Archief voor april, 2015

Conclusies Rekenkamercommissie project REZ


Conclusies Enkhuizen Project REZ door Rekenkamercommissie

1. Hoe is de start en kaderstelling van bouwprojecten
geregeld?

a. De raad is geïnformeerd over de diverse aspecten rond het project en daarmee goed gefaciliteerd voor de kaderstelling. ±
b. Er zijn kaderstellende afspraken (kwaliteit, tijd, geld,risico) en deze zijn deze vastgelegd en gecommuniceerd. –
c. Het bouwproject is goed georganiseerd en er is een projectplanning ingericht. –

* Het kaderstellingsproces loopt meer dan 10 jaar.
Het project REZ is niet projectmatig aangepakt. Er is bij college en ambtelijke organisatie veel aandacht voor de inhoud. Dit gaat ten koste van de aandacht voor mijlpalen en tijdplanning. De raad wordt betrokken bij het project en is kritisch op diverse inhoudelijke aspecten.

2. In hoeverre worden de kaders in de praktijk gevolgd?

a. De uitvoering in tijd en geld verloopt volgens het kaderstellende plan. –
b. Als er noodzaak toe is, dan vindt passende bijsturing plaats. ±
c. Het college informeert de raad tijdig over belangrijke afwijkingen (actieve informatieplicht college). ±

* Omdat er geen projectplan is, schuift het project in de planfase in de tijd op. Er vindt bijsturing plaats, maar deze is niet gericht op de doorlooptijd.

3. Op welke wijze worden de inwoners en andere belanghebbenden betrokken bij grote bouwprojecten?

a. Het college zorgt voor raadpleging van inwoners en belanghebbenden (burgerparticipatie) en betrekt deze informatie bij de planvorming. +

* Een goed punt is de aandacht voor inwoners en belanghebbenden. De
raad en het college hechten aan “beginspraak” en dat is ook in het
project te herkennen. De consultatie van belanghebbenden leidt tot inzicht,
maar belanghebbenden hebben zeer diverse ideeën. Het is onvermijdelijk
dat niet ieders wensen gerealiseerd kunnen worden.

4. Wat zijn de risico’s van grote bouwprojecten?
a. Het college zorgt voor een adequate inschatting van de risico’s (tijd, geld, kwaliteit). +
b. Aan het begin van het project en gedurende het project informeert het college de raad over de mogelijke risico’s en de ontwikkeling daarin. ±

* Op aandringen van de raad stelt het college een risico-analyse op. De
communicatie richting raad over de beheersmaatregelen mag meer
aandacht krijgen.

Op basis van de bovenstaande conclusies komen we tot de volgende aanbevelingen voor raad, college en ambtelijke organisatie:

1. Stel voor een groot bouwproject een omvattend kader op dat alle relevante aspecten omvat:
inhoudelijke kwaliteit, tijd, geld en risico’s. Een duidelijk tijdpad met mijlpalen en beslismomenten voor college en raad hoort daarbij. Het is vervolgens zowel aan de raad om de voortgang kritisch te volgen.

2. Zorg voor een echte herstart van het REZ-project. Zet als college een professionele projectorganisatie op, ondersteund door externe ervaringsdeskundigen en stuur actief op realisatie van het grote project
binnen de gestelde kaders (tijd, geld en kwaliteit).

3. Raadpleeg inwoners en belanghebbenden en betrek hun ideeën bij de planvorming.

4. Zorg vooraf voor een professioneel opgestelde systematische risico-analyse, deel deze en de bijbehorende risicobeheersmaatregelen met de raad en zorg vervolgens voor een goede risicobeheersing.

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1183622/type=pdf/RKC-rapport_Grote_projecten_-_RAPPORT.pdf

Een reactie plaatsen

Agendastukken commissies april


http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41032

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=41045

highlights:

Kredietaanvraag aanleg kunstgrasvelden Sportpark Immerhorn

Verantwoording/afrekening Drom

Een reactie plaatsen

Mondelinge vragen Lijst Quasten


Met vertraging, maar alsnog  2 tal mondelinge vragen die Lijst Quasten tijdens de raadsvergadering van 7 april heeft gesteld.

Antwoorden *vrije vorm* staan er voor het gemak bij.

1. Na de jaarwisseling zou het proces om de Brede School Binnenstad te ontwikkelen weer opgepakt worden met als eerste stap het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en de schoolbesturen met als uitgangspunt het Stedenbouwkundig Programma van Eisen zoals dat door de Raad is vastgesteld. Wat is de svz?

* De schoolbesturen zijn nu bouwheer en bepalen de agenda. Eerdere vergadering in februari en maart werden afgelast .
1 april heeft het eerste gesprek plaatsgevonden en wij wachten af wanneer het volgende gesprek zal plaatsvinden.

**Begrijp ik nu goed dat de gemeente met een dergelijk groot project een afwachtende houding aanneemt terwijl het hele proces een jaar heeft stilgelegen en dat men niet zo’n haast heeft omdat men er misschien wel geen trek in heeft?

*** Wij kunnen niet aan gras trekken om te kijken of het harder groeit…

2. In september laatste informatie ontvangen mbt SMC en hoger beroep.
14 oktober 2014 was de eerste zitting bij het gerechtshof in Amsterdam. Binnen 6 weken nadien zou de memorie van grieven, met daarin de inhoudelijke motieven voor het hoger beroep, ingediend worden.
Wat is de stand van zaken?

* Memorie inderdaad ingediend, in principe zijn alle stukken ook aanwezig maar tot onze verbazing besloot de rechtbank de zaak pas in september te behandelen. Zowel De Nijs als de gemeente waren daar absoluut niet blij mee en dat is ook, gemeld. Het zal naar voren gehaald worden, maar precieze datum is nog onbekend.
Zodra er meer te melden valt, hoort u het.

 

, ,

Een reactie plaatsen

Opschorting ouderbijdrage Jeugd GGZ


Enkhuizen schort inning ouderbijdrage Jeugd-GGZ op.

11102952_802152756545362_5028151243784537288_n

‘ De gemeente geeft aan het CAK door wanneer de jeugdhulp start en eindigt. Door de gemeente wordt het verstrekken van informatie, over de start van de jeugdhulp wat betreft jeugd GGZ, aan het CAK voorlopig opgeschort. De landelijke ontwikkelingen worden afgewacht en er wordt voorlopig wat betreft de jeugd GGZ, geen uitvoering gegeven aan de Jeugdwet die mogelijk op termijn gaat veranderen. Na verwachting is het resultaat van dit onderzoek eind juli 2015 gereed.’

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: