Archief voor februari, 2013

REACTIE LIJST QUASTEN NOTA INTEGRAAL HANDHAVINGSBELEID


Op de agenda commissie Grondgebied was vanavond voor de tweede keer de nota Integraal Handhavingsbeleid aan de orde. Aangezien de portefeuillehouder Jan Baas nog op vakantie is was het de taak van de waarnemend portefeuillehouder om de fracties aan te horen, vragen te beantwoorden en te reageren.

Lijst Quasten trapte af met onderstaande reactie:

Reactie op het Integraal Handhavingsbeleid:

Op een aantal wezenlijke punten hebben wij een ander beeld hoe met het integraal handhavingsbeleid om te gaan en in te vullen.

Waar voor ons de pijnpunten zitten zijn met name de inhuur van 2 fte’s die daarbij naar onze mening niet daar ingezet zullen worden waar wij deze graag zouden willen zien,  namelijk daar waar er kleine overtredingen, overlast  en ergernissen ervaren en geconstateerd worden. Ook missen wij de inzet van handhavers/ controleurs die  in het kader van de  nieuwe Drank en Horecawet ingezet dienen te worden.

Het andere pijnpunt voor ons is dat de insteek van deze nota  ‘schuurt’ met de inzet en insteek om de werkprocessen binnen de organisatie in te richten volgens Lean Management. Aan de ene kant proberen door onder andere natuurlijk verloop, een slimmere werkwijze, een andere inzet en invulling binnen de organisatie deze zo inrichten dat er naar verwachting een besparing gerealiseerd kan worden en aan de andere kant weer personeel aantrekken en de formatie weer verbreden, gaat naar onze mening niet samen en is niet verstandig.

Daarbij draagt handhaving  structurele lasten met zich mee en de voorgestelde oplossingsrichting  om eerst incidenteel te dekken en daarna pas een structurele oplossing te zoeken past naar onze mening  niet  in hoe de coalitie met de meerjarenbegroting zou willen omgaan.

Wij zouden er voor willen pleiten en aandringen om binnen het bestaande budget naar oplossingen te zoeken door onder andere binnen de formatie en taken te schuiven en met name de Drank en Horecawet in te weven. Slimmer werken binnen  bestaand budget en fte’s is wat ons betreft de opdracht.

Alles overziend zijn wij van mening dat deze  nota nog niet rijp is voor besluitvorming,  teruggenomen en herzien zou moeten worden om deze in aangepaste vorm met medenemen van bovenstaande punten voor de behandeling van de Kadernota opnieuw aan de raad aan te bieden.

Na de beantwoording en reactie van de wethouder en de ambtelijke ondersteuning plus een korte schorsing, vonden wij nog steeds hetzelfde en wederom aan de andere fracties gevraagd deze insteek te steunen, wat ook unaniem geschiedde *minus Nieuw Enkhuizen die in de schorsing door omstandigheden de vergadering had verlaten*. Als aanvulling het voorstel gedaan om de raad de kans te geven in een informele setting bijeen te roepen en te brainstormen over hoe we het dan wél willen in de volle breedte.

Een reactie plaatsen

MOLENWEG


Bewonersinformatieavond Molenweg

Voorafgaand aan de werkzaamheden Molenweg worden de buurtbewoners geïnformeerd over de fasering van de werkzaamheden.

Tijdens dit moment zullen de aannemer en medewerkers van de gemeente aanwezig zijn om de bewoners nader te informeren.
Dit informatiemoment is gepland op 28 februari 2013, 19:00uur, in de raadzaal van het Stadhuis.

, ,

Een reactie plaatsen

‘KULARGUMENT’


dammen delft en zwolle153

Krantenknipsel met reactie van  commissielid Cor Westerveld aangaande de beantwoording ven het college over de spandoeken bij de begraafplaats.

, ,

Een reactie plaatsen

LEGES VRAGEN VOOR WOB-VERZOEK MAG NIET


wob

De Hoge Raad heeft bepaald dat gemeenten geen leges mogen rekenen voor afhandeling van een WOB-verzoek, afgezien van de kopieerkosten. De VNG wil nu compensatie. Weinig kans, zegt minister Plasterk.

Definitieve uitspraak
De Hoge Raad deed als laatste uitspraak in de twee zaken waarin onenigheid bestond over het heffen van leges voor het openbaren van informatie in het kader van den WOB-verzoek. De zaken gingen over de vraag of een gemeente de gevraagde kosten mag baseren op het werk dat is verzet om de gewenste informatie boven water te halen. Dat mag niet, was de uitspraak van de rechter, maar de VNG bleef gemeenten oproepen toch kosten in rekening te brengen.

Alleen kopietjes
De Hoge Raad heeft nu een eind gemaakt aan de discussie. Overheidsinformatie is in beginsel gewoon openbaar; alleen de vórm waarin die informatie verstrekt wordt, dient een individueel belang. Alleen de gemaakt kopietjes kunnen dus in rekening worden gebracht, niet de uren die een gemeenteambtenaar heeft moeten zwoegen voor het WOB-verzoek.

Geen compensatie
De VNG zegt blij te zijn met de duidelijkheid over de legesheffing voor WOB-verzoeken, maar stelt dat er nu wel op een andere manier voor compensatie moet worden gezorgd en doet daarbij een beroep op de financiële verhoudingswet. Minister Plasterk ziet daar echter niets in. “De Wob geldt voor alle overheden. Openbaarheid vloeit zelfs voort uit international-rechtelijke verplichtingen, is dus een kerntaak voor alle overheden”, zegt hij tegenover Nu.nl. Volgens hem is er geen sprake van nieuw rijksbeleid, maar gewoon van een heldere uitleg van de bestaande WOB.

bron: Binnenlandsbestuur.nl

 

,

Een reactie plaatsen

WERKORGANISATIE WEST-FRIESLAND EN NIEUWE KOERS OP/MAAT


images

De gemeenten in de regio gaan door met de vorming van Werkorganisatie West-Friesland.                                                                                                                                                                                                  Één van de uitgangspunten is dat alle medewerkers van de sociale werkplaats Op/maat hun baan  behouden.

Al eerder werd bekend dat er in de regio wordt gewerkt aan een nieuwe organisatie.                                                                                                                                                                                                            Die is vooral bedoeld om mensen die zich bij de gemeenten melden voor een bijstandsuitkering, waar mogelijk aan een baan te helpen.                                                                                                      Op/maat is als de sociale werkplaats van de West-Friese gemeenten een van de belangrijkste deelnemers aan de Werkorganisatie.

De Werkorganisatie West-Friesland moet in de toekomst beter kunnen inspelen op veranderingen op het gebied van werk en inkomen.
Het bedrijf gaat onder de vlag van de West-Friese gemeenten opereren.                                                                                                                                                                                                                                     De nieuwe opzet betekent dat alle medewerkers van de sociale werkvoorziening hun baan behouden, ook de mensen die nu begeleid werk hebben.

Achterliggende stukken:

bron:nhd.nl

, ,

Een reactie plaatsen

MOGELIJKE PROEF BUSVERBINDING ENKHUIZEN-LELYSTAD


BUS

Er wordt mogelijk een proef gedaan met een buslijn tussen Enkhuizen en Lelystad. Dit voorjaar zijn hierover besprekingen tussen onder meer de provincie, de gemeenten Enkhuizen en Lelystad en vervoersbedrijven. Eerder heeft de fractie van CU/SGP vragen gesteld over de mogelijkheden daartoe.

Sinds december is er een treinverbinding tussen Lelystad en Zwolle. Wanneer een bus vanuit Enkhuizen reizigers naar Lelystad brengt, wordt hun reis richting het oosten en noorden van het land flink korter.

Hoewel de provincie eerder al had aangegeven geen geld te willen steken in een dergelijke verbinding, zijn de gesprekken hierover wel doorgegaan. Dat heeft er in geresulteerd dat er binnenkort toch een gezamenlijke ‘brainstormsessie’ wordt gehouden om te kijken of er een proef gehouden kan worden.

Bron:nhd.nl

, ,

Een reactie plaatsen

ER KOMT SCHOT IN


school

Middels een Raadsbrief is de huidige stand van zaken uit de doeken gedaan voor wat betreft de voortgang van het realiseren van een Brede school in de binnenstad. Er zit schot in de zaak en dat is mooi.  http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=530012/20130205_-_StaVaZa_Brede_School_-_RaadsBRIEF.pdf

, ,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: