Verkiezingsprogramma Lijst Quasten 2014-2018


VERKIEZINGSPROGRAMMA  2014 – 2018

 

LIJST QUASTEN

       

GEWOON DUIDELIJK, GEWOON LIJST QUASTEN

INHOUDSOPGAVE

EVEN VOORSTELLEN: LIJST QUASTEN

SPEERPUNTEN LIJST QUASTEN 2014 – 2018

1.    ZORG EN WELZIJN

2.    JEUGD EN JONGEREN

3.    SPORT, CULTUUR EN ONDERWIJS

4.    (SOCIALE) VEILIGHEID

5.    MILIEU

6.    ECONOMIE EN TOERISME

7.    BOUWEN EN WONEN

8.    FINANCIEN

9.    BESTUUR

1.  EVEN VOORSTELLEN: LIJST QUASTEN

Lijst Quasten is een lokale partij in Enkhuizen welke zich vanaf 2007 met 100% betrokkenheid voor het algemeen belang van Enkhuizen en zijn inwoners heeft ingezet. In 2010 werd deze inzet door de kiezers beloond met één zetel in de gemeenteraad.

Stella Quasten is het gezicht van de partij. Zij draagt – daarbij gesteund door een kritische achterban – in de gemeenteraad gewoon duidelijk onze standpunten uit.
De Enkhuizers hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat Lijst Quasten een sterk sociaal gezicht heeft en geen partij is van pappen en nathouden.

Lijst Quasten heeft in de afgelopen jaren vaak het voortouw  genomen om zaken voor elkaar te krijgen. De partij is koersvast en weigert dan ook te zwalken als het gaat om peperdure prestigieuze projecten en hete hangijzers. Denk daarbij aan zaken als (betaald) parkeren, de Drommedaris, het SMC aan de Vijzelstraat, de opwaardering van het Enkhuizerzand en de sportvelden in de Immerhornpolder. Dat alles maakt dat de partij geloofwaardig is voor Enkhuizers die hun stem vier jaar terug hebben gegeven aan Lijst Quasten. Als Lijst Quasten bij de komende verkiezingen op uw stem kan rekenen, kunt u de komende vier jaar weer op Lijst Quasten rekenen.Da’s duidelijk

SPEERPUNTEN LIJST QUASTEN 2014 – 2018 

 • Afschaffing huidig parkeerbeleid
 • BOA’s ook inzetten op overlast en ergernissen
 • Inloopspreekuur wijkagenten
 • De zorg dichtbij:meer wijkverpleging
 • Behoud sociaal beleid
 • Stimulering van lokale economie
 • Bouwen naar échte behoefte
 • Opwaardering Enkhuizer Zand
 • Adviesgevende Jongerenraad instellen
 • Uitbreiding duurzaamheidsbeleid 

ZORG EN WELZIJN

Passende zorg en welzijn voor ouderen thuis

Lijst Quasten wil laten onderzoeken of er een samenwerkingsverband tussen de gemeente, zorgverzekeraar(s) en welzijnsaanbieders mogelijk is om de ouderenzorg zo in te richten dat ouderen zo lang en prettig mogelijk zelfstandig in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. 

Wijkverpleging

Lijst Quasten zet zich in voor meer zichtbare en laagdrempelige zorg in de wijken en buurten. De wijkverpleging is wat ons betreft daarbij de spin in het web. Zij werken nauw samen met huisartsen en andere zorgverleners en kunnen snel en effectief hulp en zorg inschakelen wanneer dit nodig is.

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) raad  

Lijst Quasten wil stimuleren dat meer belangengroepen die zich bewegen op het sociale vlak, deel uitmaken van de WMO raad. Deze is de gesprekspartner van het college en de  gemeenteraad om zo versnippering tegen te gaan en te komen tot één duidelijk adviesorgaan op gebied van zorg en welzijn.  De WMO-raad is belangrijk voor de burgers omdat zij samen met de gemeente richting geeft aan zaken die van invloed zijn op uw welzijn. Wij willen dus dat meer belangengroepen deel uit maken van die raad. Zodat uw belangen zo breed mogelijk vertegenwoordigd worden.   

JEUGD EN JONGEREN

Jongerenraad

Lijst Quasten is voor een jongerenraad die de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd adviezen geeft over zaken die jongeren aangaan.

Jongerencentrum

Lijst Quasten streeft naar ruimere openingstijden met een breder aanbod van activiteiten van, door en in het jongerencentrum.

Jeugdzorg 

Lijst Quasten vindt het overhevelen van de Jeugdzorg een zorgelijke ontwikkeling. Wij zullen alles doen wat binnen ons vermogen ligt om de continuïteit en kwaliteit van de jeugdzorg te waarborgen.

Jeugd en middelengebruik 

Lijst Quasten staat achter het beleid om drank en middelengebruik onder de jeugd terug te dringen. Wel willen wij dat er nog meer ingezet wordt op voorlichting en dat de resultaten van het beleid zichtbaarder worden.

SPORT, CULTUUR EN ONDERWIJS

Sport en beweging

Lijst Quasten zal zich blijven inzetten om laagdrempeligheid van sport en beweging te stimuleren.

Immerhorn 

Lijst Quasten wil dat de Immerhorn breder en beter benut wordt. Hierbij zijn aanpassingen noodzakelijk. Niet alleen de accommodatie, maar ook de gevaarlijke en onoverzichtelijke toegangsweg en de parkeervoorziening moeten worden aangepakt.

Klussen langs de lijn

Lijst Quasten is voorstander van uitbreiding van de Maatschappelijke Stage. Dit is een vorm van leren door het doen van vrijwilligerswerk. De gemeente moet een actievere rol spelen om meer maatschappelijke stages mogelijk te maken.

Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)

Lijst Quasten vindt voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor peuters en kleuters met een taalachterstand heel belangrijk. Hier mag  niet op bezuinigd worden, maar juist blijvend in geïnvesteerd worden.

Ruimere openstelling monumenten

Lijst Quasten zet in op een ruimere en bredere openstelling van de vele prachtige monumenten die wij in Enkhuizen rijk zijn.

(SOCIALE) VEILIGHEID

Veilig wonen  

Lijst Quasten maakt zich hard voor het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in de wijken door betere samenwerking tussen gemeente, politie, wijkagenten,woning-corporatie en bewoners.

Fysieke leefomgeving  

Plekken die een onveilig gevoel geven zoals te donkere fiets-en voetpaden, parkeerterreinen, stegen en bosjes moeten worden aangepakt.

Voorlichting, informatie en meldpunten    

Veiligheid heeft niet alleen te maken heeft met de bestrijding van criminaliteit en overlast, maar juist óók met preventie. Daarom willen wij duidelijke(re) voorlichting over de diverse meldpunten in de gemeente en daarbuiten. Ook wil Lijst Quasten dat melders beter op de hoogte worden gehouden wat er met hun melding is gedaan. 

Wijkagenten en inloopspreekuur    

Lijst Quasten vindt dat de 3 wijkagenten zichtbaarder, bereikbaarder en beter benaderbaar moeten zijn. Wij willen gaan werken aan het tot stand komen van een inloopspreekuur in een laagdrempelige gelegenheid.

Buitengewone Opsporing Ambtenaren (BOA’s)

Lijst Quasten is van mening dat de inzet van BOA’s zich meer zou moeten richten op overlast en ergernis gevende situaties. Dit heeft een preventieve werking en leidt tot een prettigere, veiligere en schonere gemeente. 

Parkeerbeleid  

Lijst Quasten vindt nog steeds dat het afschaffen van het huidige parkeerbeleid de enige verstandige optie is.  Wij zijn geen voorstander van een uitbreiding parkeerterrein bij het Zuiderzeemuseum omdat dit een te grote verkeer en parkeerdruk geeft in een niet daarvoor geschikte omgeving en omdat wij van mening zijn dat het museum de bootdienst moet continueren. 

MILIEU

Duurzaamheid  

Lijst Quasten wil nog meer inzetten op duurzaamheid en zet in op het faciliteren en stimuleren van oplaadpunten voor E-fietsen, scooters en auto’s. Ook willen wij een alternatief  voor de onkruidbestrijding, waarvan is gebleken dat er naast het branden, toch weer chemische middelen worden gebruikt. Lijst Quasten wil dat dit stopt.Openbare verlichting kan duurzaam, effectief en goedkoop  door toepassing van LED-verlichting, andere nieuwere energiezuinige vormen van verlichting en het gebruik van sensoren. Lijst Quasten wil dat hier in de openbare ruimte meer gebruik van wordt gemaakt. 

ECONOMIE EN TOERISME

Binnenstad coördinator
Een binnenstad coördinator moet ervoor zorgen dat er beter samengewerkt wordt tussen gemeente en ondernemers , de binnenstad aantrekkelijker wordt voor bewoners en bezoeker en dat deze langer blijven, meer uitgeven en de binnenstad bruisend maakt. Daarom heeft Lijst Quasten in het coalitieakkoord 2013-2014 laten opnemen dat er een binnenstad coördinator aangesteld moet worden. Inmiddels zijn er al stappen in de goede richting gezet, maar het is zaak om dit ook door te zetten en uit te breiden.

Ondernemersloket

Lokale ondernemers moeten terecht kunnen bij één loket waar ondersteuning geboden wordt op allerlei vlakken die met ondernemen te maken hebben. Zo nodig en/of mogelijk in regionaal verband.

Seed Valley

Lijst Quasten vindt de zaadindustrie van groot economisch belang en zullen de plannen voor een campus dan ook ondersteunen.

Enkhuizer Zand/Vlekkenplan

Lijst Quasten is een groot voorstander van een flinke opwaardering van het Enkhuizer Zand, mits dit binnen de reeds gemaakte afspraken gerealiseerd zal worden.

BOUWEN EN WONEN

De gemeente bevordert een goede leefomgeving door zorg te dragen voor het onderhoud en de reiniging van de openbare ruimte en goed groenbeheer.

Lijst Quasten houdt vast aan de top 3:

1.Bouwen naar behoefte

2. Past het in de omgeving?

3. Is bouwen op die locatie ook gewenst?

De Reigerweg is wat Lijst Quasten betreft een locatie waar woningen of een Brede School zou kunnen komen. De keuze zal afhankelijk zijn van de behoefte die onderzocht zal moeten worden.

FINANCIEN

Bezuinigingen

Door landelijk beleid zullen gemeenten opnieuw te maken krijgen met minder inkomsten en hogere uitgaven.

Lijst Quasten zal zich ook de komende jaren sterk maken om in geval van bezuinigingen de sociale voorzieningen en het sociale beleid voorrang te geven.

Lijst Quasten zal, als er weer bezuinigd moet worden, de gemaakte keuzes en motivatie op een transparante wijze uitdragen en verantwoorden aan de bewoners van Enkhuizen.
Gemeentelijke taken

Lijst Quasten vindt dat er kritisch gekeken moet worden naar taken en beheer van voorzieningen en accommodaties. Wat niet thuishoort bij de gemeente, moet worden afgebouwd en/of worden uitbesteed. 

BESTUUR

Lijst Quasten stelt hoge eisen aan gemeentebestuurders.

Integriteit en openheid van het openbaar bestuur staat bovenaan.

Alle stukken moeten openbaar zijn mits het stukken betreft waar personen of aanbestedingstrajecten in het geding zijn.

Wij vinden dat ook personen van buiten de gemeente(raad) in aanmerking moeten kunnen komen voor het wethouderschap.
Kennis en kunde staan voor ons voorop.

Betrokkenheid van de inwoners bij het ‘besturen’ moet worden gestimuleerd en bevorderd worden door vroegtijdig alle en juiste informatie te verstrekken.

Er moeten goede inspraakmogelijkheden zijn. Bij het maken van beleid moeten bewoners en bestuurders zoveel mogelijk ‘samen’ optrekken.

Bewoners moeten in de gelegenheid gesteld worden eigen initiatieven, waarvoor een zeker draagvlak is, voor te leggen aan de gemeenteraad.

 1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: