Archief voor september, 2014

Beantwoording vragen Hertenkamp


5b7b9034-9673-4ce8-96e4-dbe013a8c14f

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsbrief schriftelijke vragen Hertenkamp door Lijst Quasten
Beantwoording schriftelijke vragen
 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad,Met deze raadsbrief beantwoorden wij de schriftelijke vragen die het raadslid mevrouw Stella Quasten aan ons college stelde. 
Aanleiding: Op 11 augustus 2014 heeft mevrouw Stella Quasten namens Lijst Quasten een aantal vragen gesteld over het Hertenkamp.Informatieverstrekking
Hieronder de vragen en antwoorden:
 
1. Welke inspanningen heeft het college tot op heden ondernomen om de toekomst van het  Hertenkamp te borgen?
 
 Antwoord: Het college is van mening dat de zorgcomponent die nu verbonden is aan het Hertenkamp,de Heemtuin en de camping De Veste behouden moet blijven en waar mogelijk verbreed. Dit in het kader van de nieuwe doelgroep AWBZ/begeleiding die vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Het college heeft een aantal gesprekken gevoerd met verschillende zorgaanbieders die wellicht in aanmerking komen om de taken van Philadelphia over te nemen per 1 januari a.s.Daarnaast is het college in gesprek met Philadelphia om tot een goede afronding te komen.Uitgangspunt is dat er een partij of combinatie van partijen wordt gevonden die zowel de toekomst van het Hertenkamp, de Heemtuin als van camping De Veste garandeert; deze gesprekken zijn inmiddels gestart.
 
2. Wat is er volgens het college in de breedste zin, maar ook specifiek financieel, nodig om het Hertenkamp in huidige maar eventueel in afgeslankte vorm;
 a. te behouden
 
 Antwoord: Zoals aangegeven kijkt het college op dit moment breder naar het Hertenkamp dan de tot nu toe verleende zorg door Philadelphia. Of dit ook daadwerkelijk lukt, is nog niet zeker. Of dit uiteindelijkleidt naar een afgeslankte vorm van voorzieningen is niet te zeggen op dit moment.
 
b. achterstallig onderhoud weg te werken
 
 Antwoord: Het college is op dit moment bezig de samenwerking met Philadelphia af te ronden. In deze besprekingen speelt het niet/onvoldoende plegen van onderhoud (zoals contractueel overeengekomen)een belangrijke rol. Inzet van het college is dat Philadelphia het onderhoudsniveau van de gebouwen op pijl brengt voor 1 januari 2015. Dan wel dat Philadelphia de financiële middelen hiervoor beschikbaar stelt. Inmiddels heeft het college aan een externe adviseur gevraagd om een inschatting te maken van het achterstallig onderhoud en de kosten die ermee gemoeid gaan om de gebouwen van het Hertenkamp weer in goede staat te brengen. Voor het eind van deze maand verwachten wij hier de uitkomsten van. Deze rapportage zal gebruikt worden bij de gesprekken met Philadelphia.
 
c. te beheren
 
 Antwoord: Uitgangspunt voor de besprekingen is dat de staat van onderhoud wordt geoptimaliseerd. Aan de nieuwe (potentiële) (zorg)aanbieders zal gevraagd worden hoe de beheersfunctie op langeretermijn wordt ingevuld. Waarbij uitbreiding van mogelijkheden ook voor wat betreft het zorgaanboduitgangspunt is. lees meer
 
3. Is er informatie voor handen waaruit opgemaakt kan worden welke kosten de laatste 5 jaar gemoeid waren met het onderhoud en beheer door Stichting Philadelphia? Zo ja, dan zou Lijst Quasten het op prijs stellen dat deze openbaar gedeeld worden om zich een beeld te kunnen vormen.
 Antwoord: Er is, op dit moment, geen informatie aan de gemeente Enkhuizen verstrekt over welke kosten Stichting Philadelphia heeft gemaakt voor beheer en onderhoud van het Hertenkamp. Het

Lees de rest van dit artikel »

Een reactie plaatsen

Commissie BOFS -Evenementenbeleid-


nav-evenementen

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijst Quasten heeft de volgende opmerkingen/vragen naar voren gebracht:

Circus

‘Wij vinden het belangrijk dat er als uitgangspunt voor circussen wordt gehanteerd dat er in circussen zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van wilde dieren.’

Wat verstaat het college hieronder,  1 zebra, 2 krokodillen of 3 beren? Wij snappen het niet.

Eind 2013 heeft Lijst Quasten wederom aandacht gevraagd voor dit onderwerp  bij de behandeling van de APV en toen was na wat doorvragen de reactie van het college  dat het niet meer vergunnen van dit soort circussen het uitgangspunt/intentie  zou zijn . Het circus dat in mei 2013 Enkhuizen, bezocht er  ‘door geglipt was’omdat  de gemeente te laat was met doorvoeren van het uitgangspunt mbt voorkeur voor het afgeven van een vergunning. Afgelopen  jaar zijn er toch weer 2 geweest. Wat moeten we hier nou nog van maken?

De reactie stelde ons tevreden: Het is inderdaad de intentie dat door de tekst zo op te stellen de gemeente de ruimte heeft  om circussen die geen dieren in shows hebben de voorkeur te geven boven die met.         Maw een duidelijke voorkeur zolang het landelijk nog steeds niet geregeld is dat dergelijke circussen net als in de landen om ons heen en op andere werelddelen niet meer toegestaan zijn.

Binnenstadscoördnator

In november 2013 hebben nav an het vorige coalitieakkoord (waar Lijst Quasten  aan deelame en dit punt heeft laten opnemen)  en het huidige akkoord de ondernemersverenigingen, de TPE *Toeristisch Platform Enkhuizen*, de horeca EN de gemeente een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel een stichting op te richten op basis van gelijkwaardige deelname en het aanstellen van een binnenstadsoördinator.

De laatste berichten maken ons bezorgd. De stichting is  nog steeds in oprichting, het budget  is niet rond, de coördinator, waarvan de bedoeling was dat deze  in januari 2014 aangesteld zou worden is er nog steeds niet en  to top it all of,  horen wij berichten dat de gemeente niet voornemens is om op basis van eerder gemaakte afspraken zitting te nemen  in de stichting. Aangezien er in dit beleidsstuk meermalen de functie van een binnenstadscoördinator wordt genoemd met daaraan gekoppelde taken/opdrachten  willen wij graag weten wat er aan de hand is, wat u gaat doen en wat de commitment van de wethouder eigenlijk is.

Reactie: Er is een fout gemaakt met het ondertekenen  van de overeenkomst door de gemeente. Deze kan niet izoals eerder werd verondersteld op gelijkwaardige basis *met stemrecht* in de stichting plaatsnemen aangezien er een subsidierelatie is. De gemeente zal een adviesrol vervullen *wet/regelgeving* Er was inderdaad een behoorlijk oponthoud terwijl er wel een kandidaat bekend is, met name wat het budget en wat een dergelijk invullen van zo’n functie moet/mag gaan kosten (900 uur per jaar). De stichting is hier autonoom in om dar een besluit  te nemen en men schijnt daar uit te zijn en kan de kandidaat aangesteld worden. De financiering is nu iig geborgd tot mei 2015 en op basis van resultaat/evaluatie en  aanhangende zaken zal verder gekeken moeten worden hoe de financiering  rond te breiden.

,

Een reactie plaatsen

Terugblik commissie BOFS – WMO 2015/Jeugdwet-


Op de agenda: WMO 2015/Jeugdwet, Evenementenbeleid en Gemeenschappelijke regeling Werksaam *voorheen Op/Maat- soiale werkvoorziening*

Punten die Lijst Quasten heeft ingebracht;

 WMO 2015/Jeugdwet;

 Mantelzorgers

Het extra budget van € 7.000  voor mantelzorgers  wil het college inzetten voor erkennen en herkennen. Dat vinden wij nogal vaag en het te makkelijk overnemen van  de lijn van Mezzo.                                                  Wij zien het gebeuren dat door alle veranderingen die met name gericht zijn op ‘eigen kracht en omgeving, dat er bovenop de  huidige beende  mantelzorgers er nog veel bij zullen komen die niet bekend zijn of zich niet melden.  Inzetten op het informeren, vinden en zoeken van mantelzorgers lijkt ons een duidelijker doel met dit beperkte budget.

Eigen bijdrage

Van iedereen met een maatwerkvoorziening wordt een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd. Dat zou ook kunnen gaan gelden voor algemene voorzieningen.    In zeer uitzonderlijke situaties kan worden afgezien van het opleggen van een eigen bijdrage. Verduidelijking gevraagd, want wel erg ruim  omschreven  wat verwarring geeft. Het komt erop neer dat in de verordening(en) een hardheidsclausule zal worden opgenomen.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en Compensatie eigen risico *Wtcg/Cer*

‘’ Wij willen het beschikbare budget, indien wettelijk mogelijk, inzetten voor de minima met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm’

Dit lijkt ons zeer onrechtvaardig voor alle inwoners met een chronische ziekte of beperking die meerkosten maken. Tot op heden werden deze groepen jaarlijks automatisch gecompenseerd en dat is ook hard nodig, want juist deze groep is als eerste door het  nog hoger wordende verplicht eigen risico heen, hoge ziektekostenverzekering en er vallen steeds meer mensen die boven de 120% zitten,onder  het minimum.

Het kan niet de bedoeling zijn dat het beschikbare budget alleen voor  een deel van chronisch zieken en gehandicapten worden  ingezet puur op basis van inkomen. Dat is geen maatwerk leveren wat notabene het doel is van deze snoeiharde bezuiniging. De tegemoetkoming daar terecht laten komen  bij mensen die werkelijk meerkosten hebben. Daarnaast zijn de cijfers  bij de gemeente nog niet bekend om hoeveel cliënten het gaat.

De wethouder was en is van mening dat dit wel op deze manier moet met als motivatie dat  van het eerde bedrag dat  het CAK aan Enkhuizer cliënten uitkeerde  bijna 700.000 was en dat van dat budget maar 20% overgaat. Of Lijst Quasten aan kon aangeven waarmee dat gat dan gevuld moest worden.

Ten eerste door gerichte keukentafelgesprekken te voeren met diegene die zich bij de gemeente via een toestemming overdracht dossier van het CAK aanmelden  *daar vallen er naar verwachting al een hoop af* om te kijken wat en of er meerkosten zijn . Daarnaast is het raar dat de wethouder een bedrag van €45.000 noemt als zijnde beschikbaar terwijl er vanuit het Rijk dit jaar een aanvullend budget *verdeelsleutel* wordt uitgekeerd van €45 miljoen en structureel oplopend naar 268 miljoen in 2015, dus er  is naar onze mening wel degelijk ruimte om ook op dit onderdeel van de WMO en decentralisatie ervoor te zorgen dat er een zachte landing kan plaatsvinden.

 

 

,

1 reactie

Erik de Vlieger en Willem van Weelden in gesprek met Nel de Jager *winkelstraatmanager*


AT5 Interview met winkelstraatmanager Nel de Jager, welke voor  de  Enkhuizer ondernemers , ambtenaren, bestuurders en raadsleden geen onbekende is…

Een reactie plaatsen

Hoop voor Enkhuizer Hertenkamp…


5b7b9034-9673-4ce8-96e4-dbe013a8c14f

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijst Quasten heeft op de ingediende vragen jl 14 augustus https://stellaquasten.wordpress.com/2014/08/11/schriftelijke-vragen-hertenkamp/  nog geen antwoord(en) ontvangen, maar het volgende is morgen wel te lezen in het NHD..

HOOP VOOR ENKHUIZER HERTENKAMP

De gemeente Enkhuizen heeft de regie overgenomen van zorginstelling Philadelphia om een nieuwe zorgpartij te vinden. Een nieuwe zorgpartij die cliënten dagbesteding aanbiedt in het hertenkamp en stadcamping De Vest, en die beide locaties ook gaat exploiteren. ,,We zijn met een combinatie van zorgpartijen in gesprek’’, zegt wethouder Marcel Olierook.

De woorden van Olierook bieden na een maandenlange stilte eindelijk uitzicht op een oplossing voor de cliënten die in het hertenkamp en de camping werken. Volgens Olierook is het sowieso de bedoeling dat beide voorzieningen blijven bestaan. Philadelphia stopt per 1 januari met de exploitatie en het beheer van deze locaties, en ook met het bieden van dagbesteding hier aan haar cliënten. De gemeente wil dat een andere partij dit overneemt.

Kandidaten voorgesteld
Afgesproken was dat Philadelphia een geschikte andere zorgpartij zou voordragen. ,,De gemeente moet beslissen wat er gaat gebeuren, die is verantwoordelijk’’, laat Agnes Verhulst nu namens Philadelphia weten. ,,Philadelphia heeft kandidaten aan ons voorgesteld’’, aldus Olierook. ,,De enige serieuze kandidaat trok zich echter terug vanwege onze eis om het hertenkamp en de camping ook te gaan exploiteren. Toen hebben wij zelf als gemeente de regie in handen genomen.’’

De combinatie van zorginstellingen met wie nu wordt gesproken heeft deze week een voorstel ingediend. Enkhuizen gaat dit voorstel nu eerst bestuderen voordat een besluit wordt genomen. ,,Het voortbestaan van het hertenkamp en de camping staat voor het college buiten lijf’’, laat Olierook alvast hoopvol weten.

Voor de gemeente is de zorg die aan de betrokken cliënten geboden wordt onlosmakelijk gekoppeld aan de eis om beide locaties ook te exploiteren. ,,Het gaat nu om twintig cliënten, waarvan negen cliënten uit Enkhuizen. Andere gemeenten, waar deze mensen ook vandaan komen, zullen ook moeten meebetalen als wij straks als gemeenten verantwoordelijk zijn voor deze zorg.’’

Zorg verbreden
,, Wij willen de zorg die we hier bieden gaan verbreden’’, zegt Olierook bovendien. ,,Zodat ook mensen uit andere doelgroepen hier aan de slag kunnen.’’
Met de nieuwe zorgpartijen moet nog onderhandeld worden over het opknappen van de verouderde opstallen.
Olierook: ,,Er wordt nog onderzocht wat dit gaat kosten.
Ik krijg hierover ook nog gesprekken met Philadelphia om te bepalen of zij de kosten van dit onderhoud geheel of gedeeltelijk moet betalen.’’

Op het hertenkamp wachten de cliënten van Philadelphia intussen met smart op duidelijkheid.
,,Ons is verteld dat we eind september meer horen’’, zegt Miranda Kruijt die hier haar dagbesteding heeft.

 

Brn:NHD.nl

Een reactie plaatsen

Raadsbrief Hoger Beroep SMC


 

http://www.scribd.com/doc/240183398/Hoger-Beroep-SMC

smc

 

Een reactie plaatsen

Infoavond REZ


B en W besteden Enkhuizerzand aan

Door Paul Gutter15-9-2014, 23:20 (Update 15-9-2014, 23:33)

ENKHUIZEN – De gemeenteraad van Enkhuizen stelt tijdens de vergadering op dinsdag 7 oktober de gunningscriteria voor de herontwikkeling van het Enkhuizerzand vast. Daarna ligt de verantwoordelijkheid voor de gunning en aanbesteding echter volledig bij een selectiecommissie en tot slot bij het college van burgemeester en wethouders.

De raad krijgt dus niet, zoals destijds bij het Sociaal Medisch Centrum in de Vijzelstraat het geval was, aan het einde van het aanbestedingstraject nog de ’schijnkeuze’ van twee projectontwikkelaars voorgeschoteld.

Dat kwam maandagavond naar voren tijdens de informatiebijeenkomst over het raadsvoorstel dat op 7 oktober voorligt. Dit behelst een analyse van de belangrijkste risico’s die de gemeente loopt bij de herontwikkeling, en de gunningscriteria die de gemeente gaat hanteren bij de aanbesteding. Politici konden hier verduidelijkende vragen over stellen.

Plannen van ontwikkelaars moeten in ieder geval voldoen aan de minimumeisen die de gemeenteraad stelt. Zo niet, dan vallen ze direct af. Marktpartijen die daarentegen meer bieden dan op een specifiek punt geëist wordt, kunnen hiermee extra punten scoren en die scores worden meegenomen in de eindafweging.

Niet reëel

Hoewel in de minimumeisen is opgenomen dat er na herontwikkeling geen gemeentelijke exploitaties meer mogen zijn, liet de gemeente al doorschemeren dat dit voor het Recreatiebad Enkhuizerzand niet reëel geacht wordt. Wel verwacht de gemeente van de projectontwikkelaar jaarlijks een substantiële bijdrage in de exploitatie van het bad, waar dan uiteraard ook bezoekers van het recreatiepark gebruik van mogen maken. Hoe hoger dit bedrag, hoe hoger de score voor de ontwikkelaar op dit onderdeel.

Een andere heel belangrijke eis aan ontwikkelaars is dat zij maximaal 200 vakantiehuisjes mogen bouwen op een terrein van acht tot tien hectare. Raadslid Michèl de Jong (Nieuw Enkhuizen) vroeg niettemin hoe wordt omgegaan met ontwikkelaars die komen met een ’fantastisch plan’, maar alleen als ze 230 huisjes mogen neerzetten. Daarover was projectleider Martin Stolwijk echter klip en klaar. ,,Die vallen af.’’

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: