Archief voor januari, 2008

Wel of geen verbod?


Naar aanleiding van mijn vragen over het verbod van Jan Baas mbt het stil protest in het SMC, heeft deze via het Noord Hollands Dagblad het volgende laten weten. Hij wilde het niet verbieden, maar heeft er bij het personeel wel " sterk op aangedrongen" om de steen weg te halen. Volgens Baas is dat een cruciaal verschil. Zelf schijnt hij de steen niet te hebben gezien, maar is volgens zijn verklaring gebeld door verontruste burgers. De steen staat er trouwens nog steeds. Baas:,, Kennelijk waren mijn argumenten niet zwaar genoeg." 

*Toch nog maar even gebeld met de poli, daar werd aangegeven dat men het wel degelijk als een verbod had opgevat, maar dat na intern overleg was besloten de steen in de hal te laten staan. Dus dat cruciale verschil waar J.Baas naar verwijst, is niet als zodanig overgekomen. Tja, communiceren is best lastig… 

, ,

Een reactie plaatsen

Vragen nav verbod stil protest


Onderwerp: Steen des aanstootsEnkhuizen, 13 januari 2008

Geacht College,

Afgelopen vrijdag was in het NHD te lezen dat burgemeester Baas het stille protest van het SMCpersoneel, die daartoe de herdenkingsteen met een briefje daarop hebben gebruikt wil(de) verbieden. In het artikel was behalve de opmerking dit protest het niet gepast is, en dat de gemeente eigenaar van het SMC is, niet duidelijk onderbouwd waarom de burgemeester deze stap heeft gezet.Daar heb ik de volgende vragen over:

  1. Waarom heeft de burgemeester dit besloten?
  2. Is dit besluit op enig wetsartikel terug te voeren?
  3. Op welke basis  en/of wettelijke gronden meent de burgemeester dat deze vorm van stil protest niet is toegestaan?
  4. Als de steen niet verwijderd wordt, is de burgemeester dan voornemens verdere actie te ondernemen, en zo ja welke?
  5. Bent u voornemens elke vorm van protest binnen gebouwen die eigendom van de gemeente zijn te gaan verbieden?
  6. Zo nee, kunnen wij dan concluderen dat de burgemeester hiermee aangeeft met zijn eerdere besluit een vergissing te hebben gemaakt?    

Ik zie uw reactie zo spoedig mogelijk, en met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groeten,

Stella Quasten

Fractie Quasten

Een reactie plaatsen

Sneu gedoe


Dat de onrust en verontwaardiging in Enkhuizen hoogtij viert na het besluit SMC wordt steeds duidelijker. Ook het personeel die in het SMCgebouw werken laten dit blijken. Zij hebben in de hal een herdenkingsteen (gift van de gemeente 5 jaar geleden) geplaatst met daarop een briefje " Hier rust: POLI ENKHUIZEN".

Of je het nu smakeloos vindt of niet, dat mag een ieder zelf bepalen, maar ik vind het een uitermate sneue reactie van de burry Baas dat hij deze vrij uiting van ongenoegen, onbegrip en woede, gisterochtend heeft verboden. Dat slaat echt nergens op. Dat hij het een grove uiting vind, is zijn persoonlijke mening, en daar moet het bij blijven. Dat hij in de raadszaal elke vorm van bijval of ongenoegen de kop indrukt voor een vergadering waarvan hij voorzitter is, is nog te verdedigen, maar dit in mijn ogen niet.En ik vraag me af op welke (wettelijke) grond hij meent dit te kunnen verbieden. Gistermiddag stond de steen er nog steeds, ben benieuwd of men gehoor geeft aan het verbod.

,

Een reactie plaatsen

Ook WFG schenkt klare wijn


Na vandaag telefonisch contact te hebben gehad met het WFG, en een lid van de Raad van Bestuur, is er nu publiekelijke bevestiging over het vertrek van de poli uit het SMC te lezen op www.nhd.nl. Morgen een uitgebreider verslag waarvan ik de strekking al kan inschatten.

WFG: Geen andere optie dan poli uit Enkhuizen weghalen

 ,,De raad van Enkhuizen heeft zeker een historisch besluit genomen over de polikliniek, want dit betekent dat onze poli uit Enkhuizen gaat verdwijnen.” Met die woorden maakt Patrick Edgar, lid van de raad van bestuur van het Westfriesgasthuis, duidelijk wat de positie van het WFG is. 

 ,,Het mag wel duidelijk zijn dat wij dit raadsbesluit betreuren”, stelt Edgar. ,,Wij wilden best in Enkhuizen blijven, want we hebben als ziekenhuis toch een langdurige band met het vroegere Snouck van Loosenziekenhuis. Maar dat mag niet ten koste van alles gaan.”

Een reactie plaatsen

Uitspraak FQ onderschreven


De fractie Quasten heeft een aantal keren in zowel de commissievergaderingen, bijeenkomsten en op deze site aangeven dat velen de vergissing maken om in de behandeling van de aanbestedingsprocedure SMC telkens het plan Scholtens te noemen, terwijl het een gezamelijk ingediend plan van de zorgaanbieders betreft.

Dit is een wezenlijk verschil, omdat een aantal fracties verklaren dat onder het "plan Scholtens"geen handtekening zou staan van de zorgpartijen, en dat daarmee de zorg ook niet gegarandeerd zou zijn. Dit is pertinent niet het geval.

Dit (on)bewuste misverstand is de zorgpartijen ook opgevallen, en die hebben nu per mail aangegeven hoe het zit. Daarmee onderschrijven zij de insteek van FQ, SP en GL. Ik ga ervan uit dat de overige fracties zich nu bewust zijn hoe de zaken ervoorliggen en voor ogen houden dat in tegenstelling tot plan de NIJS, de zorg met deze aanbieders wel degelijk gegarandeerd is en uitgebreid kan worden. Morgen is het uur U. 

Geachte leden van de raadscommissie Grondgebied,

Als belanghebbende en belangstellende was ik dinsdag 18 december aanwezig bij de behandeling van het raadsvoorstel aanbestedingsresultaat SMC.

Tijdens het door u gevoerde debat heb ik enkele vragen en onduidelijkheden gehoord die ik graag voorafgaande aan de Raadsvergadering van 8 januari a.s verhelder.

Allereerst is het zo dat het initiatief om te komen tot een inhoudelijk plan op het aanbestedingstraject SMC afkomstig is van de drie zorgaanbieders.

Na een verkenning op de gewenste/vernieuwende mogelijkheden om in Enkhuizen vanuit een nieuw samenwerkingsverband
tot een nieuw zorginitiatief te komen zijn deze partijen op zoek gegaan naar een projectontwikkelaar en een sociale bouwer.

Het ingediende plan wat Plan Scholtens wordt genoemd is dan ook zonder enige reserve het plan van de zorgorganisaties WFG, Omring, GGZ-Centrum WFR ,en de bouwers Scholtens en Woondiensten Enkhuizen.

De brief die u in december heeft ontvangen is dan ook afkomstig van dit consortium en alle betrokken partijen hebben met de inhoud ingestemd.

De drie zorgaanbieders zijn in de maanden voorafgaand aan september door uw college uitgenodigd om over de ontstane situatie in gesprek te gaan. In die overleggen is door ons niets anders en telkenmale, aangegeven dat wij een aanbestedende partij zijn in deze situatie, dat wij tot het uitvoeren van die aanbesteding zijn uitgenodigd door de gemeente Enkhuizen.

Optimisme in het verslag van het college mede naar aanleiding van deze gesprekken is wat ons betreft dan ook volledig voor rekening van de schrijver.

Met vriendelijke groeten,
Marjo J.H. Ligthart
Raad van Bestuur
Omring

Mede namens
Jan Langeveld GGZ Centrum W-FR
Hugo Keuzenkamp WFG
Hans Dekker Scholtens Projecten

 

,

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: