Archief voor september, 2013

Commissievergaderingen september deel 2


Bibliotheekwerk 2013 -2016

 

Dat er in Enkhuizen 2 locaties van de bibliotheek zijn, heeft ons altijd al gestoord. Het was van alles net niets. Het voorstel dat er nu ligt na een behoorlijk lange tijd, kan op onze instemming rekenen omdat er duidelijke keuzes worden gemaakt die ten goede komen aan lees en leergierige inwoners.

Die keuzes zijn:
1. een op deze tijd ingerichte en verdere uitbreiding van met name de digitale dienstverlening,
2. extra inzet op jeugd, laaggeletterden en senioren,
3. de bezuinigingstaakstelling van 10% wordt gehaald,
4. 1 goede bibliotheekvoorziening in de Bonte Veer voor het hele gezin in plaats van 2 halfbakken locaties. en met de jeugd opgezet worden, aangesloten bij de scholen,
6. 70+ ers worden bediend via zorginstellingen en de minder mobiele zelfstandig wonende senioren via een boekendienst aan huis.

Een reactie plaatsen

Terugblik commissievergaderingen september – deel 1 –


1.

Krediet projectleider vastgoed en accommodatiebeleid.

In het raadsvoorstel 2011 werd al meegenomen dat bij akkoord van de raad voor het opstellen van dit beleid, er een vervolgstap zou komen door concreet per onderdeel een actieplan op te stellen en dat daar een kredietvoorstel voor zou komen. Na het vaststellen van dit beleid is het onder het oude college in de la beland en nu was het moment om het op te pakken en voort te zetten.

Wethouder van Dam gaf voor de bespreking aan dat er nog een informatief en achterliggend stuk onze kant opkomt met een actuele stand van zaken (wat dus feitelijk niets te maken heeft met het voorstel an sich omdat er een vergissing was gemaakt met het verzenden van het juiste stuk. Dat is slordig, maar niet onoverkomelijk.
Deze mededeling was wél een aanleiding voor D’66, CDA, NE en VVD om het voorstel niet te willen bespreken.

Het bevreemde mij dat D’66 aangaf dat dit beleid hun ter harte gaat en hoge prioriteit heeft maar ik deze fractie na het vaststellen van het beleid hen niet aan de bel horen trekken bij hun eigen wethouder (Boland) dat er stappen gezet moesten worden. Ook zij wisten(mag ik toch aannemen dat er een vervolg aangevraagd zou worden. Dat je dan een in feite niet relevant stuk informatie de boel wil traineren is vervelend.

Als dit voorstel alsnog ter tafel komt in oktober, zullen wij in ieder geval groen licht geven, al stonden wij destijds niet juichend op de stoelen omdat het vaststellen van het beleid al heel veel geld kostte. Nu is het er gekomen en is het tijd dat alles wat met gemeentelijk vastgoed en accommodaties te maken heeft, uit alle hoeken, gaten en dossierkasten getrokken wordt en er dan een duidelijk plan/voorstel komt wat per onderdeel de beste keus is (verhuur, verkoop, andere bestemming etc). Anders was het opstellen van het beleid weggegooid geld en gewoon een nutteloos pak papier.

,

Een reactie plaatsen

Kwartiermaker


Vanochtend de nieuwsbrief van de OFE (Ondernemers Federatie Enkhuizen) in de mailbox.
Aangenaam verrast om te lezen dat een door Lijst Quasten gewenst, in en ondergebracht punt in het coalitieakkoord, uitgewerkt is.
Wij vonden het na de 5 bijeenkomsten met de winkelstraatmanager uit Amsterdam, *Nel de Jager* die op ons initiatief naar Enkhuizen was gekomen en de boel flink wakker had geschud,van groot belang dat het daar niet bij bleef, maar dat er in Enkhuizen een kwartiermaker/ winkelgebiedsmanager/coördinator aangesteld zou worden om de boel vlot te trekken en de neuzen 1 kant op te krijgen om de binnenstad en het winkelgebied écht bruisend en aantrekkelijk te maken.
Het begin is er nu..

Op 26 augustus heeft de kwartiermaker in opdracht van de gemeente Enkhuizen, zijn voorlopig rapport gepresenteerd aan de vertegenwoordigers van WSE, MKB, WBG Enkhuizen, OFE, Horeca, TPE en gemeente. Het gaat om een voorstel voor een structurele vorm van binnenstadsmanagement. In deze bijeenkomst werd een samenwerkingsovereenkomst/convenant voorgelegd. Aangezien het rapport conform de opdracht van de gemeente uitsluitend over binnenstad/toerisme gaat, maken OFE en WBG Enkhuizen geen deel uit van de verdere rapportage.

De OFE heeft aangegeven, geen deel uit te kunnen maken van de overeenkomst, omdat de OFE ook de belangen vertegenwoordigt van “niet-binnenstad” ondernemers. Desalniettemin staat de OFE achter de rapportage van de kwartiermaker. Inmiddels is bekend, dat alle partijen bereid zijn de samenwerkingsovereenkomst/convenant te tekenen.

,

Een reactie plaatsen

Korting budget huishoudelijke hulp van de baan


P106_01

, , ,

Een reactie plaatsen

Schriftelijke vragen Reorganisatie Omring


Enkhuizen, 5 september 2013

Betreft: Tarieven huishoudelijke verzorging/Omring

Geacht college,

Vandaag (5 september 2013) bericht het NHD dat de Omring Thuisservice van plan is het mes te zetten in de organisatie. Hierbij  worden tijdelijke contracten niet verlengd , wordt er gekort op kantoorpersoneel en als zure kers op de ingestorte taart is men voornemens de ‘vaste’ thuiszorgmedewerkers20% te korten op hun salaris wat zou neerkomen op een salaris van €8,00 per uur.. Met name het laatste  is iets waar wij ontsteld over zijn. Het is al eerder bij thuiszorgorganisaties in den lande voorgekomen dat het personeel overdrachtelijk gesproken het mes op de keel kreeg door ofwel ontslagen te worden ofwel om salaris in te leveren en is wat Lijst Quasten betreft kort en wel gezegd schandalig.

Wij hebben altijd gedachte dat de Omring een solide(thuiszorg) organisatie was die ook na een analyse uit 2012, in staat bleek om 4 jaar op rij voor hetzelfde tarief, de bedrijfsvoering op orde te hebben, maar komen dus van een koude kermis thuis. De voorgenomen korting staat wat ons betreft ook in schril contrast met de uurtarieven die gemeenten afdragen  voor de 2 categorieën huishoudelijke verzorging aan de organisatie.

Lijst Quasten is er beducht voor dat er een situatie zal gaan ontstaan die we niet zouden moeten en kunnen aanvaarden namelijk dat de(vaste contract) thuiszorgmedewerkers die ontslagen worden als zij niet akkoord gaan met de korting op het salaris  als ZZP’ers in Alphahulp constructies vluchten of zelfs in de bijstand terechtkomen (mits de partner geen inkomen heeft)  en als ‘tegenprestatie’ voor dit vangnet dan hetzelfde werk moeten gaan verrichten zonder uitzicht tegen bijstandsinkomen. Daarbij vinden wij het te gek voor woorden dat De Omring in navolging van meerdere thuiszorgorganisaties elders in het land, voornemens is om hun ‘vaste’ medewerkers een dergelijk wurgcontract voor te schotelen. Dat is gewoon ongehoord slecht werkgeverschap.

In januari 2013 heeft de gemeenteraad van Enkhuizen met nog 20 andere gemeenteraden voor de periode van twee jaar de basistarieven  (HH! €21,00 HHII €25,20 per uur) in een gezamenlijke aanbesteding vastgesteld. Deze tarieven gelden voor alle zorgpartijen die Huishoudelijke verzorging aanbieden en Omring is zoals we allemaal weten de grootste speler in het veld.

 Onze vragen:

1.     1.  Heeft de Omring Thuiszorg de ontstane situatie (inmiddels) gemeld bij de 21 gemeenten en dus ook Enkhuizen die thuiszorg inkopen van deze organisatie?

2.      2. Bent u met ons van mening dat deze ontwikkeling niet strookt met de eerdere analyse over de bedrijfsvoering van thuiszorgorganisaties, en in dit geval specifiek de Omring als grootse speler in het veld?

3.     3. Bent u voornemens  namens Enkhuizen en/of in regionaal verband op zeer korte termijn tekst en uitleg te vragen aan de Omring en daarbij uit te spreken dat korten op salaris van thuiszorgmedewerkers ongehoord is ?

4.     4. Kunt u aangeven hoeveel uren de gemeente Enkhuizen op het totaal inkoopt bij de Omring als het gaat om HHI en HHII?

5.     5. Als de Omring haar reorganisatieplannen met deze heftige gevolgen voor de medewerkers doorzet, overweegt het college dan stappen ?

6.      6.Kunt u aangeven waar het college denkt dat ‘het verschil’ tussen de door gemeenten bruto uurtarieven en de aangekondigde 20% korting op het salaris  van de thuiszorgmedewerkers naartoe zal vloeien?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Lijst Quasten

S.A.Quasten

,

Een reactie plaatsen

Start na zomerreces met SMC-update


Het lange zomerreces loopt zo goed als ten einde en is een mooie moment om weer actief het wel en wee in de Enkhuizer politiek en vanuit de fractie hier te delen.

Laten we beginnen met een informerende raadsbrief aangaande het dossier SMC.

BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

STAND VAN ZAKEN SOCIAAL MEDISCH CENTRUM / M.J. DE NIJS CARE B.V.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Geachte voorzitter,

Op 2 april 2013 heeft uw raad besloten ons college opdracht te geven om onderzoek te doen naar de resterende mogelijkheden om M.J. de Nijs Care B.V. het samenspel van afspraken uit de overeenkomsten van 2007, 2010 en 2012 te laten nakomen. U sloot daarbij niet uit dat ook juridische stappen gezet konden worden. Met deze brief willen wij u kort informeren over de stand van zaken.

Wij hebben na uw besluit juridisch advies ingewonnen om onze positie als contractpartij te laten toetsen. Daarbij hebben wij aangegeven bereid te zijn tot een minnelijk overleg met De Nijs maar dat wij een juridische procedure in het uiterste geval niet zouden schuwen om onze belangen veilig te stellen.

Het is u bekend dat wij sinds oktober 2012 met De Nijs meerdere malen in gesprek zijn geweest om het project weer van de grond te krijgen. De opstelling van De Nijs is daarbij sinds die tijd terughoudend geweest en niet constructief van aard. Die houding deed geen enkel recht aan de gemaakte afspraken en wij hebben hen op 19 juli 2013 nog eenmaal de kans gegeven om met ons gezamenlijk in overleg te gaan, waarbij de gemaakte afspraken als basis zouden gelden, om verder vorm te geven aan het project Sociaal Medisch Centrum.

In een korte reactie op 30 augustus 2013 heeft De Nijs laten weten geen enkele aanleiding te zien om hun eerder ingenomen standpunt te wijzigen.

Om onze belangen veilig te stellen rest ons niets anders dan om de rechter te vragen om M.J. de Nijs Care B.V. te dwingen hun verplichtingen uit de tussen partijen gesloten overeenkomst na te komen. Daartoe is een dagvaarding betekend. Tevens hebben wij van de rechter verlof gekregen om conservatoir beslag te leggen op bezittingen van De Nijs om onze vordering uit achterstallige huurpenningen veilig te stellen. De deurwaarder is inmiddels ingeschakeld om de nodige processuele stappen te zetten.

Enkhuizen, 5 september

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: