Beantwoording vragen Hertenkamp


5b7b9034-9673-4ce8-96e4-dbe013a8c14f

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsbrief schriftelijke vragen Hertenkamp door Lijst Quasten
Beantwoording schriftelijke vragen
 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad,Met deze raadsbrief beantwoorden wij de schriftelijke vragen die het raadslid mevrouw Stella Quasten aan ons college stelde. 
Aanleiding: Op 11 augustus 2014 heeft mevrouw Stella Quasten namens Lijst Quasten een aantal vragen gesteld over het Hertenkamp.Informatieverstrekking
Hieronder de vragen en antwoorden:
 
1. Welke inspanningen heeft het college tot op heden ondernomen om de toekomst van het  Hertenkamp te borgen?
 
 Antwoord: Het college is van mening dat de zorgcomponent die nu verbonden is aan het Hertenkamp,de Heemtuin en de camping De Veste behouden moet blijven en waar mogelijk verbreed. Dit in het kader van de nieuwe doelgroep AWBZ/begeleiding die vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Het college heeft een aantal gesprekken gevoerd met verschillende zorgaanbieders die wellicht in aanmerking komen om de taken van Philadelphia over te nemen per 1 januari a.s.Daarnaast is het college in gesprek met Philadelphia om tot een goede afronding te komen.Uitgangspunt is dat er een partij of combinatie van partijen wordt gevonden die zowel de toekomst van het Hertenkamp, de Heemtuin als van camping De Veste garandeert; deze gesprekken zijn inmiddels gestart.
 
2. Wat is er volgens het college in de breedste zin, maar ook specifiek financieel, nodig om het Hertenkamp in huidige maar eventueel in afgeslankte vorm;
 a. te behouden
 
 Antwoord: Zoals aangegeven kijkt het college op dit moment breder naar het Hertenkamp dan de tot nu toe verleende zorg door Philadelphia. Of dit ook daadwerkelijk lukt, is nog niet zeker. Of dit uiteindelijkleidt naar een afgeslankte vorm van voorzieningen is niet te zeggen op dit moment.
 
b. achterstallig onderhoud weg te werken
 
 Antwoord: Het college is op dit moment bezig de samenwerking met Philadelphia af te ronden. In deze besprekingen speelt het niet/onvoldoende plegen van onderhoud (zoals contractueel overeengekomen)een belangrijke rol. Inzet van het college is dat Philadelphia het onderhoudsniveau van de gebouwen op pijl brengt voor 1 januari 2015. Dan wel dat Philadelphia de financiële middelen hiervoor beschikbaar stelt. Inmiddels heeft het college aan een externe adviseur gevraagd om een inschatting te maken van het achterstallig onderhoud en de kosten die ermee gemoeid gaan om de gebouwen van het Hertenkamp weer in goede staat te brengen. Voor het eind van deze maand verwachten wij hier de uitkomsten van. Deze rapportage zal gebruikt worden bij de gesprekken met Philadelphia.
 
c. te beheren
 
 Antwoord: Uitgangspunt voor de besprekingen is dat de staat van onderhoud wordt geoptimaliseerd. Aan de nieuwe (potentiële) (zorg)aanbieders zal gevraagd worden hoe de beheersfunctie op langeretermijn wordt ingevuld. Waarbij uitbreiding van mogelijkheden ook voor wat betreft het zorgaanboduitgangspunt is. lees meer
 
3. Is er informatie voor handen waaruit opgemaakt kan worden welke kosten de laatste 5 jaar gemoeid waren met het onderhoud en beheer door Stichting Philadelphia? Zo ja, dan zou Lijst Quasten het op prijs stellen dat deze openbaar gedeeld worden om zich een beeld te kunnen vormen.
 Antwoord: Er is, op dit moment, geen informatie aan de gemeente Enkhuizen verstrekt over welke kosten Stichting Philadelphia heeft gemaakt voor beheer en onderhoud van het Hertenkamp. Het

college zal dit in de (komende) bespreking met Stichting Philadelphia aan de orde stellen.
 
4. Is het college bezig of bereid om met mogelijke andere beheerder(s) of beheersvorm(en) de toekomst en voortbestaan van het Hertenkamp te verzekeren?
 
Zo ja, wanneer komt daar duidelijkheid over?
 
Zo nee, waarom niet?
 
 Antwoord: uitgangspunt van het college is om per januari 2015 het zorgaanbod te garanderen en uit te breiden zodat ook de toekomst van het Hertenkamp verzekert is en blijft. Voor het eind van het jaar zaluw raad hierover bericht ontvangen.
 
5. Op welke wijze en op welk moment is het college voornemens om de inwoners van Enkhuizen adequaat, duidelijk en helder te informeren wat de toekomst is en/of zal zijn van het Hertenkamp.
 
 Antwoord: zodra er meer bekend is over het toekomstige zorgaanbod en de continuïteit van het Hertenkamp en de Veste zal, nadat de raad hierover is geïnformeerd, ook de inwoners op de hoogte worden gesteld.
 
29 september 2014
Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n

 

 

 

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: