Archief voor januari, 2014

Energiecircuit


 
Als onderdeel van ‘Enkhuizen duurzaam’ zijn alle Enkhuizer basisscholen gestart met het ‘Energiecircuit’.
In MEC De Witte Schuur is een proefjescircuit ingericht met allerlei leuke experimenten die inzicht geven in wat energie is en hoe je energie kunt opwekken met verschillende soorten energiebronnen. De groep 5 leerlingen gaan in kleine groepjes aan het werk. Wethouder Wijnne woonde de eerste les van basisschool de Voorhof bij en was vond het leerzaam: “Ze maken stroomkringen, ontdekken hoe een inbraakalarm werkt, maken kennis met duurzame energie, meten hoeveel energie verschillende soorten lampen verbruiken en nog veel meer”.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2013-2014

De gemeente werkt aan een duurzaam Enkhuizen. Een stad waar voldoende groen te vinden is en waar water, lucht en bodem schoon zijn. Een stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Als gemeente zijn wij samen met inwoners, bedrijven en instellingen verantwoordelijk voor het bewust gebruik van grond- & afvalstoffen, energie. De gemeenteraad heeft in februari 2013 groen licht gegeven voor het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2013-2014. Hiermee wordt richting gegeven aan het duurzaamheidsbeleid voor de komende jaren, zoals het beschikbaar stellen van een subsidie voor energiebesparende maatregelen in en om particuliere woningen.
Bron:gemeentenkhuizen.nl

, ,

Een reactie plaatsen

Vaststellingsovereenkomst Drom


http://www.scribd.com/doc/203116765/Vaststellingsovereenkomst-de-Drommedaris

, , ,

Een reactie plaatsen

Parkeerfonds


Nadere korte uitleg bij de plannen  en de power point presentatie met betrekking tot het parkeerfonds:

http://www.scribd.com/doc/203111503/Powerpoint-Parkeerfonds-Raad-en-Cie-Enkhuizen

Voor de goede orde: het voorstel moet nog naar de Raad en commissie om besproken te worden.

De Bouwverordening stelt de parkeereis die aan de hand van een vaste berekeningssystematiek (CROW norm) is vastgesteld.
Elk bouwplan moet volgend die verordening in zijn parkeerbehoefte (op eigen terrein) voorzien.
Als dat niet kan, is er nu geen beleid om dat te doorbreken en kan er geen bouwvergunning worden afgegeven.

Voldoen in de eigen parkeerbehoefte kan op twee manieren:
Op eigen terrein of in de toekomst door afkoop door het instellen van een parkeerfonds als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat.

Waarom een parkeerfonds?
Ontwikkeling (inbreidlocaties) zonder verhoogde parkeerdruk door aanleg parkeerplaatsen.
Voor de gemeente is dit een kostenneutraal fonds. Initiatiefnemers betalen aan het parkeerfonds en de gemeente legt daarvoor een parkeerplaat aan om aan de norm te voldoen.
Geen parkeerfonds leidt tot stagnatie en zelfs afstel van een deel van de (bouw)ontwikkelingen.

Het fonds is bedoeld voor kleine bouwontwikkelingen en de aanleg per parkeerplaats kost een aanvrager voor een bouwvergunningen en die niet in staat is op eigen terrein te parkeren, €3000. Daarmee kan dan ook een parkeervergunning worden verkregen wat nu niet mogelijk is.

In die €3000 zitten alle kosten van ambtelijke uren tot de daadwerkelijke aanleg van een parkeerplaats.
Het is niet zo dat deze parkeerplek dan bij wijze van spreke voor de deur wordt aangelegd maar binnen een straal van 750 m. Het heeft geen ‘recht op’status, maar met de instelling van dit fonds kan er wel gebouwd worden en wordt de drempel van parkeren weggenomen en met een parkeervergunning kan dan in feite overal geparkeerd worden ( ik laat de discussie over het huidige parkeerbeleid nu even voor wat het is.)

Het parkeerfonds geeft ook eigenaren van winkelpanden in de binnenstad de mogelijkheid ruimtes boven de winkels te verhuren als woonruimte, want ook daar geldt voor dat dit nu niet mogelijk is omdat de parkeernorm niet gehaald kan worden en er dus geen vergunning kan worden afgegeven ondanks dat de Raad bij het vaststellen van de bestemmingsplannen voor de binnenstad deze mogelijkheid hebben toegevoegd.

Het voorstel wat naar de raad toe zal komen houdt ook een kredietaanvraag in om alvast 12 parkeerplekken (op diverse locaties) te realiseren, dus €36.000.
Er liggen momenteel al een aantal aanvragen voor kleine bouwontwikkelingen en verhuur boven winkels die daarmee dan van start zouden kunnen gaan.

, ,

2 reacties

Op de rem


3067 WMO FL

Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook wethouders uit onder meer Den Haag, Groningen en Almelo stellen dat invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)  per 2015 schier onmogelijk is. Uitstel lijkt onontkoombaar, nu er een impasse is tussen gemeenten en kabinet.

Het inmiddels veel te korte tijdpad tot aan de invoeringsdatum en de aanhoudende en nog steeds voortdurende onduidelijkheid over de condities waaronder gemeenten de WMO moeten gaan uitvoeren, maken een zorgvuldige invoering van de wet in de ogen van de gemeenten onmogelijk.De zorgen  van de gemeenten worden in de Tweede Kamer breed gedeeld. Deze debatteert in de eerste week van februari met staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA).  Het VNG-bestuur heeft namens de gemeenten vorige week vrijdag aan het kabinet laten weten dat het onverantwoord is om de WMO onder de huidige voorwaarden uit te voeren.  Lees de rest van dit artikel »

Een reactie plaatsen

Lijst Quasten en de transitie AWBZ naar WMO


download

 

Het standpunt en het debatje van en door Lijst Quasten met betrekking tot de AWBZ>WMO-transitie, is via de link te beluisteren.
Vanaf 10.48 -15.26 en vanaf 1.04 – 1.11

http://enkhuizen.notubiz.nl/vergadering/notucast_light/38062/commissie+Bestuur%2C+Organisatie%2C+Financien+en+Samenleving+_20-01-2014

, ,

Een reactie plaatsen

Zorg? Welke zorg?


A S O C I A AL….
Patiënten van wie de medische behandeling in een ziekenhuis klaar is, zouden eigenlijk in een verpleeghuis moeten aansterken. Maar door strengere regels mogen ze daar niet meer naar toe.

Sinds 1 januari gelden er nieuwe regels waardoor het lastiger is om een indicatie te krijgen. Volgens de nieuwe regels moeten patiënten ernstiger ziek of meer hulpbehoevend zijn voor ze in aanmerking komen voor een plek in een verpleeghuis. De twee lichtste categorieën patiënten konden al niet meer in verpleeg- of verzorgingshuizen terecht.

Daar is per 1 januari een derde categorie patiënten bij gekomen. Ook de tijdelijke overbruggingsperiode in een verzorgingshuis voor mensen die nog wat moeten aansterken voordat ze weer naar huis kunnen, is afgeschaft.

Patiënten zonder indicatie moeten na behandeling in het ziekenhuis naar huis, waar ze het dan moeten redden met mantelzorg en thuiszorg. Maar volgens artsen en verpleegkundigen in de ziekenhuizen kan niet iedereen zomaar naar huis, bijvoorbeeld omdat ze alleen zijn en geen mantelzorgers hebben.

In sommige ziekenhuizen zijn daardoor wachtlijsten voor de uitplaatsing van patiënten ontstaan of langer geworden. Er zijn ziekenhuizen die daardoor geen nieuwe patiënten kunnen opnemen. Andere ziekenhuizen houden zich strikt aan de regels en sturen de patiënten zonder indicatie gewoon naar huis.

In sommige gebieden zijn de problemen opgelost in overleg met verpleeghuizen. Die bieden bijvoorbeeld logeerbedden aan die door patiënten per dag gehuurd kunnen worden.

Verpleeghuizen spelen verder in op de situatie door het openen van ‘zorghotels’. Ze bieden dan kamers aan voor een paar dagen waarvoor de patiënten wel zelf moeten betalen. Andere zorgaanbieders leveren patiënten die wel naar huis gaan, thuiszorg op afroep. Ook voor die extra thuiszorg moeten patiënten zelf betalen.

, ,

Een reactie plaatsen

Toekomstvisie REZ


wp1140df85

Tot nu toe heeft de gemeenteraad van één marktpartij die interesse heeft om het Recreatiegebied Enkhuizer Zand te herontwikkelen alvast een toekomstvisie ontvangen.

Aangezien de gemeenteraad bestaat uit volksvertegenwoordigers, lijkt het me logisch dat Enkhuizers deze visie en wellicht nog volgende visies van mogelijk andere marktpartijen,  ook in kunnen zien, zeker omdat er nog momenten komen waarop de inwoners ook hun zegje kunnen doen over dit project.

http://www.scribd.com/doc/200367342/Toekomstvisie2013

,

Een reactie plaatsen

Toch tegenstem Enkhuizen


download (1)

* En dan spit je verder op het internet *je moet tegenwoordig wel* en dan kom je een bericht tegen waaruit blijkt dat uit al die gemeenten die een tegenstem hebben uitgebracht over het ‘akkoord’, Enkhuizen ook een nee heeft laten horen. Ondanks dat ik daar blij mee ben, ben ik nog steeds ontevreden over feit dat de gemeenteraad hierover niet is geïnformeerd of in stelling is gebracht. Zo hoor je niet met elkaar om te gaan.*

” Het aantal gemeenten dat het onderhandelingsresultaat tussen het VNG-bestuur en staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) heeft verworpen, en dat kenbaar maakt, is de afgelopen dagen gestaag gegroeid. Arnhem, Westland, Kampen, Enkhuizen, Hoorn, Opmeer, Heerde, Barneveld en meeste gemeenten in de Achterhoek waaronder Bronckhorst, Aalten en Oude IJsselstreek, hebben de VNG laten weten niet in te stemmen. Eerder deden Haarlemmermeer, LeidenGroningen, Zwolle en Wijk bij Duurstede dat al.

Rode draad van de tegenstanders is dat het onderhandelingsakkoord veel te ver af staat van de resolutie die gemeenten met overweldigende meerderheid aannamen tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering van de VNG. Het is niet gelukt om de persoonlijke verzorging alsnog in het takenpakket van gemeenten te krijgen. De budgetkortingen zijn evenmin substantieel omlaag gegaan.

Bij veel gemeenten is het niet in goede aarde gevallen dat het VNG-bestuur het onderhandelingsresultaat met een positief advies aan de leden heeft voorgelegd. Ook is bij gemeenten in het verkeerde keelgat geschoten dat − hoewel de uitslag van de ledenraadpleging nog niet bekend was − de VNG dinsdag een gematigd positieve reactie heeft gegeven op de Wmo, direct na Van Rijn de wet naar de Kamer stuurde. Daarin staat dat de persoonlijke verzorging onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) komt te vallen.

Bron:BinnenlandsBestuur.nl

, , ,

Een reactie plaatsen

akkoord AWBZ>WMO in de prullenbak


ab00052_a4

* Lijst Quasten vindt het ronduit slecht dat vanuit uit ons eigen gemeentebestuur  0,0 informatie naar buiten is gekomen. Het ronduit slechte akkoord is in november gesloten en vanaf moment zijn gemeenteraden en colleges in den lande  in rep en roer geweest. Zo niet in Enkhuizen en de omliggende gemeenten. De informatie is gewoon niet gedeeld. Nu is het dus ook maar de vraag  wat het stemgedrag van Enkhuizen eo is geweest, als er al überhaupt gestemd is.*

Een ruime meerderheid (67%) van de gemeenten heeft 15 januari jl het akkoord tussen VNG en staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) over persoonlijke verzorging verworpen. 33% van de gemeenten heeft ermee ingestemd.

Ruim 300 van de 403 gemeenten hebben een stem uitgebracht. Vrijdag wordt bekend hoe het VNG-bestuur met de uitslag van de ledenraadpleging omgaat. Dan neemt het bestuur een definitief besluit dat recht moet doen ‘aan het gevoelen van de leden. De VNG commissie zorg komt donderdag bijeen om een advies te formuleren over de te nemen vervolgstappen.

Pijnpunten liggen op het vlak van voortdurende onduidelijkheid over de budgetten en de vrijblijvendheid in de samenwerking met zorgverzekeraars. Ook de vertraging waarop het wetgevingstraject tot op heden vorm krijgt en de toenemende stapeling van kabinetsmaatregelen die gemeenten op verschillende terreinen raken, liggen gemeenten zwaar op de maag. 

, ,

Een reactie plaatsen

terugblik


 

download

Terugblik raadsvergadering 

Enkhuizer Zand:

Amendement communicatieparagraaf  van de coalitie http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=800740/type=pdf/Markconsultatie_REZ_-_Voorgenomen_AMENDEMENT_-_Kunst-Quasten-Stolk-Van_der_Pluijm-Noorman.pdf  met 16 voor en 1 ((HEA) aangenomen.

Dat HEA het amendement niet wilde steunen, verbaasde mij zeer. Hans Langbroek heeft het altijd *terecht* over de burger en dat deze te weinig gehoord wordt. Dit amendement wilde een specifieke ‘ronde’ van inspraak/mee spraak voor de burgers verankeren en wat zegt HEA?’ Dat is alleen voor de  show, er wordt toch niets mee gedaan.’  Het is niet goed of het deugt nietdus wat HEA betreft en is het nee zeggen om het nee zeggen. Een andere reden kan ik niet bedenken.  Dat je als fractie en raad niet 18.000 meningen kan dienen en niet iedereen tevreden kan stellen, likt me een gegeven en heeft niets te maken met niet(willen) luisteren,  maar met luisteren, afwegen, je koers/visie/doel als fractie betrekken  en doen waarvoor je gekozen bent, namelijk een besluit naar eer en geweten nemen waarbij je zeker de mening  van burgers niet in de prullenbak gooit. Dat heet verantwoordelijkheid nemen.  Lees de rest van dit artikel »

, ,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: