Archief voor mei, 2014

Raadsbrief Rekenkamerrapport HVC


 

 

, ,

Een reactie plaatsen

Zitting rechtbank inzake gemeente versus De Nijs *SMC*


smc

Hedenmorgen (28 mei 2014) hebben de gemeente Enkhuizen en ontwikkelaar De Nijs elkaar getroffen in de rechtbank te Alkmaar.

Op basis van wanprestatie heeft de gemeente Enkhuizen projectontwikkelaar de Nijs Care BV voor de rechter gesleept om zo af te dwingen dat zij hun verplichtingen inzake het SMC na komen.

De Nijs zou het beeldbepalende en historische gebouw aan de Vijzelstraat, dat voorheen een Sociaal Medisch Centrum huisvestte, volgens een gunning uit 2008 verbouwen en uitbreiden. De Nijs zou de opstallen voor 3,4 miljoen euro van de gemeente over nemen, maar heeft tot dusverre alleen bomen gekapt en delen van het gebouw leeg gesloopt.

Lees meer: http://onzezorg.wordpress.com/2014/05/28/vandaag-rechtszaak-gemeente-enkhuizen-vs-de-nijs/

, ,

Een reactie plaatsen

Raadsvoorstel go- no go besluit Enkhuizer Zand


images

 

 

 

 

 

Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de verkregen informatie tijdens de diverse inspraakavonden en uit de
gehouden enquête onder het stadspanel betreffende de herontwikkeling van het Recreatieoord
Enkhuizer Zand en deze informatie nadrukkelijk bij uw besluitvorming te betrekken;

2. Op basis van deze informatie vast te stellen dat er een breed draagvlak onder de bevolking bestaat
om te komen tot een herontwikkeling van het recreatieoord waarbij de inwoners begrip hebben
getoond dat er in het recreatieoord recreatiewoningen komen om het project van herontwikkeling te
kunnen bekostigen;

3. Het eerder vastgestelde Vlekkenplan als basis vast te houden, waarbij de daarin opgenomen
grenzen minder hard zijn en uitruil en, binnen grenzen, het toevoegen van functies mogelijk blijft;

4. Geen ruimte te reserveren voor parkeergelegenheid voor het Zuiderzeemuseum om zo te
voorkomen dat er veel autoverkeer door de stad komt;

5. De eerder geformuleerde randvoorwaarden bij het aanbestedingstraject te formuleren als
minimumeisen en alleen een bandbreedte vast te stellen voor de strandfunctie en de vlek voor
recreatiewoningen;

6. Het begrip budgettair neutraal zo te formuleren dat hierbij ook de gekapitaliseerde extra
opbrengsten, welke na herontwikkeling uit dit gebied worden verkregen, volgens een vooraf
genormeerde berekening, mogen worden meegenomen;

7. Bij de nog vast te stellen gunningscriteria, binnen de gestelde randvoorwaarden, de kwaliteit van het
plan bij de eindbeoordeling het zwaarst te laten wegen;

8. Voor de verdere uitwerking van het project het groene licht te geven en de hiervoor benodigde
kosten voor projectbegeleiding als voorinvestering te dekken uit de grondexploitatie REZ.

Het complete voorstel :

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=898691/type=pdf/REZ__go_no_go_beslissing_-_RaadsVOORSTEL.pdf

, ,

Een reactie plaatsen

Uitkomst stadspanel over ontwikkeling Enkhuizer Zand


wp1140df85

 

 

 

 

 

 

 

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=898693/type=pdf/REZ__go_no_go_beslissing_-_bijlage_-_stadspanel_Enkhuizen_over_de_ontwikkelplannen_Enkhuizer_Zand.pdf

 

,

Een reactie plaatsen

Raadsbrief haalbaarheidsonderzoek Woningbouw Gommerwijk – West-West


 

Raadsbrief Haalbaarheidsonderzoek woningbouw opGommerwijk-west-west
Informerend 
 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad,
Met deze raadsbrief informeren wij uw raad over het (financiële) haalbaarheidsonderzoek naar de woningbouwmogelijkheden op de uitleglocatie Gommerwijk-west-west (Gww). Voorts wordt aangegevenhoe wij het verdere voorbereidingsproces gaan vorm geven.
Aanleiding
 In de vergadering van 5 november 2013 heeft uw raad onder meer besloten: “de haalbaarheid van woningbouwmogelijkheden op de locatie Gommerwijk-west-west in de plaats van de Immerhornpolder (nader) te onderzoeken.
Op 22 april 2014 heeft ons college besloten de concept-Woonvisie ter vaststelling aan te bieden aan uw raad. In de woonvisie wordt, gelet op een groot aantal actueleontwikkelingen, een beeld geschetst van de verwachte behoefte aan woonruimten voor de komende jaren, in de diverse segmenten. Deze woonvisie zegt nog niets over de locaties waar deze woonruimten gerealiseerd worden.
De gehele raadsbrief kunt u via onderstaande link openen:

,

Een reactie plaatsen

Betoog 1e termijn terugkoppeling informatieproces


Lijst_Q_1c - kopie (449x543) (265x320) (199x240) (199x240)

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter,

In het algemeen: Dit akkoord op zich geeft Lijst Quasten een groot deja-vu gevoel, want met het akkoord van 2013-2014 EN de evaluatie van februari ernaast, kan je concluderen dat daar flink uit gewinkeld is, maar dat de voorliggende versie tegelijkertijd op onderdelen behoorlijk is afgeslankt. Niet alleen vanwege het feit dat veel zaken  inmiddels al afgehandeld en besloten zijn, maar ook omdat dit valt onder het mom ‘open akkoord’. Geen idee trouwens wat we ons daar bij voor moeten stellen, maar de tijd zal het leren.  Dus veel voortborduur en kopieerwerk met hier en daar een snufje nieuw.Wij zullen een aantal opmerkingen en vragen neerleggen op zaken die ons zijn opgevallen. Het gaat te ver om dat op alle thema’s te doen, al is de verleiding daartoe best groot.

Lees het hele betoog hier:

http://www.scribd.com/doc/223825041/Betoog-coalitieakkoord

 

,

Een reactie plaatsen

Verslag raadsvergadering 6 mei 2014


 

download

 

 

 

 

 

 

COALITIEAKKOORD

Aangezien het gesloten coalitieakkoord tussen SP – Nieuw Enkhuizen – CDA en CU/SGP pas op 3 mei in de avond naar de raad was verstuurd en er in onze optiek veel te kort tijd was om zoals werd verzocht, feedback te geven, nam Lijst Quasten het initiatief om te pleiten voor uitstel van behandeling/bespreking. Dit werd gesteund door alle oppositiepartijen en uiteraard niet door de coalitiepartijen. Na wat gehakketak over en weer en een door de SP aangevraagde schorsing, werd alsnog besloten dat behandeling in een extra raadsvergadering op dinsdag 13 mei 2014 zal plaatsvinden om het coalitieakkoord te bespreken.  Lees de rest van dit artikel »

, , ,

2 reacties

Verklaring gezamenlijke oppositie


Machtspolitiek van nieuwe coalitie in Enkhuizen

De gezamenlijke fracties van de oppositiepartijen in de raad verbazen zich over het agenderen van het coalitieakkoord en de benoemingen van 4 wethouders voor a.s. dinsdag 6 mei. De stukken voor deze onderwerpen zijn, nadat deze uitgebreid zijn besproken binnen de fracties en achterban van de coalitiepartijen, pas op zaterdag vrijgegeven. De oppositiepartijen wordt op deze manier van agenderen, die nog op het nippertje past binnen het regelement van orde van de raad, zo min mogelijk voorbereidingstijd en gelegenheid voor onderlinge afstemming gegund.  Lees de rest van dit artikel »

,

Een reactie plaatsen

brief formateur> coalitieakkoord> voorstel wethouders


In  meivakantie en op een zaterdag ontvangen en toegevoegd aan de raadsagenda voor aanstaande dinsdag……

http://www.scribd.com/doc/221787860/Brief-Formateur-SP-Dd-3-Mei-2014-Aan-Raad-en-Raadsleden

http://www.scribd.com/doc/221788235/Coalitieakkoord-2014-2018-SP-CDA-NE-CUSGP

http://www.scribd.com/doc/221788404/Benoeming-Wethouders-Mei-2014-RaadsVOORSTEL

, ,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: