Opheffing- stilstand of gewoon iets anders?


Aangezien een blog bijhouden best veel tijd in beslag neemt, er wel wordt gekeken, maar niet gereageerd en het voornamelijk collega’s en bestuurders betreft,  heb ik dit blog een tijd op non actief gezet om te kijken wat en welk effect dit zou hebben.
Dat is duidelijk: geen effect en daarom ga ik gewoon verder waar ik gebleven ben op Facebook.
Sneller, korter , directer in vraag/antwoord/reacties en makkelijker te bereiken en ook voor voor hen die zich niet direct in het centrum van de lokale politiek begeven.
Interesse?
https://www.facebook.com/groups/106527669522092/

Een reactie plaatsen

Mediation….


http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/enkhuizen-westfriesland/article27492523.ece/Enkhuizen-en-De-Nijs-denken-na-over-mediation_ 

Een reactie plaatsen

Stand van zaken SMC


smc

Een reactie plaatsen

Resultaat parkeeronderzoek #Enkhuizen


Een reactie plaatsen

Uit de oude doos… REZ


,

Een reactie plaatsen

Aanbesteding REZ stopgezet


Een reactie plaatsen

Beantwoording schriftelijke vragen Hertenkamp, Heemtuin, camping de Vest


https://www.scribd.com/doc/273508417/20150703-Quasten-inzake-StaVaZa-Hertenkamp-heemtuim-stadscamping-Schriftelijke-VRAGEN-pdf

 

 

 

Een reactie plaatsen

schriftelijke vragen Hertenkamp, Heemtuin, camping de Veste


Lijst_Q_1c - kopie (124x150) (62x75)

 

 

 

Enkhuizen, 3 juli 2015

Betreft: schriftelijke vragen stand van zaken hertenkamp, heemtuin en Stadscamping De Vest

Geacht college,

Op 1 januari jongstleden kwamen het hertenkamp in het Wilhelminaplantsoen, alsmede de naastgelegen heemtuin en stadscamping De Vest, na tien jaar Philadelphia, in beheer bij Leekerweide, de Baanbreker, WmoBuroFlo enPalito BV.

We zijn inmiddels een halfjaar verder en bij deze heb ik, namens Lijst Quasten, een aantal vragen omtrent de stand van zaken.

1 – In de raadsbrief ‘Beheer en onderhoud Hertenkamp, Heemtuin en camping de Vest’, van 2 december 2014, worden een aantal zaken genoemd;

a – In het plan van aanpak en de bijbehorende exploitatieopzet, zo schrijft u, “wordt uitgegaan van de inzet van 25 cliënten […] en 10 vrijwilligers“. Wat zijn de cijfers op dit moment (i.e.: hoeveel cliënten en vrijwilligers werken er en is er sprake van een stijgende of juist dalende lijn in deze) en zou u ons het genoemde plan van aanpak, alsmede die exploitatieopzet, kunnen doen toekomen?

b – De opstallen zouden “in goede staat [worden] overdragen“. In het Noordhollands Dagblad van 6 december 2014 wordt dienaangaande gemeld dat de gemeente “nog met Philadelphia in gesprek [is] over de afwikkeling van zaken“; hoe staat het er momenteel voor met deze gesprekken?

c – Over beheer en onderhoud zijn met Leekerweide en de andere zorgpartijen, zo meldt u, contractueel “duidelijke en controleerbare afspraken vastgelegd“. Het contract echter is niet openbaar gemaakt, dus hoe ziet u dat controleren voor zich? Zou het contract, teneinde controle mogelijk te maken, alsnog openbaar gemaakt kunnen worden en zo nee, waarom niet en hoe moeten wij, als Raad, een en ander dan controleren?

d – In het eerste halfjaar van 2015“, zo viel 2 december te lezen, “wordt als eerste het kantinegebouw [van het hertenkamp] opgeknapt“. Wat is hieromtrent de gang van zaken?

e – In de brief werd medegedeeld dat het streven een “zo vloeiend en vlekkeloos mogelijke” overname was; hoe is dit in de praktijk, voor zowel cliënten als voor personeel en voor dieren, vormgegeven en verlopen?

2 – De Witte Schuur heeft het, op bladzijde 16 van haar Jaarverslag 2014, over het “opstellen [van een]visiedocument met Leekerweide, WmoBuroFlo, Baanbreker en Palito BV“. Zou u, als medefinancier van de Witte Schuur en partij in de gesprekken over het hertenkamp, ons dit visiedocument kunnen doen toekomen?

3 – De gemeente gaat, zo meldt mevr. Weel van WmoBuroFlo in het Noordhollands Dagblad van 8 januari, “zorgen voor een nieuw dak op het gebouw van de hertenkamp“.

Klopt dit en zo ja, waarom is dit ons niet gemeld en om welk bedrag gaat het? En wanneer wordt dit voornemen daadwerkelijk fysiek bewaarheid?

4 – Het is nog pionieren“, meldt WmoBuroFlo op 21 januari jongstleden op haar website; hoe zit het daaromtrent met het welbevinden van de cliënten en het welzijn van de dieren? Heeft Leekerweide voor adequaat, dierdeskundig, personeel gezorgd en in hoeverre is er, ten opzichte van voorgaande jaren, sprake van continuïteit? Welke rol was/is er weggelegd voor het voormalige personeel, alsmede voor hun kennis en expertise, en hoe zit dit roltechnisch gezien met de vrijwilligers en cliënten?

5 – In uw antwoorden van 29 september jongstleden, op raadsvragen van de fractie Lijst Quasten, wordt, ten aanzien van het “adequaat, duidelijk en helder informeren” van de inwoners van Enkhuizen, vooral gedoeld op het zorgaanbod, maar hoe staat het thans en in z’n algemeenheid met de communicatie richting stad? Mede daar er vier zorgpartijen zijn (Leekerweide,

Baanbreker, WmoBuroFlo en Palito) ligt het risico op onduidelijkheid en fragmentatie op

de loer; hoe is dit geregeld? En hoe is überhaupt de verdeling der verantwoordelijkheden onder de genoemde zorgpartijen?

6 – De inwoners van Enkhuizen waren vorig jaar erg betrokken bij de perikelen rondom het hertenkamp; in hoeverre worden zij nu betrokken bij het geheel? Wie zitten er aan tafel bij de gesprekken aangaande hertenkamp,heemuin en Camping De Vest? Is er een “vertegenwoordiger” van de inwoners van Enkhuizen bij?

7 – Wat is er tot nu toe allemaal concreet veranderd, verbeterd?

Het zijn veel en uitgebreide vragen, maar gezien de waarde die het hertenkamp voor veel Enkhuizers heeft, en gezien het goed is om een vinger aan de pols te houden, leek ons dat wel op z’n plaats. We zien de antwoorden dan ook graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Stella Quasten

Lijst Quasten

Bijlagen:

Een reactie plaatsen

Religieus Vervoer


images

Bijgevoegde motie van de fractie HEA kreeg van Lijst Quasten , PvdA, VVD en D’66 volledige steun.

Ondanks dat het nog steeds in de wet in vastgelegd, is het deze fracties een doorn in het oog dat de gemeenschap voor de rekening opdraait omdat ouders * die uiteraard een vrije keuze hebben van godsdienst EN keuze van het dor hun gewenste onderwijs voor hun kind(eren)* van mening zijn dat het geboden onderwijs  in de gemeente onvoldoende aansluit op hun geloofsovertuiging en hun kinderen   naar andere gemeenten sturen.

Opvallend is dat de landelijke SP één van de voortrekkers is om dt wettelijk te veranderen, maar dat de lokale SP nu zij in een coalitie met de CU/SGP en het CDA zit, er helemaal niets in zien. Datzelfde geldt vor de coalitiepartner Nieuw Enkhuizen die in het verleden een geljkluidende motie in de Raad heeft ingebracht en zich nu verschuilt achter het excuus dat zij zich alleen willen bezighouden met lokale politiek. Daarbij gaan zij voor het gemak totaal voorbij dat  vrijwel alles van uit Den Haag wordt voorgeschreven en opgelegd en gemeenten  daar ofwel profijt ofwel nadeel van ondervinden. Dit is trouwens ook een heel selectief en eigenlijk een gelegenheidsexcuus, want er zijn vaker moties in de Raad (unaniem) aangenomen die een oproep deden  voor welk onderwerp dan ook richting Den Haag, de VNG of de Provincie.

https://www.scribd.com/doc/265307257/Verordening-Leerlingenvervoer-gemeente-Enkhuizen-voorgenomen-MOTIE-LANGBROEK-1-pdf

Een reactie plaatsen

Unaniem


voetbal

Daar waar de Raad tot op het bot verdeeld was en is over de afwikkeling van het verbouwings- restauratieproject De Drom , zo eensgezind was de Raad in het accorderen van  het benodigde krediet  van € 1.045.000,- (ex BTW) voor de aanleg van drie kunstgras-velden op het sportpark Immerhorn.

De sportverenigingen dragen zelf €300.000 bij, de rest van de rekening wordt dor de gemeente opgepakt.

Lijst Quasten is altijd van mening geweest dat de sport en de verengingen die gebruik maken van het Immerhorn veel en veel te lang stiefkind  zijn geweest binnen deze gemeente en beschouwd werden als een sluitpost.

Het heeft al  jaren bakkeleien gekost om de kleedkamers  te laten opknappen, de verenigingen een subside te verstreken en de velden waren om te huilen zo slecht.

Nu is het dan eindelijk zover en kan er dit jaar nog begonnen worden met de aanleg van de zo vurig gewenste kunstgrasvelden om daarna stapsgewijs het hele sportpark op te knappen zodat men weer voor jaren en jaren weer vooruit kan.

Lijst Quasten wil dan nogmaals alle betrokken partijen feliciteren en complimenteren met de inzet wat tot dit resultaat heeft geleid.

Een reactie plaatsen

%d bloggers liken dit: