Archief voor juni, 2013

Motie alles in één unaniem aangenomen


Het is nogal verdraaid lastig om de in de juiste vorm gegoten motie hier goed te plaatsen, dus vandaar dan maar de redelijk ruwe versie.

—————————————————————————————————————————————————————–

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 11 juni 2013,

Betreffende de Nota Integrale Schuldhulpverlening.

Overwegende dat;

–        het niet gebruik van inkomensondersteunende maatregelen nog te vaak voorkomt,

       het aantal mensen dat in een schuldhulpverleningstraject terecht komt stijgt,

       veel inkomensondersteunende maatregelen voor diegene die het echt nodig hebben, wat lucht kan geven en risico op schulden vermindert,

       de mogelijkheid om aanspraak te maken op inkomensondersteunende maatregelen soms net het verschil kunnen uitmaken,

      er nog geen gebruik wordt gemaakt van effectieve bestandskoppeling,

      –     Spreekt uit dat;

          –   De gemeente het van alles in één systeem gaat gebruiken om zodoende het niet gebruik  van inkomensondersteunende maatregelen terug te dringen door   diegene die er recht op hebben maar er niet van op de hoogte zijn, maximaal tegemoet te komen in de sfeer van informatieverstrekking en hulp bij aanvragen. 

    –  De wijze van informatieverstrekking door middel van de brochure’ voor mensen met wat  minder, doet de gemeente wat meer’ en ‘Bijstand voor ZZP’ers’  niet te beperken tot het WWBloket maar daar met name ook het zorgloket , instellingen, (vrijwilligers) organisaties en kerken te voorzien van deze brochure.

  – Verzoekt het College uitvoering aan deze motie te geven

    en gaat over tot de orde van de dag.

   Toelichting:

Met het niet-gebruiken van regelingen doen veel minima of mensen in financiële nood zichzelf tekort. Veelal is dit door onwetendheid, soms zijn er andere redenen. Door een ‘all-in-one’ regeling in te stellen zou daar verbetering in kunnen en moeten komen.

Dat betekent dat bij mensen die recht hebben op één voorziening zowel bij het loket WWB als ook het WMO loket, automatisch door de gemeente  proactief worden voorzien van informatie door middel van een brochure die alle regelingen met betrekking tot het minimabeleid ‘Voor mensen met wat minder, doet de gemeente wat meer’ mee te geven en/of tevens de brochure ‘Bijstand voor Zelfstandigen’ en daar waar nodig en gewenst aanvragers helpt bij het aanvragen van specifieke aanvragen mocht dat nodig of gewenst zijn.


Lijst Quasten 

Stella Quasten

 

Een reactie plaatsen

ALGEMENE BESCHOUWINGEN KADERNOTA 2013 LIJST QUASTEN


 

Er is de laatste jaren al heel veel gezegd en geschreven over de bezuinigingen vanuit het Rijk en de taken die  zonder voldoende budget op het bordje van de gemeenten worden gelegd. We zullen moeten afwachten wat er nog meer uit de Haagse hoge hoed getoverd zal worden.

Ondanks al deze sombere vooruitzichten is Lijst Quasten in grote lijnen wel tevreden met de richting en keuzes die in deze kadernota met een doorkijk naar het Meerjarenperspectief worden voorgesteld. Deze is zoals ook wordt aangegeven, gegoten in en naar het model van het coalitieakkoord van de SP, PvdA, Lijst Quasten, ChristenUnie/SGP en GroenLinks en de begroting 2013. Geen gemorrel aan het minimabeleid is en blijft voor ons, zolang het houdbaar is, een voorwaarde. Lijst Quasten pakt in deze algemene beschouwing de punten waar wij iets over kwijt willen eruit.

ONDERHOUD BUITENRUIMTE

De keuze om het onderhoud en de planning van werkzaamheden van 4 naar 5 jaar uit te smeren, kan op instemming rekenen.  Met als uitdagende opdracht aan het college om daadwerkelijk met een effectievere planning te komen van uitvoerbaarheid binnen het budget en daarbij de toezegging dat dit niet ten koste gaat van kwaliteitsverlies.

 

LOKALE HEFFINGEN

Het verhogen van de afvalstoffenheffing en rioolrechten naar 95% in een ingroeimodel kan op onze instemming rekenen. Afspraak is immers afspraak. Wel zouden wij een verduidelijking willen op welke wijze het ingroeimodel wordt vormgegeven en of daar ook nog een keuze in te maken is.

NIEUW BELEID

Lijst Quasten heeft bijzonder veel moeite met het voorstel om €75.000 uit te trekken voor een nieuw verkeersplan. Wij zijn van mening dat gezien de ervaring rondom het huidige Verkeersplan, hoe dit tot stand is gekomen en wat het daadwerkelijk heeft opgeleverd, te ambitieus, overbodig en veel te duur is. Wij zouden graag een reactie willen op de suggestie om het huidige plan goed tegen het licht te houden en daar waar nodig voor de periode van 10 jaar aanpassingen en/of wijzigingen voor te stellen. Dat is sneller, effectiever, duidelijker en naar onze mening ook een stuk goedkoper.

IMMERHORN

Lijst Quasten is ronduit verheugd dat een lang gekoesterde wens om in de sportvelden op de Immerhorn te investeren en de mogelijkheid voor het aanleggen van kunstgrasvelden te onderzoeken, eindelijk onder dit nieuwe college voortgang krijgt. Het belang van de sport, het bewegingsonderwijs en de staat van het onderhoud op de Immerhorn was in onze ogen de laatste jaren ondanks alle beloftes en schijn, een ondergeschoven kind. Het wordt tijd om dit kind tot volle wasdom te laten komen en dit is een goede stap in die richting.

UITVOERING HANDHAVINGSNOTA

Lijst Quasten gaat ervan uit dat de uitbreiding met een extra formatieplaats voor handhaving conform het coalitieakkoord ingezet zal worden voor de zogeheten ‘kleine ergernissen’. Graag een reactie of wij dat juist hebben ingeschat.

ONDERGRONDSE CONTAINERS

Lijst Quasten heeft tijdens de besluitvorming voor de aanschaf van ondergrondse containers bij de Gependam de suggestie geopperd om te onderzoeken of dit niet op grotere schaal en dan met name in de binnenstad een uitkomst en goede investering zou zijn. Dat dit in deze kadernota  is meegenomen vinden wij dan ook een goede zaak.

 

7 juni 2013

Lijst Quasten

Stella Quasten

 

 

 

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: