Archief voor maart, 2013

PACT VAN WEST-FRIESLAND


West-Friesland

 

Lijst Quasten heeft grote bedenkingen bij het nieuwe plan van de gezamenlijke colleges in de regio om allerlei metingen en onderzoeken te laten doen om van daaruit een uitvoeringsprogramma op te stellen om West-Friesland tot de top 10 van de aantrekkelijkste regio’s te laten worden.

Natuurlijk zijn wij niet tegen versteviging en verbeteringen in (regionale) samenwerkingsverbanden, maar het bevreemd ons wel asl je naar de hele rits gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden kijkt en waarin vanuit de gemeentebesturen ook vertegenwoordigers zijn in onder andere Algemene Besturen.

Je mag toch veronderstellen dat deze zelf wel in kaart hebben hoe je zaken kunt verstevigen, beter kunnen  samenwerken, waar de sterke maar ook zwakke punten liggen en waar er sprake is van overlapping?  Wat ons betreft heb je daar geen (dure) onderzoeken voor nodig en zeker niet als het allemaal nogal vaag blijft wat er nu precies onderzocht gaat worden.

Wat zijn de definities voor aantrekkelijkheid, waar is de ambitie van  ‘in de top 10 komen’ nu eigenlijk op gebaseerd en hoe realistisch is dat dan? Waarom komt er geen duidelijkheid over wat er nu precies gemeten wordt met de nulmeting die dus al gaande is?  Waarom heeft de portefeuillehouder de cijfers niet paraat hoeveel dit gaat kosten behalve dat dit binnen het budget past? En als er dan al een uitvoeringsprogramma wordt opgesteld, is er nog helemaal geen zicht op de financiën die daarmee gemoeid zullen zijn. Dat zijn wat ons betreft toch wel cruciale vragen.

Wat ons betreft kan je pas een ambitie neerleggen als je weet waar je staat.

Wat ons niet ook niet erg zint  is  dat de gemeenteraden pas nu in stelling worden gebracht en duidelijk is dat de trein vorig jaar al is gaan rijden en een nulmeting al in gang is gezet en de colleges de raden niet hebben gevraagd enige input te leveren over de onderwerpen die dan eventueel geschikt zouden zijn.

In het voorstel wordt dit als volgt verwoord :’ Wij realiseren ons dat uw raad geen inbreng of betrokkenheid heeft gehad bij de totstandkoming van dit Pact. Wij zijn dit proces gestart met de colleges en hebben gaandeweg het Pact vormgegeven. De colleges hebben vanaf het begin voor ogen gehad dat het Pact door de raden wordt vastgesteld. Reden hiervoor is dat voor het echt realiseren van de ambities, brede steun, ook die van de gemeenteraden noodzakelijk is.’

Dat tijdens het debat de portefeuille aangeeft dat of de raad nu wel of niet dit Pact en alles wat daar omheen hangt en voor nodig is steunt, er hoe dan ook toch doorgegaan wordt.                                   Wij vragen ons dan af wat de waarde van een gemeenteraad als hoogste orgaan dan eigenlijk is.

Dat de portefeuillehouder tot 3x aan toe de vragen vanuit de commissie niet beantwoordde met betrekking tot de kosten van deze onderzoeken  en  bij aandringen vanuit Lijst Quasten om dit alsnog te doen, deze het antwoord schuldig bleef is ook niet echt sterk. Die beantwoording hebben wij (schriftelijk) nog tegoed. Het kan niet zoals in het voorstel en de bijlage staat dat het binnen het budget past zonder daar een duidelijk prijskaartje aan te hangen. Dat iets ‘uit kan’, wil nog niet zeggen dat je het moet doen. Met budgetten hoor je afwegingen te maken of dit voor een bepaald doel ingezet moet worden en wat je dan  verwacht als resultaat.  Wat ook nog meespeelt is dat het onduidelijk is of het budget dat men voor ogen heeft alleen is voor de onderzoeken en opstellen van een uitvoeringsprogramma, of dat men al rekening heeft gehouden met eventuele kosten om daadwerkelijk zaken te realiseren en dat er al een onderzoek loopt waar al geld aan uit is gegeven en we dus niet weten hoeveel.

Kortom: Die Pactvoorstel  is niet iets waar Lijst Quasten enthousiast over is of kan zijn.

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=549125/type=pdf/Pact_van_Westfriesland_-_een_regionale_ambitie_-_RaadsVOORSTEL.pdf

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=549142/type=pdf/Pact_van_Westfriesland_-_een_regionale_ambitie_-_BIJLAGE_-_PACT.pdf

 

 

 

 

, , ,

Een reactie plaatsen

NOG EEN KEER HET SMC


Wethouder Wijnne moest even een hobbeltje over bij de start van de behandeling raadsbrief SMC maar  was al snel daarna kraakhelder.

De Nijs maakt er een potje van en het (nieuwe) college is er klaar mee. ‘Wij vragen aan u als commissie het advies en de steun om de juridische procedure te starten’..

Lijst Quasten  had er 2 rondes voor nodig om fracties achter mijn voorstel te krijgen dit in een raadsbesluit te gieten. Wilde het steviger hebben en vinden ook dat de raad zijn verantwoordelijkheid in deze moet nemen. In een dergelijk dossier moet je het niet in een commissie af willen doen.

Bijkomend,  maar niet als argument benoemd, is dat met een raadsvoorstel/besluit er gestemd moet worden en dan moeten alle partijen kleur bekennen, ook die partijen die zich hebben onttrokken aan het debat of hun pijlen op fracties richtten ipv een uitspraak te doen over de inhoud.

De suggestie van het CDA om in de minne te schikken was eigenlijk al in de voorafgaande mondelinge toelichting duidelijk geen optie en werd na opmerkingen van Lijst Quasten dat dit station gezien het verleden, heden en de toekomst gepasseerd was, door de wethouder bevestigd. Ik ga er van uit en is ook zo verwoord dat beide opties zijn gewikt, gewogen en tegen het licht gehouden en dat de juridische weg om een rechter uitspraak te laten doen de enige optie is.

De wethouder lichtte nog een tipje van de sluier op over het laatste overleg en ben dan ook verheugd dat die dacht: ‘ en nou is het genoeg geweest’. En dat is het ook wat ons betreft.
Kortom: Blij dat er een streep in het zand is getrokken en laat een rechter maar een uitspraak doen. Wat die uitspraak ook zal worden, dan weten we tenminste waar we staan.

Het is een misverstand (ondanks de poging van de VVD/D66 om dat als feit te presenteren) dat de fracties die vanaf het startpunt in 2006 al bijzonder kritisch waren over het project wat gekoppeld werd aan De Nijs nu in de veronderstelling zijn dat de spreekwoordelijke stekker er al uit is of wordt getrokken.

Nogmaals, laat een rechter maar bepalen hoe en wat. Met die uitspraak zullen we het dan moeten doen of het nu wel in ‘het straatje’ ligt of niet.

We wachten de stemming voor het raadsbesluit en het vervolg dus rustig af.

smc

,

Een reactie plaatsen

RAADSBRIEF SMC


Voor de komende commissievergadering 19 maart 2013 is vandaag een raadsbrief ontvangen waarbij de conclusie het meest in het oog springt.
Conclusie:
Na bestudering van het dossier en na het bestuurlijk overleg met De Nijs, zijn wij tot de conclusie gekomen dat de raadsbrief van 8 januari 2013 een goede weergave
is van de feiten en dat de ingezette koers voor dit project, door ons zal worden bestendigd.
De ingezette lijn, met het contract van 16 februari 2010 en de afspraken van 18 oktober 2012 als basis, zijn en blijven voor ons het enige spoor
voor de realisatie van dit project.
Met uw instemming zullen wij, ter zekerstelling van onze contractpositie,geen nieuwe onderhandelingen starten. Nu bestuurlijke overleggen geen resultaat hebben opgeleverd,
zullen we de komende periode zoeken naar de ons resterende mogelijkheden, waartoe ook juridische stappen kunnen behoren, om tot nakoming van het gesloten contract inclusief allonge te
komen.
smc

,

4 reacties

WATERWEEKKWESTIE OPGELOST


Weer de goede koers, aanpak, overlegstructuur met de diverse partijen EN uitkomst. Er was namelijk nogal wat hevig gemopper over besluit van de coalitie om de stekker uit de oorspronkelijke Waterweken te trekken. De wethouder heeft  in kort tijdsbestek EN binnen de lijnen van het coalitieakkoord gehandeld met een naar mijn mening voor een ieder een resultaat  waar men mee uit de voeten kan.
Activiteiten Waterweek Enkhuizen

Wethouder Rian van Dam heeft vandaag in een persgesprek met het NHD laten weten dat de Waterweek toch deels georganiseerd kan worden. Een aantal organisatoren heeft aangegeven op eigen kracht verschillende activiteiten en evenementen te willen voortzetten. Zij worden hierin ondersteund door Stichting Themaweken Enkhuizen (STE).

Onder de noemer ‘Waterweek Enkhuizen’ keren verschillende bekende evenementen terug zoals de Seniorenvaartocht, Kindermiddag op terrein van/bij MEC, Zuiderhavendijk concert, Trekzakfestival, Carillonconcert en de vaartocht met de Bep Glasius.

De ondersteuning vanuit STE bestaat uit het aanspreken van de eigen financiële reserves ten behoeve van de activiteiten, kennisdeling etc. Er is nog bestaand budget beschikbaar voor de gezamenlijke regionale/landelijke PR. De gemeente zal binnen de begroting op bescheiden manier bijspringen v.w.b. lokale PR en communicatie. Wethouder van Dam ondertekent in april het regionale convenant van de Waterweken.

Wethouder van Dam: “De activiteiten zijn zoveel mogelijk in en nabij de binnenstad, om niet alleen bezoekers naar, maar ook in de binnenstad te krijgen. Het huidige coalitieakkoord biedt daar, binnen de gestelde kaders van ‘sober en doelmatig’, ruimte voor.”

,

Een reactie plaatsen

ALLE MAATREGELEN, AFSPRAKEN EN INSPANNINGEN TEN SPIJT…


Het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belandt, is in 2011 met ruim een derde gestegen.

In totaal belandden dat jaar 3100 comazuipers onder de 25 jaar op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis, achthonderd meer dan in 2010. Deze verontrustende cijfers zijn afkomstig van VeiligheidNL. Het aantal gevallen van alcoholvergiftiging was van 2007 tot 2010 juist redelijk stabiel. De stijging in 2011 komt vooral op het conto van jongeren van 15 tot en met 19 jaar. In 2010 ging het om 1200 jongeren, in 2011 waren dit er 1900. Tussen 2002 en 2011 is het aantal comazuipers in deze categorie vervijfvoudigd.

Niet alleen het aantal alcoholvergiftigingen nam in 2011 toe, het aantal ongevallen waarbij alcohol in het spel is steeg eveneens. Ging het in 2010 nog om 3200 ongevallen, een jaar later waren dat er 4100, een stijging van 28%

Vorig jaar april werd al bekend dat het aantal comazuipers onder minderjarigen in 2011 was gestegen. Het Nederlands Signaleringscentrum voor Kindergeneeskunde meldde toen dat 762 kinderen met een alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp belandden. Dat was een stijging van ruim 11% ten opzichte van 2010.

De Tweede Kamer stemde dinsdag in grote meerderheid in met het verhogen van de leeftijd waarop alcohol mag worden gekocht van 16 naar 18 jaar. Sinds 1 januari is het bezit van alcohol voor jongeren onder de 16 jaar strafbaar. De grote vraag is of we  binnen, zeg maar een jaar, een significante daling zullen zien in de cijfers naar aanleiding van de  nieuwe Drank en Horecawet.

Afspraken met scholen, verenigingen, sportclubs, horeca, convenanten met vooral horeca, voorlichtingscampagnes op scholen, ouders bewust maken van de gevaren van oogluikend toestaan dat er gedronken wordt, openings/slutingstijden horeca, aanpak zuipketen, controles op verkooppunten, mystery buyers, jeugdartsen die in de media veelvuldig hun terechte zorgen hebben uitgesproken, werkelijk alles is ingezet de laatste jaren en het lijkt er helaas op dat het een averechts effect heeft.

comazuipen

,

Een reactie plaatsen

ALS ALLEEN HET RESULTAAT TELT


Onderzoeksrapport over de inzet van de particuliere beveiligers van Schaaf *zelf wist ik niet dat het een pilot betrof, maar goed*.

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=554619/Pilot_Schaaf_-_BIJLAGE_-_COT-eindrapport__Als_alleen_het_resultaat_telt_.pdf

, , ,

Een reactie plaatsen

RAADSBRIEF PILOT ‘RESULTAATGERICHT UITBESTEDEN’


 Geachte voorzitter,

Eind 2011 ben ik benaderd door het COT Instituut voor Veiligheids en Crisismanagement (COT), in opdracht van de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB)
om deel te nemen aan een landelijke pilot aangaande ‘resultaatgericht uitbesteden’. LEES VERDER: http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=554618/Pilot_Schaaf__handhaving_.pdf#page=1&zoom=auto,0,849

, , ,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: