Archief voor februari, 2014

Beantwoording vragen LQ op ‘puinruimdagen’


download
1. Wij zouden willen weten hoe deze wijze van hulpverlening in groepsverband – waar je als individu je hele hebben en houwen op tafel moet leggen – zich verhoudt met de wet op de privacy?

Als met je hele hebben en houwen op tafel leggen wordt bedoeld dat er in groepsverband besproken wordt wat de in inkomsten, schulden en uitgaven zijn: dat gebeurt juist niet tijdens de bijeenkomst.
Tijdens de bijeenkomst wordt de basis voor een goed geordende administratie uitgelegd. De deelnemers gaan daarmee aan de slag. Dit gebeurt zonder dat de inhoud van de administratie wordt besproken. Dit wordt van te voren uitgelegd. Het is ook niet toegestaan om vragen te stellen over persoonlijke situaties.

2. Vindt de wethouder net als wij dat de schuldhulpverlening met termen als puinruimdag (terwijl het maar een middagje is) en puinruimbijeenkomst niet goed in de steigers is gezet?

Sinds 2011 biedt PLANgroep in de gemeente Enkhuizen workshops “puinruimen” aan. In mei/juni 2012 liep het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening fors op. In plaats van het aantal uur van PLANgroep op te hogen zijn er maatregelen ingevoerd om de wachtlijst te beperken en op te lossen. Eén van deze maatregelen is het verplicht volgen van een workshop puinruimen. U bent hierover in de raadsbrief van 19 juni 2012 geïnformeerd.
Het invoeren van de verplichte workshops heeft een aantal voordelen:
– Door het op orde brengen van de administratie kunnen klanten sneller de schuldhulpverlening in stromen. De inkomsten, uitgaven en schulden zijn bekend.
– PLANgroep hoeft minder uren in te zetten voor het ordenen van de administratie.
– De map met administratie moet bij elke afspraak met PLANgroep worden meegenomen.
Wij vinden dat de bijeenkomst puinruimen een meerwaarde heeft voor schuldhulpverlening.
De term puinruimen is een veel gebruikte naam voor dit soort activiteiten van schuldhulpverleners. Wij zullen in onze informatie over schuldhulpverlening de term “puinruimdag” wijzigen in “workshop puinruimen”  Lees de rest van dit artikel »

, ,

Een reactie plaatsen

Rapportage uitvoering duurzaamheidsbeleid


images (5)

http://www.scribd.com/doc/209353184/Rapportage-Uitvoeringsprogramma-Enkhuizen-Duurzaam

Een reactie plaatsen

Raadsbrief Groot onderhoud SMC


smc

Groot_onderhoud_rijksmonumenten_SMC_Vijzelstraat

,

Een reactie plaatsen

Verkiezingsprogramma Lijst Quasten 2014-2018


VERKIEZINGSPROGRAMMA  2014 – 2018

 

LIJST QUASTEN

       

GEWOON DUIDELIJK, GEWOON LIJST QUASTEN

INHOUDSOPGAVE

EVEN VOORSTELLEN: LIJST QUASTEN

SPEERPUNTEN LIJST QUASTEN 2014 – 2018

1.    ZORG EN WELZIJN

2.    JEUGD EN JONGEREN

3.    SPORT, CULTUUR EN ONDERWIJS

4.    (SOCIALE) VEILIGHEID

5.    MILIEU

6.    ECONOMIE EN TOERISME

7.    BOUWEN EN WONEN

8.    FINANCIEN

9.    BESTUUR

1.  EVEN VOORSTELLEN: LIJST QUASTEN

Lijst Quasten is een lokale partij in Enkhuizen welke zich vanaf 2007 met 100% betrokkenheid voor het algemeen belang van Enkhuizen en zijn inwoners heeft ingezet. In 2010 werd deze inzet door de kiezers beloond met één zetel in de gemeenteraad.

Stella Quasten is het gezicht van de partij. Zij draagt – daarbij gesteund door een kritische achterban – in de gemeenteraad gewoon duidelijk onze standpunten uit.
De Enkhuizers hebben in de afgelopen jaren gemerkt dat Lijst Quasten een sterk sociaal gezicht heeft en geen partij is van pappen en nathouden.

Lijst Quasten heeft in de afgelopen jaren vaak het voortouw  genomen om zaken voor elkaar te krijgen. De partij is koersvast en weigert dan ook te zwalken als het gaat om peperdure prestigieuze projecten en hete hangijzers. Denk daarbij aan zaken als (betaald) parkeren, de Drommedaris, het SMC aan de Vijzelstraat, de opwaardering van het Enkhuizerzand en de sportvelden in de Immerhornpolder. Dat alles maakt dat de partij geloofwaardig is voor Enkhuizers die hun stem vier jaar terug hebben gegeven aan Lijst Quasten. Als Lijst Quasten bij de komende verkiezingen op uw stem kan rekenen, kunt u de komende vier jaar weer op Lijst Quasten rekenen.Da’s duidelijk

SPEERPUNTEN LIJST QUASTEN 2014 – 2018 

  • Afschaffing huidig parkeerbeleid
  • BOA’s ook inzetten op overlast en ergernissen
  • Inloopspreekuur wijkagenten
  • De zorg dichtbij:meer wijkverpleging
  • Behoud sociaal beleid
  • Stimulering van lokale economie
  • Bouwen naar échte behoefte
  • Opwaardering Enkhuizer Zand
  • Adviesgevende Jongerenraad instellen
  • Uitbreiding duurzaamheidsbeleid  Lees de rest van dit artikel »

Een reactie plaatsen

Lijst Quasten >Economie en toerisme <


ECONOMIE EN TOERISME

timthumb Binnenstad coördinator
Een binnenstad coördinator moet ervoor zorgen dat er beter samengewerkt wordt tussen gemeente en ondernemers , de binnenstad aantrekkelijker wordt voor bewoners en bezoeker en dat deze langer blijven, meer uitgeven en de binnenstad bruisend maakt. Daarom heeft Lijst Quasten in het coalitieakkoord 2013-2014 laten opnemen dat er een binnenstad coördinator aangesteld moet worden. Inmiddels zijn er al stappen in de goede richting gezet, maar het is zaak om dit ook door te zetten en uit te breiden.

images (6) Ondernemersloket

Lokale ondernemers moeten terecht kunnen bij één loket waar ondersteuning geboden wordt op allerlei vlakken die met ondernemen te maken hebben. Zo nodig en/of mogelijk in regionaal verband.

Seed Valley meets Food Valley Seed Valley

Lijst Quasten vindt de zaadindustrie van groot economisch belang en zullen de plannen voor een campus dan ook ondersteunen.

wp1140df85 Enkhuizer Zand/Vlekkenplan

Lijst Quasten is een groot voorstander van een flinke opwaardering van het Enkhuizer Zand, mits dit binnen de reeds gemaakte afspraken gerealiseerd zal worden.

,

Een reactie plaatsen

Lijst Quasten > Milieu <


images (5) Duurzaamheid  

Lijst Quasten wil nog meer inzetten op duurzaamheid en zet in op het faciliteren en stimuleren van oplaadpunten voor E-fietsen, scooters en auto’s. Ook willen wij een alternatief  voor de onkruidbestrijding, waarvan is gebleken dat er naast het branden, toch weer chemische middelen worden gebruikt. Lijst Quasten wil dat dit stopt.Openbare verlichting kan duurzaam, effectief en goedkoop  door toepassing van LED-verlichting, andere nieuwere energiezuinige vormen van verlichting en het gebruik van sensoren. Lijst Quasten wil dat hier in de openbare ruimte meer gebruik van wordt gemaakt. 

Een reactie plaatsen

Lijst Quasten > Parkeerbeleid <


download Parkeerbeleid  

Lijst Quasten vindt nog steeds dat het afschaffen van het huidige parkeerbeleid de enige verstandige optie is.  Wij zijn geen voorstander van een uitbreiding parkeerterrein bij het Zuiderzeemuseum omdat dit een te grote verkeer en parkeerdruk geeft in een niet daarvoor geschikte omgeving en omdat wij van mening zijn dat het museum de bootdienst moet continueren. 

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: