Archief voor Categorie 2012

OVERZICHT MOTIES/AMENDEMENTEN 2012 LIJST QUASTEN (ISM)


Motie opheffing geheimhouding SMC > Lijst Quasten > aangenomen

Motie stopzetting project SMC>   Lijst Quasten en SP. Ingetrokken

Amendement Voorbereidingskrediet MFA (Brede School) mbt verduidelijking/afbakening waar krediet aan gelabeld wordt>  PvdA/Lijst Quasten/ GL>aangenomen

Motie Geen kernafvalopslag in Enkhuizen > Lijst Quasten/PvdA/GL/SP/Langbroek > Aangenomen

Amendement Wijziging Verordening Wet Kinderopvang mbt eigen bijdrage mantelzorgers> SP/Lijst  Quasten > verworpen

 Moties Bestuursakkoord RijK Beleidsvrijheid en budgetten bij taken > PvdA/Lijst Quasten/SP  > aangenomen

Amendement projectkosten SED-samenwerking> kosten dekken uit voorziening organisatie-ontwikkeling> SP/Lijst Quasten/GL/PvdA/CDA > aangenomen

Amendement renovatie/verbouwing en/ of herinrichting Drom > scenario alleen renoveren>Lijst Quasten >aangenomen (3 juli 2012)

 

,

Een reactie plaatsen

DROM BETOOG 1E TERMIJN


drom

Het is heel verleidelijk om op dit complexe pijndossier een megalang betoog te houden, want dat is geen kunst zeker gezien de inhoud van de onlangs gehouden extra en besloten informatieavond, maar ik zal proberen om de focus te leggen op de paar kernpunten waar het voor Lijst Quasten betreft om draait en zal leiden tot een tegenstem op zowel voorstel 1 als voorstel 2.

Eerst wat opmerkingen over het proces:

1. De wethouder heeft wat ons betreft verzaakt om op een juiste en zorgvuldige wijze met het raadsbesluit naar aanleiding van een amendement Bokhove/Quasten van juli 2012, om te gaan. Het kan in onze ogen echt niet door de beugel dat een wethouder in de media verklaart dat hij niet goed weet wat hij met dat besluit aan moet, maar niet de stap heeft gezet om dat terug te koppelen naar de raad. Om waar nodig het besluit te laten verduidelijken en pas dan aan de gang te gaan met de uitvoering.
De wethouder heeft in plaats daarvan zijn tijd en energie gestoken om aan het eigen gewenste scenario te werken. Waarbij hij tot het uiterste is gegaan om het op papier smeuïg en aantrekkelijk genoeg te maken om daarmee de aandacht van de kern en de opdracht af te leiden en te wijken. De door de wethouder veel gebruikte woorden ‘De raad bepaalt’, blijkt een gelegenheidsopmerking en een wassen neus.

2.De wethouder heeft de raad in juli 2012 – toen hij al op de hoogte was van het feit dat de kosten inmiddels waren opgelopen tot de 6 ton – en de maanden erna tot aan de informatieavond hierover niet geïnformeerd. Buiten het feit dat je je dan als raad moet afvragen of en op welk ander moment dit dan wel naar boven was komen drijven als de commissie niet om een extra informatie-avond had verzocht, is het gewoon een pure en forse overschrijding waarbij en waarop de wethouder op geen enkel moment de raad  om een aanvullend krediet heeft gevraagd. Dan rijst natuurlijk ook de vraag uit welk potje of met welke subsidie deze nu al uit de hand gelopen kosten zijn bekostigd.

Dan het voorliggende raadsvoorstel:

3.Kijkend naar voorstel 1 zien wij dus een verhoging van de kosten die tot 6 ton zijn opgelopen. Om dan simpelweg  terug te grijpen naar het de opmerking dat de 1,2 miljoen voor de uitvoering van de sobere variant destijds slecht een raming was vinden wij op zijn zachtst gezegd opmerkelijk.U had dat dus veel eerder moeten melden. De beweegredenen van de raad om in juli tot een besluit te komen dat de uitvoering voor de 1.2 miljoen + voorbereidingskosten hoef en ga ik verder niet meer uit de doeken doen.

4. Voorstel 2 is naar onze mening met veel gegoochel van cijfers, wankele aannames en onrealistische verwachtingen omgeven. Je kan er voor kiezen om het voor zoete koek aan te nemen dat de door het stichtingsbestuur en college zo gewenste super de luxe uitvoering in een paar maanden tijd qua prijskaartje spectaculair is gedaald maar je kan ook om met de woorden van de heer Noorman een tijdje terug te spreken: ‘als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook het geval’. Wij zitten op die lijn.
Waar bij voorstel 1 het prijskaartje met 6 ton is opgedreven is dat bij voortel 2 weggepoetst onder het verhaal van onder andere scherp onderhandelen met de aannemer. Dat zal allemaal best, maar betekent in onze optiek dat wij tijdens lopende de werkzaamheden er bijna vergif op kunnen innemen dat we geconfronteerd zullen gaan worden met meerkosten zoals dat tot nu toe bij elk project van enige omvang in Enkhuizen aan de orde is geweest. Zeker als je aan een monumentaal gebouw gaat lopen verbouwen en sleutelen. En hoe heviger dat wordt tegengesproken, hoe meer wij dat in de categorie aannames plaatsen. De zorg is daarvoor te groot. Wij vinden het ook behoorlijk naïef dat tijdens de informatieavond werd aangegeven dat men heel hard had nagedacht over nadelen bij uitvoeren van voorstel 2, maar er geen één kon bedenken.Wij zien die nadelen wel degelijk en hebben dat ook aangegeven.

Wenselijkheid en realiteit: In het kort: Je kan iets nog zo graag willen en je kan van alles bedenken en proberen te sturen om dat voor elkaar te krijgen, maar als de realiteit is dat aan die wens toch wel grote risico’s kleven voor een gemeente en haar inwoners en je bovendien als gemeente in tijden van een economische crisis hele moeilijke besluiten moet nemen die uitdraaien op bezuinigingen op het vlak van de sociale en maatschappelijke voorzieningen zoals een bibliotheek en een zwembad, dan kan je het wat Lijst Quasten betreft gewoon niet maken om dergelijke risico’s te nemen. Maar moet je  wat Lijst Quasten betreft het gezonde verstand laten zegevieren en genoegen nemen met wat wel kan, realistisch is en gewoon de opdracht was.

03/12/2012

, ,

Een reactie plaatsen

NIEUW COLLEGE ENKHUIZEN OP ZIJN VROEGST IN JANUARI


AGENDA

Op zijn vroegst in januari van het komend jaar wordt een nieuw college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen geïnstalleerd.Dit zegt fractievoorzitter Wim Stolk van de Socialistische Partij wiens partijgenoot Raymond Keur uit Leiden als informateur de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie onderzoekt.

,,Er valt nog niet veel over te zeggen’’, aldus Stolk. ,,Keur is nog bezig met de gesprekken met de fracties. Hij verwacht eind deze week, begin volgende week met zijn rapport naar de raad te komen.’’

Bron: NHD.nl

03-12-2012

Een reactie plaatsen

MOTIE KUNST-LANGBROEK-VAN DER PLUIJM-QUASTEN- STOLK-VISSER


(voorgenomen motie Raad 4 december 2012)

Belastingnota 2013
Korte samenvatting/doel van het instrument:
mogelijkheid van termijnbetaling van grafleges onderzoeken
Overeenkomstig artikel 36 van het Reglement van Orde dienen ondergetekenden de volgende motie in:
De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 4 december 2012,
gehoord:
– dat in Enkhuizen er geen mogelijkheid is om grafleges in termijnen te betalen, zoals dat bijvoorbeeld bij de OZB wel het geval is,
overwegende dat:
– inwoners van Enkhuizen plotseling voor grote uitgaven kunnen ko-men te staan, die wellicht makkelijker zijn te betalen in termijnen,
– het in termijnen betalen in andere gemeenten ook mogelijk is en dat dit hier in Enkhuizen tot de mogelijkehden zou kunnen behoren. (gemeente Beemster, gemeente Stadskanaal, bijvoorbeeld),
spreekt uit dat:
– Het wenselijk zou zijn dat er een mogelijkheid is om de leges in termijnen te betalen,
verzoekt het College:
– in het komende belastingjaar 2013 de mogelijkheden voor de betaling in termijnen van de grafleges te onderzoeken en bij het vaststellen van de belastingnota 2014 met een voorstel hierover te komen,
en gaat over tot de orde van de dag.

03/12/2012

*aangenomen*

,

Een reactie plaatsen

RAADSBRIEF VOORGENOMEN VERKOOP HALING 17


Van het college van B&W is een raadsbrief ontvangen over de (door het college) voorgenomen verkoop van de woning aan Haling 17.

Door de aangenomen motie Degens-Quasten kan het college pas van haar wettelijke bevoegdheid tot verkoop overgaan als de raad in de gelegenheid gesteld is om wensen en bedenkingen te uiten. Indien er voor 14 december geen verzoek bij de griffier is ingediend om deze raadsbrief voor commissiebespreking te agenderen, gaat het college er vanuit dat uw raad in de gelegenheid gesteld is wensen en bedenkingen te uiten, maar dat die er niet zijn.

De raadsbrief is opgenomen op het RIS (http://enkhuizen.notudoc.nl)

29-11-2012

, ,

Een reactie plaatsen

INFOAVOND PROJECT DROM


drom

 

22 november 2012 kregen raad en commissieleden op verzoek nogmaals de kans om aanvullende informatie te vergaren en (kritische) vragen te stellen over het project de Drom. Rode draad was dat hoe meer vragen er werden gesteld en beantwoord, hoe overzichtelijker en onduidelijker het werd. Een kort overzicht na 2 12 uur:

De projectleider had een presentatie voorbereid waarbij het wel opvallend was dat er( zoals ingeschat)  zo goed als niets met het raadsbesluit van juli 2012 was gebeurd en dat er de laatste maanden  volledig is ingezet op de wens van het college en stichtingsbestuur om toch voor het totaalplan te gaan zonder opdracht van de raad aan de bel te trekken of te overleggen met de raad en om nadere verduidelijking te vragen.

Wel was er een opsomming dat ‘men’ er niet goed mee wist om te gaan of wist hoe uit te voeren met onder ander de volgende argumenten:

* algemeen geformuleerd zonder uitleg  *niet nodig want was letterlijke tekst uit raadsvoorstel 2009 dus aangedragen door college zelf*

*financieel kader niet inzichtelijk qua kosten en dekking * onzin, want ook dat was 1 op 1  te vertalen*

Daarna werden de bouwkundige elementen en vooral nadelen benadrukt  die zich voordoen bij voorstel 1. Frappant is dat men in de blinde vlek van de wens geen enkel nadeel of risico wist te vermelden bij de uitvoer van voorstel 2.

Die zijn er wel degelijk waaronder  meerkosten, mogelijke schade aan fundering bij droog pompen kelder, de exploitatiebegroting, geen inzicht hebben in de BV maar alleen op de Stichting, maw de geldstromen en verbanden,  het ingrijpende verbouwingsplan aan een eeuwenoud monument puur en alleen ten behoeve van een stichtingsbestuur die hoogwaardige cultuur wenst aan te bieden in combinatie met horeca en het feit dat men de pot ‘onvoorzien’ van 10% naar 6% hebben verlaagd en dat verklaarden met ‘we hebben dagenlang alles tot de laatste spijker onderzocht, dus wij verwachten geen onvoorziene zaken waar een pot van 10%  bij hoeft’.

Het zwaartepunt van de avond lag op de 600,000,- verschil tussen voorstel 1 en 2. Bij 1  omhoog, bij 2 naar beneden. Het werd er allemaal niet duidelijker op, want de 6 ton verhoging werden toegeschreven aan de tot nu toe gemaakte kosten maar dan wel alleen op voorstel 1.

Onze indruk was dat men  blijkbaar een ander concept heeft van wat voorbereidingskosten zijn en wat het daarbij gevoteerde krediet was. Er brak daarop een pittige discussie los waarbij naar voren kwam dat we er niet uit kwamen. De 6 ton is tot nu toe in ieder geval uitgegeven aan:

Leges bouwvergunning – kosten architect – project/procesmanagement – ambtelijke kosten – kosten subsidieverstrekking –  advieskosten – kosten verzekering – stijging kosten irt inflatiecorrectie –  communicatie.

Volgens het college en de projectleider was de 1,2 miljoen die in 2009 als scenario werd gepresenteerd slechts een raming en dat door alle externe en interne factoren het dus niet uit kan en de restauratie dus op 1,8 miljoen uitkomt. Het blijft onduidelijk hoe men dan aan de bedragen is gekomen voor het totaalplan , het verschil tussen 1 en 2 en hoe hard bijvoorbeeld de toezegging van het stichtingsbestuur is om nog een ton bij te lappen.

Wat Lijst Quasten betreft zijn er buiten de vraag over de wenselijkheid voor een dergelijk project in deze tijden waarin het mes gezet wordt in sociale voorzieningen, nog steeds en onveranderd te grote bezwaren om akkoord te gaan met het totaalplan om van de Drom een ‘cultuurtempel’ maken.

 

,

Een reactie plaatsen

ONHANDIG


 

bw

,Voor een jaar nog nieuwe wethouders aanstellen lijkt me niet handig. Bovendien moeten er dan drie mensen op wachtgeld’’, zegt demissionair wethouder Jan Franx van Enkhuizen.

,,Een zakenkabinet is het meest pragmatisch’’, stelt collega Klaas Kok. ,,Maar geen enkele variant gaat werken zonder steun van de hele raad’’, stelt de derde demissionaire wethouder Hendrik Boland.
Het wethouderstrio verloor 13 november de steun van de eigen coalitiepartijen Nieuw Enkhuizen, CDA en VVD-D66. Die werden geconfronteerd met een alternatieve begroting voor 2013 van de oppositie waarvoor zij geen verantwoording willen dragen. De oppositie heeft samen een meerderheid.

Oud-SP-wethouder van Leiden, Raymond Keur, mag nu als informateur de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie onderzoeken.

Bron: NHD.nl

21/11/2012

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: