOR DE SP WERD INGEDIEND EN HELAAS WERD AANGENOMEN ONDER HET MOM VAN SCHADE BEPERKING, HEEFT DE SP NU 2  RAADSINSTRUMENTEN INGEDIEND MET ALS DOEL  HET PUIN  OP TE RUIMEN WAT MET NAME HET EERDER GENOEMDE AMENDEMENT EN DE SP HEEFT VEROORZAAKT. WAT ONS BETREFT ZIJN BEIDE EEN  DOORZICHTIGE POGING OM DE AANDACHT AF TE LEIDEN VAN DE KERN VAN DE ZAAK EN HET PROBLEEM WAT DE SP VOOR HUN EIGEN WETHOUDER HEEFT GECREËERD. DEZE  TAKTIEK WERD IN DE COMMISSEVERGADERING AL INGEZET DOOR DE FOCUS TE LEGGEN OP DE HUUR, DE CONSTRUCTIE STICHTING / BV EN DE HORECAVERGUNNING.                         IK WIL HET GEBREKKIGE GEHEUGEN VAN DE SP BEST OPFRISSEN DOOR U ERAAN TE  HERINNEREN DAT DEZE 3 ZAKEN ALLEMAAL DOOR UW FRACTIE AKKOORD  ZIJN BEVONDEN. KORTOM, DE SP GAAT ZELFS – NADAT ER AFGELOPEN WEEK STUKKEN ZIJN AANGELEVERD DIE HET BETOOG EN HET VOORSTEL VAN HET COLLEGE NAAR ONZE MENING  COMPLEET ONDERUIT HALEN – VERDER MET DE KOP IN HET ZAND STEKEN EN NEGEERT BEWUST 3 RODE VLAGGEN, NAMELIJK: EEN WETHOUDER DIE EEN AMENDEMENT NIET HEEFT UITGEVOERD, EEN WETHOUDER DIE DE RAAD TE LAAT HEEFT GEÏNFORMEERD, EEN WETHOUDER DIE DE RAAD ONJUIST HEEFT GEÏNFORMEERD. DAT STAAT DE SP NATUURLIJK VRIJ OM DAT TE DOEN, MAAR DAAR GAAN WIJ AB-SO-LUUT NIET IN MEE. DAN NAAR DE HOOFDMOOT:  Lees de rest van dit artikel »

,

Een reactie plaatsen

Conclusies Rekenkamercommissie project REZ


Conclusies Enkhuizen Project REZ door Rekenkamercommissie

1. Hoe is de start en kaderstelling van bouwprojecten
geregeld?

a. De raad is geïnformeerd over de diverse aspecten rond het project en daarmee goed gefaciliteerd voor de kaderstelling. ±
b. Er zijn kaderstellende afspraken (kwaliteit, tijd, geld,risico) en deze zijn deze vastgelegd en gecommuniceerd. –
c. Het bouwproject is goed georganiseerd en er is een projectplanning ingericht. –

* Het kaderstellingsproces loopt meer dan 10 jaar.
Het project REZ is niet projectmatig aangepakt. Er is bij college en ambtelijke organisatie veel aandacht voor de inhoud. Dit gaat ten koste van de aandacht voor mijlpalen en tijdplanning. De raad wordt betrokken bij het project en is kritisch op diverse inhoudelijke aspecten.

2. In hoeverre worden de kaders in de praktijk gevolgd?

a. De uitvoering in tijd en geld verloopt volgens het kaderstellende plan. –
b. Als er noodzaak toe is, dan vindt passende bijsturing plaats. ±
c. Het college informeert de raad tijdig over belangrijke afwijkingen (actieve informatieplicht college). ±

* Omdat er geen projectplan is, schuift het project in de planfase in de tijd op. Er vindt bijsturing plaats, maar deze is niet gericht op de doorlooptijd.

3. Op welke wijze worden de inwoners en andere belanghebbenden betrokken bij grote bouwprojecten?

a. Het college zorgt voor raadpleging van inwoners en belanghebbenden (burgerparticipatie) en betrekt deze informatie bij de planvorming. +

* Een goed punt is de aandacht voor inwoners en belanghebbenden. De
raad en het college hechten aan “beginspraak” en dat is ook in het
project te herkennen. De consultatie van belanghebbenden leidt tot inzicht,
maar belanghebbenden hebben zeer diverse ideeën. Het is onvermijdelijk
dat niet ieders wensen gerealiseerd kunnen worden.

4. Wat zijn de risico’s van grote bouwprojecten?
a. Het college zorgt voor een adequate inschatting van de risico’s (tijd, geld, kwaliteit). +
b. Aan het begin van het project en gedurende het project informeert het college de raad over de mogelijke risico’s en de ontwikkeling daarin. ±

* Op aandringen van de raad stelt het college een risico-analyse op. De
communicatie richting raad over de beheersmaatregelen mag meer
aandacht krijgen.

Op basis van de bovenstaande conclusies komen we tot de volgende aanbevelingen voor raad, college en ambtelijke organisatie:

1. Stel voor een groot bouwproject een omvattend kader op dat alle relevante aspecten omvat:
inhoudelijke kwaliteit, tijd, geld en risico’s. Een duidelijk tijdpad met mijlpalen en beslismomenten voor college en raad hoort daarbij. Het is vervolgens zowel aan de raad om de voortgang kritisch te volgen.

2. Zorg voor een echte herstart van het REZ-project. Zet als college een professionele projectorganisatie op, ondersteund door externe ervaringsdeskundigen en stuur actief op realisatie van het grote project
binnen de gestelde kaders (tijd, geld en kwaliteit).

3. Raadpleeg inwoners en belanghebbenden en betrek hun ideeën bij de planvorming.

4. Zorg vooraf voor een professioneel opgestelde systematische risico-analyse, deel deze en de bijbehorende risicobeheersmaatregelen met de raad en zorg vervolgens voor een goede risicobeheersing.

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1183622/type=pdf/RKC-rapport_Grote_projecten_-_RAPPORT.pdf

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: